Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Halloween Day

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Projektový den na dané téma.

Vzhledem k tomu, že český trh bývá již od konce září doslova zahlcován zbožím, které se vztahuje k jasně nečeské tradici Halloweenu (pozn.: původní irské zvyky byly převezeny do Ameriky, kde se tento svátek každoročně slaví 31. 10. a rozšířil se i do dalších zemí), vznikla potřeba tuto situaci dětem objasnit a pomoci jim se zorientovat. Hned se nabízelo propojení s výukou reálií v hodinách angličtiny a s tematickými okruhy Evropa a svět nás zajímá a Kulturní diference (viz průřezová témata). Cílem celého projektu tedy bylo, aby žáci získali co nejvíce informací o tomto zahraničním svátku, porovnali jej s českou tradicí Dušiček a připravili si krátké vyprávění pro mladší spolužáky.

Propojení předmětů:

Aj, Čj, Vl, Vv, Pč, Hv, IVT + PT:

 • Multikulturní výchova
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mediální výchova
Výsledný produkt

Informační plakáty o původu a průběhu tohoto svátku v anglicky mluvících zemích, prezentace získaných vědomostí v nižších třídách s ukázkou anglických písniček a říkanek (motivace k výuce angličtiny).

Věkové zařazení: 4. třída (případně 5. třída)

Děti již dva týdny předem nosí výstřižky z časopisů, novin, internetu apod., které se týkají Halloweenu, pěstování a zpracování dýní, sledují dění kolem sebe (v obchodech, v médiích atd.). Dostatečně dopředu dětem oznámíme, že si mají na tento den připravit strašidelný převlek (duch, čarodějnice, upír, kostlivec atd.). Nejlepší je dohodnout se na spolupráci s rodiči. Doporučuji nachystat si den předem vydlabanou dýni (např. v rámci pracovních činností). Je třeba připravit si pracovní listy s texty všech říkanek, doplňovačkou Halloween colours a závěrečnou křížovkou. Děti jistě ocení obrázkový doprovod.

Úvod

Začínáme v zatemněné třídě v diskusním kroužku kolem rozsvícené dýňové lampy. Nejprve pustíme z kazety strašidelnou říkanku (např. učebnice Aj Chit Chat 1, str. 64) nebo jakoukoli strašidelnou písničku. Poté se zeptáme, jaké pocity děti měly a zda vědí, proč ve třídě svítíme dýňovou lampou. Postupně se dostaneme ke slovu Halloween a sdělíme žákům, že dnes se o tomto svátku pokusíme dozvědět co nejvíce informací, a to nejzajímavější pak předáme spolužákům v nižších třídách. Také zažijeme Halloweenskou oslavu a naučíme se novou slovní zásobu v podobě říkanek, písniček a her.

Hledání informací (skupinová práce)

Podle celkového počtu rozdělíme děti do vyvážených skupin nejlépe po čtyřech a projdeme si společně návodné otázky. Zástupci jednotlivých skupin si vylosují dvě otázky, kterými se skupina bude podrobněji zabývat. Mají ve třídě k dispozici počítač s internetem (k urychlení práce máme připravené adresy internetových stránek), donesené materiály, knihy, recepty o zpracování dýní, anglicko-české slovníky atd. Zjištěné informace sdělí stručně ostatním (příprava na prezentaci)a celá třída zakončí tuto část výrobou plakátu, který výtvarně dotvoří. Na plakát můžeme přidat i vyplněný pracovní list a texty říkanek a písniček z angličtiny (viz Foto 1).

Otázky:
 1. Co znamená slovo Halloween?
  Jak postupovat při výrobě dýňové lampy? (Čj-popis pracovního postupu)
 2. Kdy a kde se Halloween slaví a odkud pochází?
  Jaké zvyky se na Halloween dodržují?
 3. Proč se před domy rozsvěcí dýňové lampy?
  Jak je to s tímto svátkem v ČR? (máme jen Dušičky...)
 4. K čemu se používá dýňová dužnina? (+výběr zajímavých receptů)
  Co víte o dýních?
English party (Halloweenská hodina v angličtině):

1. Píseň Ten little witches (Ten little indians-upraveno)

Zdroj - webová stránka: www.songs4teachers.com/halloween.pdf [cit. 2008-4-23]

Děti opět usadíme do kroužku na koberec nebo na židle a po obvyklém pozdravu si zazpíváme písničku, kterou už znají ze třetí třídy (možná znají její obměnu Ten little Indians):

1. One little, two little, three little witches,
four little, five little, six little witches,
seven little, eight little, nine little witches,
ten witches in the sky.

