Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Dravci a sovy

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Nina Štěrbová
Náměty na aktivity v hodinách přírodopisu, kdy žáci dedukují, jaké znaky mají dravci a sovy společné a jaké odlišné.
Očekávané výstupy vyučovacího předmětu ŠVP

Žák na příkladech ptáků ukáže přizpůsobení částí těla příjmu odlišné potravy (všežravost, býložravost, masožravost) a životu v různých ekosystémech (voda, mokřady, moře, lesy, otevřená krajina).

Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení (U2, U3)
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
 • uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Kompetence k řešení problémů (Ř5)
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Kompetence komunikativní (K1-K3, K5)
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální (S3)
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy
 • chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
 • oceňuje zkušenosti druhých lidí
 • respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
Kompetence občanské (O5)
 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
Učivo dle ŠVP - výukové cíle

Kognitivní - žáci porovnají dravce se sovami z hlediska stavby těla, způsobu života, lovu potravy.
Postojový - žáci obhájí nutnost ochrany dravců a sov.

Průběh hodiny

Evokace - 20 minut

Na úvod učitel pustí 2 audio-nahrávky hlasů jednoho zástupce dravců a jednoho zástupce sov, zeptá se žáků, kterým ptákům hlasy patří a zda je někdy slyšeli. Na tabuli promítne 2 obrázky (dravec a sova) a ptá se žáků na odlišné znaky těchto dvou ptačích řádů.

Třídu rozdělíme na dvě skupiny. Jednu tvoří žáci sedící na levé straně lavice a do druhé patří žáci sedící na pravé straně lavice. Každá skupina dostane přidělený jeden ptačí řád (sovy nebo dravce) a dle instrukcí na tabuli každý žák písemně zpracuje informace o vybraném řádu metodou kostka. Žáci si ve dvojici vzájemně sdělí, co napsali. Některá zpracování žáci přečtou nahlas.

Kostka (pohled na téma ze šesti stran)

Žáci volným psaním (přilož hrot tužky k papíru a bez zastavení piš) zpracovávají zadání jednotlivých „stran" kostky. Každé „straně" se věnují 2-3 minuty.

 1. Popiš - napiš, jak to vypadá navenek, co vidíš, když se na to díváš.
 2. Porovnej - napiš, čemu se to podobá a čím, od čeho se to liší a čím.
 3. Asociuj - napiš, jaké vzpomínky se ti vybaví, když na téma myslíš; pocity, vjemy, zážitky.
 4. Aplikuj - napiš, k čemu se to používá nebo k čemu by se to použít dalo.
 5. Analyzuj - napiš, z jakých součástí se to skládá, z čeho je to udělané, jaké jsou vztahy mezi složkami tématu.
 6. Vyhodnoť - napiš, co je na tom podle tebe dobrého, a proč, a co na tom zas tak dobrého není, a proč.

Vhodná metoda - kostka

Uvědomění si - 20 minut

Každý student metodou aktivního čtení zpracuje text o dravcích a sovách (viz příloha 1 ). Doplní tabulku, ve které porovná dravce se sovami.

Vhodná metoda - aktivního čtení, porovnávání

Reflexe - 5 minut

Žák vytvoří pětilístek na vybraného dravce či sovu. Pokud žáci tuto metodu neznají, je vhodné ji na příkladě vysvětlit. Na první řádek žák napíše název vybraného dravce, či sovy, na druhý 2 přídavná jména, na třetí 3 slovesa, na další vytvoří větu o 4 slovech a na poslední navrhne nový název pro živočicha.

Např. slon:

- slon
- obrovský ušatý
- běhá pije krmí se
- Slon má velké kly.
- šedokožec

Vhodná metoda - pětilístek

Ověření výukových cílů:

Kognitivní - tabulka, písemné opakování
Postojový - otázky ochrany ohrožených ptáků

Přílohy:

Příloha 1 : text „Sovy versus dravci" (zdroj - www.indiancorral.cz/sovy/o_sovach.htm)
Příloha 2 : Pracovní list (zdroj: PONÍŽILOVÁ-JUŘÍČKOVÁ, Blanka: Lesní čarování III. 1. vyd. Brno: Rezekvítek, 2001. s. 28

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf33 kBPříloha 1
pdf60 kBPříloha 2
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek