Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Vlastní a cizí přání

Vlastní a cizí přání

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Iva Bukovjanová
Příspěvek popisuje aktivitu realizovanou v samostatném vyučovacím předmětu Osobnostní a sociální výchova. Žáci získávají informace o přáních ostatních a srovnávají je se svými přáními. Aktivita posiluje sebepoznání žáka, mezilidské vztahy a toleranci k postojům druhých.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Metodika je jednou ze závěrečných prací pedagogů - účastníků kurzu Osobnostní a sociální výchovy C, který byl součástí projektu „Dokážu to?".

Cíle pro oblast osobnostní a sociální výchovy
(střední úroveň obecnosti cílů)

  • získání (hypotetických) informacích o přáních, postojích a hodnotách vztažných osob
  • srovnání vlastních přání s přáními důležitých vztažných osob
  • použití základních dovedností pro práci ve skupinách
  • informace o sociálních rolích, získání informací o vlastních klíčových rolích
  • sebepoznání v oblasti mezilidských vztahů
  • postoje a hodnoty spjaté s rolemi a jejich projekce do chování lidí
  • tolerance a pohled na svět očima druhého

Cíle pro jiné oblasti
(zejm. cíle předmětů, různých výchov, atd. pokud se s nimi OSV spojuje)

  • lze výhodně spojovat s tématy výchovy k občanství (téma nemá jen zosobňující potenciál, ale týká se též obecného učení o sociálních rolích a s nimi spjatých hodnotách a na ně vázaného chování)

Co se osvědčilo?

Práce ve skupině, komunikace mezi žáky. Hodina byla realizována jako součást bloku o přáních, žáci byli na některé podobné činnosti již zvyklí.

Jakých jsme se dočkali překvapení?

Výběr podstatných přání a jejich formulování některými skupinami byly překvapivé jak pro mě jako vyučující, tak pro žáky, kteří pracovali v jiných skupinách - zmínili se o tom v reflexi.

Která naše zkušenost může platit obecně?

Spolupráce ve skupině, prostor pro tvořivou komunikaci všech žáků, tolerance odlišného názoru.

Cíl vyučujícího

Činnost

Organizační forma

Pomůcky

Čas

1) navození atmosféry

1) Děti dokončují větu - "Kdybych teď mohl vyslovit jediné přání, bylo by to..."

1) odpovědi po kruhu

5 min.

2) rozdělení do skupin

2) Každé dítě si vytáhne kartičku s obrázkem, podle toho utvoří skupiny.

2) losování

kartičky s obrázky (rodič, učitel, dítě, žák)

2 min.

3) definovat si, jaká přání mají jednotlivé skupiny ve vztahu k jiným skupinám - co si přejí učitelé od žáků, žáci od učitelů, děti od rodičů, rodiče od dětí

3) Děti pracují ve skupinách, navrhují různá přání a všechna zapisují.

3) skupinová práce, zápis

3) papír, tužka

10 min.

4) schopnost vyhodnocení a výběr podstatného

4) Děti ve skupinách diskutují o všech zapsaných přáních a vybírají tři, která považují za nejdůležitější, ta zapíší na připravené kartičky a nalepí na společný flip.

4) skupinová diskuse, grafické ztvárnění

4) barevné fixy, kartičky, flip rozdělený na čtyři pole, lepidlo

10 min.

5) pozorné naslouchání, zamyšlení se nad přáními jiných

5) Zástupci jednotlivých skupin představují u flipu svůj výběr a zdůvodňují jej.

5) prezentace

5) společně vytvořený flip

8 min.

6) reflexe vzhledem k obsahu i formě hodiny

6) Kladení otázek k prezentovaným přáním. Diskuse. Reflexe skupinové práce nad přáními.

6) společná diskuse

10 min.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám