Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Důvěřuješ? (důvěra při společných činnos...

Důvěřuješ? (důvěra při společných činnostech)

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Eva Petrová
Příspěvek popisuje aktivitu realizovanou v samostatném vyučovacím předmětu Osobnostní a sociální výchova. Lze ji ale také realizovat např. v třídnické hodině nebo v samostatné lekci OSV. Aktivita je zaměřená na cvičení smyslového vnímání a na posilování důvěry mezi žáky.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Metodika je jednou ze závěrečných prací pedagogů - účastníků kurzu Osobnostní a sociální výchovy B, který byl součástí projektu „Dokážu to?".

Cíle pro oblast osobnostní a sociální výchovy

(střední úroveň obecnosti cílů)

  • zdokonalení poslechových dovedností (diskriminace zvuků)
  • zážitek pocitu důvěry/nedůvěry k partnerovi
  • zážitek pocitu závislosti na partnerovi
  • dovednost regulovat vlastní pocity a motoriku/chování v smyslově obtížné situaci

- vyjadřování pocitů a zážitků

- dovednost dojednat specifický a pro danou situaci adekvátní komunikační kód

Bylo dosaženo cílů?

Děti si při činnostech uvědomily, jak byly rušeny těmi, kteří nedodržovali pravidla a mluvili. Žáci pracovali v náhodných dvojicích, zjistili, že ti, co se znají málo, si méně důvěřovali. Objevili různost postojů - co se nelíbí jednomu, může se líbit druhému.

Co se osvědčilo?

Osvědčilo se střídání úloh při činnostech, slabší dítě ve dvojici bylo povzbuzováno svým partnerem, nikdo nebyl ve své práci sám, měl podporu druhého ve dvojici.

Jakých jsme se dočkali překvapení?

Děti všechny činnosti prováděly pečlivě, soustředěně, pomalu, i když jindy jsou zbrklé a neustále mezi sebou soutěží.

Která naše zkušenost může platit obecně?

Děti si zvykají na činnosti OSV, samy je vyžadují a lépe se dovedou vyjadřovat o svých pocitech. I v komunikaci některých dětí je vidět posun k lepšímu.

Cíl vyučujícího

Činnost

Organizační forma

Pomůcky

Čas

1. Vytvoření náhodných dvojic

Neverbální komunikace - oční kontakt, mrkání

Chůze po prostoru, skloněné hlavy, na povel zvednout hlavu a mrknutím si najít nebližšího kamaráda do dvojice.

2 min.

2. Naslouchání, soustředění pozornosti

Vysvětlení pravidel hry „Vysílač a přijímač".

Dvojice se dohodnou, kdo bude vysílač, kdo přijímač a jaké zvukové signály, zvuk bude vysílač vydávat, aby přijímače bezpečně vedl při pohybu prostorem.

Je-li to třeba, jakékoliv předměty na zvukové signály

5 min.

3. Provedení hry

"V" vysílá signál a snaží se bezpečně vodit "P" po prostoru.

"P" zavře oči. "V" vysílá domluvený signál. Společně procházejí prostor. Nemluví, používají jen dohodnutý zvukový signál. Po 2 minutách se vystřídají.

5 min.

4. Schopnost vyjádření pocitů, názorů ve dvojicích

Ve dvojicích povídání o provedené činnosti (její reflexe).

Sedí ve dvojicích a společně probírají průběh, co se jim dařilo, jak se cítili.

3 min.

5. Soustředění, naslouchání, najít svůj vysílač

Obměna hry.

"P" v jedné řadě, zavřít oči, "V" v řadě proti nim na druhém konci prostoru, promíchat se, výměna

Potřeby na zvukový signál

5 min.

6. Reflexe

Ve dvojicích (možno i ve čtveřicích) povídání o provedené činnosti a porovnání s činností předchozí.

Diskuse skupin; zveřejnění témat z diskusí při společné reflexi

Papíry, fixy

10 min.

7. Relaxace na závěr

Hravá masáž „Les".

Všichni stojí bokem do kruhu, posílá učiteli vzkaz po kruhu, když se k němu vrátí, posílá další.

10 min.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám