Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Důvěřuješ? (důvěra při společných činnos...

Ikona prakticky

Důvěřuješ? (důvěra při společných činnostech)

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Eva Petrová
Anotace: Příspěvek popisuje aktivitu realizovanou v samostatném vyučovacím předmětu Osobnostní a sociální výchova. Lze ji ale také realizovat např. v třídnické hodině nebo v samostatné lekci OSV. Aktivita je zaměřená na cvičení smyslového vnímání a na posilování důvěry mezi žáky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
 2. Základní vzdělávání -> Tělesná výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: fixy, papíry
Klíčová slova: zvuk, komunikace, pocit, důvěra, smyslové vnímání
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Metodika je jednou ze závěrečných prací pedagogů - účastníků kurzu Osobnostní a sociální výchovy B, který byl součástí projektu „Dokážu to?".

Cíle pro oblast osobnostní a sociální výchovy

(střední úroveň obecnosti cílů)

 • zdokonalení poslechových dovedností (diskriminace zvuků)
 • zážitek pocitu důvěry/nedůvěry k partnerovi
 • zážitek pocitu závislosti na partnerovi
 • dovednost regulovat vlastní pocity a motoriku/chování v smyslově obtížné situaci

- vyjadřování pocitů a zážitků

- dovednost dojednat specifický a pro danou situaci adekvátní komunikační kód

Bylo dosaženo cílů?

Děti si při činnostech uvědomily, jak byly rušeny těmi, kteří nedodržovali pravidla a mluvili. Žáci pracovali v náhodných dvojicích, zjistili, že ti, co se znají málo, si méně důvěřovali. Objevili různost postojů - co se nelíbí jednomu, může se líbit druhému.

Co se osvědčilo?

Osvědčilo se střídání úloh při činnostech, slabší dítě ve dvojici bylo povzbuzováno svým partnerem, nikdo nebyl ve své práci sám, měl podporu druhého ve dvojici.

Jakých jsme se dočkali překvapení?

Děti všechny činnosti prováděly pečlivě, soustředěně, pomalu, i když jindy jsou zbrklé a neustále mezi sebou soutěží.

Která naše zkušenost může platit obecně?

Děti si zvykají na činnosti OSV, samy je vyžadují a lépe se dovedou vyjadřovat o svých pocitech. I v komunikaci některých dětí je vidět posun k lepšímu.

Cíl vyučujícího

Činnost

Organizační forma

Pomůcky

Čas

1. Vytvoření náhodných dvojic

Neverbální komunikace - oční kontakt, mrkání

Chůze po prostoru, skloněné hlavy, na povel zvednout hlavu a mrknutím si najít nebližšího kamaráda do dvojice.

2 min.

2. Naslouchání, soustředění pozornosti

Vysvětlení pravidel hry „Vysílač a přijímač".

Dvojice se dohodnou, kdo bude vysílač, kdo přijímač a jaké zvukové signály, zvuk bude vysílač vydávat, aby přijímače bezpečně vedl při pohybu prostorem.

Je-li to třeba, jakékoliv předměty na zvukové signály

5 min.

3. Provedení hry

"V" vysílá signál a snaží se bezpečně vodit "P" po prostoru.

"P" zavře oči. "V" vysílá domluvený signál. Společně procházejí prostor. Nemluví, používají jen dohodnutý zvukový signál. Po 2 minutách se vystřídají.

5 min.

4. Schopnost vyjádření pocitů, názorů ve dvojicích

Ve dvojicích povídání o provedené činnosti (její reflexe).

Sedí ve dvojicích a společně probírají průběh, co se jim dařilo, jak se cítili.

3 min.

5. Soustředění, naslouchání, najít svůj vysílač

Obměna hry.

"P" v jedné řadě, zavřít oči, "V" v řadě proti nim na druhém konci prostoru, promíchat se, výměna

Potřeby na zvukový signál

5 min.

6. Reflexe

Ve dvojicích (možno i ve čtveřicích) povídání o provedené činnosti a porovnání s činností předchozí.

Diskuse skupin; zveřejnění témat z diskusí při společné reflexi

Papíry, fixy

10 min.

7. Relaxace na závěr

Hravá masáž „Les".

Všichni stojí bokem do kruhu, posílá učiteli vzkaz po kruhu, když se k němu vrátí, posílá další.

10 min.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 26. 05. 2008
Zobrazeno: 5089krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PETROVÁ, . Důvěřuješ? (důvěra při společných činnostech). Metodický portál: Články [online]. 26. 05. 2008, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2344/DUVERUJES-DUVERA-PRI-SPOLECNYCH-CINNOSTECH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.