2. Ten little, nine little, eight little witches,
seven little, six little, five little witches,
four little, three little, two little witches,
one little witch - good bye!

Postavíme 10 dětí do řady (můžeme i vylosovat nebo vybrat děti převlečené za čarodějnice) a vysvětlíme, co budou při písničce dělat:

Stand up, please. You are witches now, OK?
Well, all witches, sit down!

Celá třída zpívá znovu písničku a čarodějnice v první sloce postupně vstávají a ve druhé při odpočítávání si opět sedají (pro zapamatování písničky můžeme děti prostřídat a zazpívat si ještě jednou).

2. Říkadlo Trick or treat a lov jablek

Znovu si připomeneme, co v tento podvečer dělají děti v Americe nebo v Anglii. Chodí koledovat a pořádají večírky. Srovnáme s koledováním v České republice na Velikonoce:

Také chodí od domu k domu, říkají koledu, dostávají sladkosti nebo i drobné peníze.

Následuje nácvik říkadla Trick or treat (Zdroj: GRAHAM, Carolyn: Festival Songs and Chants. Oxford University Press - kopírovatelný plakát s kazetou), které máme napsané na velkém plakátě nebo na tabuli. Vysvětlíme si význam slov trick, treat, případně je vyhledáme ve slovníku. Děti odhadují význam celého říkadla ze známých slov.

Trick or treat, trick or treat, I want something good to eat,
Trick or treat, trick or treat, give me something nice and sweet.

Pokud již říkadlo trochu zvládáme, v kroužku položíme svou pravou ruku na levou ruku souseda (předávání "baby") a takto propojíme celý kruh (viz Foto 2). Do rytmu říkadla pak posíláme po kruhu babu a při poslední slabice se snaží žák, který je na řadě, uhnout před rukou souseda. Pokud uhne, prohrál soused, pokud se nechá plesknout, prohrál sám a musí si z klobouku vytáhnout kartičku. Pokud si vytáhne Treat, je osvobozen. Jestliže ale má kartičku s nápisem Trick, počká si na dalšího poraženého se stejnou kartou a pak spolu soutěží v lovu jablek (máme připravený lavór s vodou a menšími jablky na lavici).

Pravidla soutěže

Obě ruce musí mít soutěžící za zády, jablko mohou vylovit pouze ústy a stojí naproti sobě každý z jedné strany lavice. Vyhrává ten, komu se prvnímu podaří jablko vylovit. Tleskací hru i s lovem jablek můžeme libovolně opakovat. Děti si lov chtějí vyzkoušet všechny i po skončení této hodiny (viz Foto 3).

3. Rozdělení do skupin a práce s pracovním listem

Dětem řekneme, aby zavřely oči, a nalepíme jim na čelo předem připravené samolepky s označením: witch, spider, bat, ghost (tato slova už znají nebo je předem s pomocí obrázků připomeneme). Jejich úkolem je najít své partnery do skupiny aniž by promluvily. Musí přijít na to, že si musí navzájem pomoci, protože nevědí, jaké slovo mají na svém vlastním čele. Pokud nejsou moc zvyklé spolupracovat, nejspíš jim budeme muset napovědět jak na to.

Close your eyes, please, and don´t look. Don´t worry...
Find your friends in the group, but don´t talk. Ready, steady, go!

Jakmile vzniknou správné skupiny, můžeme je nechat navzájem vyhláskovat slovíčka na samolepkách a odříkat věty se slovesem být.

Spell "witch", please.
We are the witches and you are the spiders. They are the bats.
atd.

Z kazety pustíme Jazz Chant "Halloween colours" (Zdroj: GRAHAM, Carolyn: Festival Songs and Chants. Oxford University Press - kopírovatelný plakát s kazetou).

Black c........t, o..................e pumpkin, white ghost, (cat, orange, monster, white,
green-eyed m...............r. colours, Halloween, hats)
Black, o.................e, w..............e, green.
These are the c..................s of H........................n!
Black cats, witches´h..............s,
Jack-o´-lanterns, Jack-o´-lanterns.
Black, o..................e, w................e, green.
These are the c..................s of H.........................n!

Zeptáme se dětí na stručný obsah. Potom je necháme ve skupinách vyplnit na předem připraveném pracovním listu doplňovačku chybějících slovíček. Pokud si s něčím nevědí rady, doplní při druhém poslechu. Probereme slovíčka pumpkin a Jack-o-lantern a znovu si připomeneme některé informace z úvodu dne. Do třetice říkanku odříkají s nahrávkou s pomocí pracovního listu.

Listen to the Jazz Chant. Can you understand it? What is it about? Complete the missing words and listen again. Can you spell "pumpkin", please? atd.
Now it´s your turn - say the rhyme.

Na pracovním listě můžeme ještě využít k procvičení slovní zásoby říkadlo z učebnice Chit Chat 1(Publikace: SHIPTON, Paul. Chit Chat Classbook 1. 1. vyd. Oxford University Press, 2002. s. 64. ISBN 0 19 437826 8.). Děti pospojují části říkadla s obrázky.

Read the rhyme and match the words with the pictures, please.

4. Opakování slovní zásoby

Na závěr každá skupina dostane opakovací křížovku se slovní zásobou tématu Halloween (viz Pracovní list 1), kterou mohou vyplnit i s pomocí používaných materiálů a slovníků. Nejrychlejší skupina, která bezchybně zapíše všechna slovíčka, dostane sladkou odměnu a ostatní ji odmění potleskem. Společně zkontrolujeme odpovědi ostatních, můžeme nechat děti opět hláskovat, aby si procvičily spelling.

5. Závěr - hodnocení

Opět v kroužku s dětmi zhodnotíme, co se nám na večírku líbilo, co je na této tradici dobrého (lidé se scházejí, pobaví se, komunikují, dodržují tradice předků atd.) a co naopak si myslí, že může druhým lidem vadit nebo i škodit (vandalství, strašení malých dětí, přehnané maskování, překročení mezí slušnosti atd.). Každé dítě pak dostane kopii s obrázkem postaviček duchů (viz Pracovní list 2) a vybarví tu postavu, která je mu nejbližší, co se týká pocitů z celého projektového dne. Nakonec mohou vysvětlit svou volbu ostatním, pokud chtějí.

Příprava a provedení prezentace pro nižší třídy

Děti v maskách navštíví nižší třídy (vejdou jako koledníci s říkadlem Trick or treat), stručně vysvětlí, co se o Halloweenu dozvěděly, ukáží vytvořený plakát a předvedou jednu anglickou písničku nebo říkanku (viz Foto 4)

Další možné aktivity:

Příběh dýňového semínka (Čj - tvorba vypravování), Pečení dýňových šátečků (Pč - příprava pokrmů), Strašidelný hrad (Pč a Vv - malba, koláž nebo prostorový model z krabice), Halloween bingo, loto (Aj - hry s obrázky).

Výsledkem celé práce v naší třídě byly menší informační plakáty, které vytvořily jednotlivé skupiny na základě dílčích otázek. Podle nich jsme ještě vyrobili v pracovních činnostech větší shrnující plakát o Halloweenu, který jsme následně vystavili ve vestibulu školy spolu s fotografiemi z průběhu projektového dne (viz Foto 5). Velký úspěch u dětí měl lov jablek, proto doporučuji nechat jim prostor o přestávce, aby si tuto soutěž dostatečně užily. Je dobré nachystat více kartiček s nápisem Trick, aby se urychlilo střídání dětí.

Díky hrám a písničkám, které se prolínají celým projektovým dnem, jsou děti nadšené, i když se po nich chce vyhledávání a zápis informací. Pokud si dáte práci s pracovními listy, na kterých děti najdou všechna říkadla, písně, ale také obrázky týkající se dané slovní zásoby, bude to pro ně pěkná odměna i vzpomínka na projektový den. Určitě se vyplatí požádat někoho z kolegů o fotodokumentaci z průběhu celého dne a vystavit obrázky ve třídě i na chodbě.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek