Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Z čeho obvinit čarodějnici?
Odborný článek

Z čeho obvinit čarodějnici?

28. 3. 2024 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavel Žalský

Anotace

Aktivita žákům umožňuje nahlédnout do života středověkých a novověkých lidí skrze zajímavé téma pronásledování čarodějnic. Žáci hledají a analyzují rytiny z příručky pro lovce čarodějnic z roku 1608, výsledky své práce sdílí v Padletu, v němž také pracují s rozšiřujícím textem k tématu.

Autor: Mgr. Pavel Žalský

Stupeň vzdělávání: 2. st. ZŠ

Věková skupina: 7.-8. ročník

Vzdělávací obor: dějepis

Tematický okruh: křesťanství a středověká Evropa

Časová dotace: 45 minut, plus cca 30 minut příprava Padletu ke sdílení se třídou  

Pomůcky: počítač nebo jiné zařízení připojené k internetu pro pracovní skupiny

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

Oborové: žáci by před aktivitou měli vědět, jakou roli hrála křesťanská církev a náboženské konflikty v životě středověkého a novověkého člověka

Digitální: základní užívání Padletu, kopírování a vkládání obrázků

Vzdělávací cíle:

Žák dokáže popsat příčiny pronásledování čarodějnic ve středověku a novověku a sdílí výsledky své práce s obrazovým historickým pramenem ve sdíleném online prostředí.

Přínos využití digitálních technologií:

Žáci rozvíjí digitální kompetence prací s digitalizovanou databází historického pramene a sdílením výsledků své práce v Padletu.

Metodická poznámka:

Některé rytiny mohou připadat vyučujícím jako nevhodné, v takovém případě může učitel vybrané rytiny překopírovat např. do sdílené prezentace a poskytnout je žákům k práci.

Popis vzdělávací aktivity:

Evokace (5 minut): Žáci formou brainstormingu (možno využít aplikace Mentimeter nebo Slido) píší, co vědí o čarodějnicích.

Uvědomění si nových informací (20 minut): Žáci jsou rozdělení do skupin u počítačů nebo jiných zařízení připojených k internetu a je jim dán odkaz ke sdílenému Padletu. V něm každá skupina bude mít za úkol přidávat obrazy nalezené v historickém pramenu (viz níže) a popsat konkrétní aktivity, které čarodějnicím přisuzovali lidé ve středověku a v novověku: poškozování majetku, ubližování lidem, setkávání se s ďáblem a démony, provádění magických rituálů. Jako historický pramen pro toto téma lze  využít online dostupné rytiny z knihy Compendium Maleficarum (rok 1608) Category:Compendium Maleficarum - Wikimedia Commons. Šlo o příručku pro lovce čarodějnic sepsanou knězem jménem Francesco Maria Guazzo v Miláně. Metodická poznámka: některé výjevy mohou být vyučujícími považovány za nevhodné, v takovém případě doporučuji vybrané rytiny překopírovat do sdílené prezentace a nechat žáky pracovat s ní.

Reflexe (20 minut): Žáci zadávají do Padletu ke kategoriím, které jim byly přiděleny, rytiny, jež podle nich spadají pod danou kategorii čarodějnických aktivit. Zároveň mají za úkol v posledním oddílu Padletu prostudovat krátký text o příčinách čarodějnictví a odpovědět společně na otázky.

Text: „Naši předci ve středověku a v novověku považovali magii a čaroděje za přirozenou součást svých každodenních životů. Ve strachu a jako hledání příčin různých katastrof pak od 15. do 18. st. hledali čaroděje a čarodějky kolem sebe, které obviňovali z neúrody, úmrtí dětí, požárů, úhynu stád atd., přičemž ve skutečnosti mohlo jít o důsledky změny klimatu, šíření nemocí nebo prosté nehody. V očích lidí však čarodějnice a čarodějové jakožto služebníci ďábla škodili různými způsoby lidem a bylo třeba je zastavit za každou cenu.  K pronásledování čarodějnic přispěly také náboženské spory mezi protestanty a katolíky, obě církve ‚soutěžily‘ v tom, která upálí více služebníků ďábla, zároveň se obvinění z čarodějnictví stávalo vděčnou záminkou ke zničení protivníků, např. když se protestanté skrývali různými způsoby ve společnosti mezi katolíky. Všemu napomáhali také někteří fanatičtí kněží a autoři příruček pro lovce čarodějnic. Obvinění z čarodějnictví hrozilo všem: mužům i ženám, chudým i bohatým, v českém prostředí byl dokonce upálen i kněz. Vyšetřovací praktiky se liší podle různých zemí a krajů, někde vyšetřování prováděla církví zřízená inkvizice, na našem území šlo o světské soudy zřízené šlechtou. Mnohé ‚hony na čarodějnice‘ byly vyvolány prostými lidmi podléhajícími lidovým pověrám a strachu, nikoliv církví nebo šlechtou.“

Otázky k vypracování

 1. Z čeho mohly být obviněny čarodějnice (uveď tři konkrétní příklady)?
 2. Co mohlo být příčinou pronásledování čarodějnic (uveď tři konkrétní příklady)?
 3. Bylo v myšlení našich předků ve středověku a novověku uvažování o existenci čarodějnic běžné?
 4. Hrála církev vždy rozhodující roli u pronásledování čarodějnic?
 5. Vyhledej, za čí vlády skončí na našem území pronásledování čarodějnic.

Jak může vypadat Padlet se zadáním a částečným vypracováním:

Autor díla: Pavel Žalský

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce:

Samotná povaha tématu a pramene žáky zaujala, někdy pro ně bylo náročnější rytinu správně rozklíčovat a zařadit. Je také vhodné žákům říct, že některé rytiny nejde zařadit do žádné ze zadaných kategorií, protože zobrazují výjevy týkající se více křesťanství (které jsou v knize logicky vzhledem k povaze díla a autora), např. Pannu Marii.

Další související materiály: 

Skvělá badatelská lekce do dějepisu od Romana Göttlichera „Proč pronásledovali čarodějnice?“: https://drive.google.com/drive/folders/15xQlqtheP5pQzYEF_ImbBZ0g0xFdmnDw?usp=drive_link

Literatura a použité zdroje

[1] – KREUZ, Petr. Kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích a ve střední Evropě. Scriptorium, 2022. 564 s. ISBN 978-80-7649-033-8.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavel Žalský

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků