Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Přejatá slova

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Jarmila Filipcová

Tato příprava je vytvořena jako úvodní kapitola učiva o přejatých slovech (8. ročník) v časovém rozsahu 2 vyučovacích hodin. Vzhledem k tomu, že řada metod kritického myšlení vyžaduje dostatek času, zařazujeme jednou týdně dvouhodinovku českého jazyka, která umožňuje komplexnější přístup k probíranému tématu. V hodinách pracuji se skupinami tří až čtyř žáků vytvořenými asi na období dvou měsíců.

Evokace:

  • Zaznamenání kladů a záporů užívání přejatých slov pomocí T-grafu - samostatná práce, porovnání ve skupině a pak v celé třídě. Žáci mají možnost využít vlastní zkušenosti s užíváním cizích slov, uvědomí si, kdy jim pomáhají a kdy jim naopak mohou způsobit problém.
Uvědomění si významu:
  • Kimova hra pro skupiny: skupina si vytvoří strategii, jak si jako celek v daném čase zapamatovat a zapsat všech 25 slov (seznam viz příloha Přejatá slova, pracovní list, část 1), která pak uvidí na tabuli. Porovnání výsledků, strategií. Aktivita trénuje paměť, posiluje spolupráci. Žáci si mohou uvědomit obtížnost zapamatování neznámých slov, navíc vytržených z kontextu. Mohou se zamyslet nad efektivním způsobem učení se slovíček v cizích jazycích.
  • Řešení problémové otázky ve skupině. Pouze jedno slovo z nabízených 25 je českého původu. Které to asi je? Žákům poněkud komplikuje řešení zařazení přejatých slov, která dnes již působí jako slova českého původu (škola, křída).
  • Práce ve dvojici, popř. ve skupině s pracovním listem (viz příloha Přejatá slova, pracovní list, část 1, úkol 1). Vyhledávání původu přejatých slov, jejichž cizost dnes už nevnímáme, ve SSČ.
  • Žáci ve dvojici, popř. ve skupině zaznamenávají znaky, kterými se podle jejich názoru přejatá slova odlišují od slov českých (viz příloha Přejatá slova, pracovní list, část 1, úkol 2). Společné shrnutí názorů. Uvědomění si spisovné výslovnosti u slabik di, ti, ni.
  • Žáci přiřazují významy přejatých slov podle zkušeností a odhadem (viz příloha Přejatá slova, pracovní list, část 1, úkol 3). Práce ve dvojici, ve skupině. Společná kontrola správnosti.
Reflexe:
  • Tvorba novinových titulků z nabízených slov (viz příloha Přejatá slova, pracovní list, část 2). Možnost volby z nabídky. Možnost výběru práce individuální, ve skupině, ve dvojici. Prezentace vytvořených titulků. Aktivita posiluje správné užití přejatých slov, stručnost a výstižnost vyjadřování a kreativitu.
  • Pětilístek na téma přejatá slova, samostatná práce. Aktivita vede žáky ke shrnutí toho nejpodstatnějšího, co žáci o přejatých slovech v tuto chvíli vědí.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám