Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jméno jako dar mému já

Jméno jako dar mému já

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Simona Šedá

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Metodika je jednou ze závěrečných prací pedagogů - účastníků kurzů osobnostní a sociální výchovy, který byl součástí projektu „Dokážu to?".

Cíle pro oblast osobnostní a sociální výchovy
(střední úroveň obecnosti cílů)

  • sebepoznávání (ve vztahu ke jménu a přes vztah ke jménu)
  • dovednost pozitivního vyjádření o sobě
  • rozvoj představivosti a tvořivosti (slovní i neverbální)
  • dovednost vyjadřovat pocity
  • dovednost hovořit o druhém
  • osobní otevření elementů problematiky životních cílů
  • seberegulace při zvládání pantomimických úkolů

Cíle pro jiné oblasti
(zejména cíle předmětů, různých výchov, atd. pokud se s nimi OSV spojuje)

  • možné spojení s cíli jazykového vyučování

Bylo dosaženo cílů?

Jsou děti, které jistě uměly reprodukovat své pocity již před absolvováním lekce, a jiné, které stále zápasí s řečovými dovednostmi. V závěrečné reflexi však sdělil své pocity ostatním kupodivu každý, přestože některé děti zpočátku hovořit vůbec nechtěly. Smělost a vstřícnost ostatních dodaly zřejmě odvahu i jim. Pokud si z projektu odnesly alespoň dovednost formulovat (třeba i krkolomně) své názory, považuji to za úspěch. I malé a nepatrné posunutí dopředu je přece krok.

Zapojili se všichni?

Žádné z dětí neodmítlo účast v jakékoli aktivitě, do projektu se zapojily všechny, i když pochopitelně s různým osobním nasazením.

Co se osvědčilo?

Osvědčila se prezentace tématu lekce formou „tajemného dárku" - její relativní nedostupnost udržovala žáky v příjemném napětí a atmosféra ve skupině byla po celou dobu trvání projektu velmi tvůrčí. Osvědčil se i obsah dárku - lísteček pro každého z účastníků s výkladem jednotlivých jmen. Význam svých jmen děti až na výjimky neznaly a jejich vzájemným sdělováním se bavily ještě několik dnů.

Co se neosvědčilo?

V případě, že si děti na lístečky napíšou své jméno ve tvaru, ve kterém jsou rády oslovovány, je třeba počítat s tím, že při následující aktivitě - pantomimickém vyjádření vztahu k vlastnímu jménu - bude tento vztah vždy kladný. Což ovšem nemusí být na škodu - záleží na cíli, který sledujete.

Jakých jsme se dočkali překvapení?

Když jsem z vlastní zvědavosti vyzkoušela níže uvedený projekt bez větších změn v devátém ročníku a k velkému překvapení zjistila, že „deváťáci" pracují se stejným zaujetím jako dvanáctiletí.

Která naše zkušenost může platit obecně?

Hravé jsou všechny děti - bez výjimky věku. Netradičními a zajímavými způsoby učení nedáváte dar jen svým žákům, ale i sami sobě.

Cíl vyučujícího

Činnost

Organizační forma

Pomůcky

Čas

Uvědomění si vlastních pocitů

Rozvoj představivosti

Slovní produkce nápadů

Obal. Učitel přinese zabalený dárek, oznámí žákům, že téma hodiny zůstane prozatím skryto. Ptá se na pocity, které v nich zabalený dárek vyvolává. Pak specifikuje balíček jako symbol „já", žáci diskutují, co všechno by mohlo být „obalem". Učitel navrhne žákům představu „jména" jako obalu.

Komunitní kruh Vstupní diskuse

Krabice zabalená a ozdobená jako dárek obsahující uvnitř lístečky s křestními jmény členů skupiny a výkladem významu jednotlivých jmen, příp. dalším drobným dárkem

10 min.

Pohybové uvolnění, regulace výrazového pohybu

Třeseme. Žáci se volně pohybují prostorem, na znamení se individuálně vyjadřují neverbálně, pouze tělem:

1) písmenko, které roste;

2) písmenko, které se houpe;

3) písmenko, které se nemůže rozhodnout;

4) písmenko, do kterého se dá schovat;

5) písmenko, které spojuje. Na poslední znamení se spojí do dvojic.

Pohybová hra

Libovolná hudební nahrávka, přehrávač

5 min.

Komunikace

Aktivní naslouchání

Vlastní slovní reprodukce slyšeného

Zkoumáme tvar. Žáci ve dvojicích vzájemně zjišťují:

1) kdo jim vybral jméno a proč?

2) jak by se byli jmenovali, kdyby byli opačného pohlaví?

3) jak mají rádi, když jim říkají, kdo je tak oslovuje?

To, co o druhém zjistili, pak reprodukují ostatním.

Diskuse ve dvojicích

15 min.

Sebepoznání

Schopnost neverbálního sdělení

Kreativita

Potěžkáváme. Žáci si na kartičky napíší jednotlivá písmena oficiální varianty svého jména. Pantomimicky pak jednotlivě vyjadřují (obrazem či pohybovou kreací) svůj vztah k vlastnímu jménu, případně vývoj tohoto vztahu.

Individuální pohybově dramatické vyjádření

Bílé kartičky, fixy či jiný kreslicí materiál

10 min.

Sebepoznání

Kladné hodnocení

Komunikace

Očicháváme. Žáci individuálně pracují s vlastními kartičkami:

1) nejoblíbenější písmeno mého jména, proč?;

2) moje + (v čem jsem dobrý) s využitím písmen jména jako prvních písmen slov označujících mé klady;

3) moje hora (čeho chci dosáhnout) opět s využitím písmen;

Reflexe

Další klady a plány možno doplnit v diskusi.

Individuální výtvarná činnost Slovní hodnocení

Diskuse ve skupinách nebo společně

Kartičky se jmény z předchozí aktivity, fixy či jiný kreslicí materiál

10 min.

Schopnost vyjádření vlastního názoru

Komunikace

Spolupráce

Kreativita

Přibližujeme se. Žáci na podlaze z kartiček se svými jmény vytvářejí „pavoučka" (princip domina) tak, že vždy na jedno jméno navazuje jméno další, společná písmenka „vyrůstají" z plochy ve formě „stanů", děti zdůvodňují své rozhodnutí připojit se právě k určitému jménu. Pozor - je třeba předem dohodnout, jaké jméno bude první (rozhodne skupina) a jak se bude řešit, pokud o totéž písmenko bude mít zájem více žáků.

Diskuse o způsobu řešení úkolu, návrzích řešení, možných úskalích, příp. řešení konfliktu. Realizace úkolu.

15 min.

Sebepoznání

Čas na snění. Žáci v relaxační poloze v kruhu si sami vnitřně zhodnotí, zda se během předchozích aktivit nějak „posunuli".

Individuální reflexe

5 min.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám