Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Příklad úkolů z geolaboratoře
Odborný článek

Příklad úkolů z geolaboratoře

9. 7. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Silvie Kuldová
Spoluautor
Dana Řezníčková

Anotace

Příspěvek popisuje možné aktivity v rámci terénní geografické výuky. Žáci zjišťují demografické údaje zemřelých významných osobností z jejich náhrobků.

Příspěvek byl převzat z časopisu pro další vzdělávání v geografii - Geografické rozhledy.


Připravili jsme pro vás příklad úkolů s názvem Co lze vyčíst z náhrobků? Řešení této otázky je spojeno s průzkumem vyšehradského pohřebiště, které je místem posledního odpočinku téměř 600 význačných osobností české vědy a kultury. Padesátčtyři z nich spočinulo v čestné společné hrobce Slavín, ostatní na přilehlém hřbitově v samostatných či rodinných hrobkách.

Pracovní listy k tomuto tématu jsou uvedeny na webové stránce www.egeografie.cz pod klíčovými pojmy: demografie, demografická struktura, věková pyramida, orientace na mapě/plánu.

Řešení některých dílčích úkolů vybízí k mezioborové spolupráci zeměpisu s dalšími výukovými předměty a současně je zkouškou vhodného chování studentů v pietním prostředí. Je zřejmé, že úkoly, které procvičují získávání a aplikaci základních demografických dat, se mohou zadávat i na jiném hřbitově.

První čtyři úkoly vyžadují průzkum přímo vdané lokalitě, úkoly č. 5 až 9 je vhodné řešit ve třídě. Jsou zde uvedeny pracovní listy pro dvě skupiny. Každá skupina řeší obdobné úkoly, ale s jinými daty, aby bylo možno výsledky porovnávat. V rámci skupin pak pracují žáci ve dvojicích. Každá dvojice by měla dostat plánek hřbitova a pracovní listy (otázky, tabulky, šablonu na graf).

U druhého úkolu skupina A doplňuje do tabulky údaje z náhrobků rodinných hrobek, které jsou na plánku hřbitova vyznačeny červeně. Druhá skupina doplňuje do stejné tabulky údaje z náhrobních desek na památníku Slavín, které jsou v plánku také červeně vyznačeny. Při plnění tohoto úkolu můžeme žákům poznamenat, že demografové počítají s tzv. dokončeným a přesným věkem, k jejichž použití je třeba znát i přesné datum narození. Například osobě narozené 25. 4. 2002 je 23. 4. 2004 z hlediska přesného věku 1 rok a 363 dny, má však dokončený pouze 1 rok života. V našem případě věk počítáme pouze z letopočtu. Řešení tohoto úkolu uvádí tabulky 1A a 1B. Tabulku si žáci sami předem připraví.

Tabulka 1B Památník Slavín
Tabulka
1. Tabulka

Tabulka 1A Rodinné hrobky
Tabulka
2. Tabulka

V dalším úkolu žáci zjišťují profese u těchto osobností: Josef Bican - fotbalista, Karel Čapek - spisovatel, Ema Destinnová - pěvkyně, Milada Horáková - právnička, politička, Vojtěch Hynais - malíř, František Křižík - elektrotechnik a vynálezce, Karel Hynek Mácha - básník, Alfons Mucha - malíř, Božena Němcová - spisovatelka, Ferdinand Peroutka - publicista a spisovatel, Přemysl Šámal - kancléř prezidenta T. G. Masaryka a E. Beneše, Julius Zeyer - spisovatel.

U úkolu č. 4 mají žáci zjistit, jakému účelu slouží část hřbitova, která je na mapce vyznačena modře. Jde o hřbitov řeholnic - ženského církevního řádu. Obdobných hřbitovů je v Česku více, např. v Praze v části Řepy se nachází hřbitov řádových sester boromejek.

V dalším kroku žáci zjišťují celkový počet zemřelých (skupina A = 53/ skupina B = 54), z toho mužů (24/49) a žen (29/5). Tyto údaje jsou potřebné pro výpočet procentuálního podílu mužů z celkového počtu pohřbených (A = 45,3%, B = 90,7%). Zatímco v rodinných hrobkách je podíl pohřbených mužů i žen vcelku vyrovnaný, v památníku Slavín převažují nad pohřbenými muži. To je způsobeno výběrem pohřbených osob, ve Slavíně jsou pohřbeny pouze významné osobnosti, zatímco v rodinných hrobkách i jejich rodinní příslušníci. Památník Slavín není z hlediska poměru pohlaví osob reprezentativní pohřebiště.

V úkolu č. 7 žáci počítají průměrný věk zemřelých mužů a průměrný věk zemřelých žen. Znamená to, že celkový počet prožitých let všech mužů (nebo žen), kteří se dožili 60 a více let (resp. 80 a více let), vydělí počtem zemřelých mužů nebo žen

 • skupina A: muži 1553 ÷ 24 = 64,7 let, ženy 1938 ÷ 29 = 66,8 let
 • skupina B: muži 3402 ÷ 49 = 69,4 let, ženy 339 ÷ 5 = 67,8 let

Ve většině populací v novověku je střední délka života (naděje dožití), tj. průměrný věk zemřelých, vyšší u žen než u mužů. Je to biologicky podmíněný jev. V některých populacích v historii a dnes v ekonomicky méně vyspělých zemích se setkáme i s vyrovnanou střední délkou života pro obě pohlaví, či dokonce nižší v případě žen. V takových případech mají na nízkou střední délku života žen vliv zejména úmrtí spojená s těhotenstvím, porodem a šestinedělím (nedostatečná lékařská péče, mnoho těhotenství během reprodukčního období ženy) a nerovné postavení ženy ve společnosti (zanedbání péče o dívky oproti chlapcům). V našem případě nejsou výpočty pro památník Slavín reprezentativní především z důvodu velice malého vzorku žen. Reálnou situací ve společnosti tedy odráží spíše výpočet pro rodinné hrobky, kde je skutečně průměrný věk zemřelých žen vyšší než mužů.

Obrázek
3. Obrázek

Také výsledky úkolu č. 8, kde žáci vypočítávají procentuální podíl mužů a žen, kteří se dožili 60, resp. 80 a více let, dokládají zkreslující vliv malého počtu pohřbených žen v památníku Slavín.

Skupina A: ≥ 60 muži 16 ÷ 24 ×100 = 66,7%, ženy 22 ÷ 29 ×100=75,9%, ≥ 80 muži 4 ÷ 24 ×100=16,7%, ženy 8 ÷ 29 ×100 = 27,6%.

Skupina B: ≥ 60 muži 45 ÷ 49 ×100 = 91,8%, ženy 3÷ 5 ×100=60,0%, ≥ 80 muži 8 ÷ 49 ×100=16,3%, ženy 2 ÷ 5 ×100 = 40,0%.

Řešení v pořadí devátého úkolu obsahují tabulky 2A a 2B a věkové pyramidy A, B. U tohoto úkolu je vhodné poznamenat, že demografové zpravidla znázorňují věkové struktury žijících, lze však sestrojit i věkovou pyramidu zemřelých. Pochopitelně má opět strukturu pravidelnější a rovnoměrnější soubor pochovaných v rodinných hrobkách.

Na příkladu památníku Slavín si mohou žáci uvědomit nutnost pořízení vhodného a reprezentativního vzorku při zkoumání určité situace. Průzkum pochovaných na Slavíně ukazuje, že v tomto případě obecné charakteristiky zemřelých neplatí. Pokud bychom použili tato data, došli bychom ke zkresleným závěrům.

Tabulka 2A

Pohlaví

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Věková skupina

absolutní čísla

podíl v %

0-910-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980-8990+Celkem Obě pohlaví celkem

0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 3 2 7 6 5 8 3 6 1 224 28 52

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 9,6 5,8 5,8 3,8 13,5 11,5 9,6 15,4 5,8 11,5 1,9 3,8 46,2 53,8 100,0

Tabulka 2B

Pohlaví

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Věková skupina

absolutní čísla

podíl v %

0-910-1920-2930-3940-4950-5960-69 70-79 80-8990+Celkem Obě pohlaví celkem

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 225 1 12 0 6 2 2 049 5 54

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 5,6 3,7 46,3 1,9 22,2 0,0 11,1 3,7 3,7 0,0 90,7 9,3 100,0

Pyramida A
Tabulka
4. Tabulka
Tabulka
5. Tabulka

Pyramida B

Co lze vyčíst z náhrobků?

Skupina A

Kdo úkoly vypracoval?

Kde?

Hřbitov Vyšehrad

Proč? Úkolem si můžete prověřit, jaké údaje o obyvatelstvu lze získat z náhrobků. Konkrétně si procvičíte dovednost:

 • zorientovat se podle mapy (plánu) v terénu
 • sbírat v terénu demografická data
 • vypočítat vybrané demografické ukazatele (struktura, věková pyramida)
 • orientace na mapě

Co potřebujete?

plán hřbitova, kalkulačku, psací potřeby, pracovní tabulku

Jaké úkoly a otázky máte vyřešit?

1. V plánu hřbitova jsou červeně a modře vyznačeny hroby, z nichž budete zjišťovat údaje. Dojděte k červeně označeným rodinným hrobkám. Tabulka 2

Pohlaví

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Věková skupina

absolutní čísla

podíl v %

0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90+
Celkem
Obě pohlaví celkem

Tabulka
6. Tabulka

2.
Obejděte všechny na plánu červeně označené rodinné hrobky a podle údajů z náhrobků vyplňte tabulku, kterou jste si připravili ve třídě. Tabulka má dva sloupce, jeden pro muže a druhý pro ženy. Poslední řádky v každém sloupci nechte prázdné pro případné nezjištěné údaje. Do příslušných políček tabulky opište z jednotlivých náhrobků rok narození a rok úmrtí každého zemřelého. Není-li rok narození nebo rok úmrtí uveden, udělejte čárku do příslušného sloupce v řádku „Nezjištěno".

3. Níže vypsaným osobnostem přiřaďte profesi, která je uvedena na jejich náhrobku. Abyste rychleji našli hroby těchto osobností, použijte seznam pohřbených a plánek hřbitova umístěný u jižního či východního vstupu na hřbitov.

Bican Josef..................................................................................

Čapek Karel ................................................................................

Destinnová Ema...........................................................................

Horáková Milada ..........................................................................

Hynais Vojtěch ............................................................................

Křižík František ...........................................................................

Mácha Karel Hynek ......................................................................

Mucha Alfons...............................................................................

Němcová Božena .........................................................................

Peroutka Ferdinand ......................................................................

Šámal Přemysl .............................................................................

Zeyer Julius..................................................................................

4. Dojděte do části hřbitova, kde jsou na mapce modře označené hroby. Přečtěte si jména na jejich náhrobcích. Jaké je pohlaví zemřelých? Jakému účelu slouží tato část hřbitova? Znáte jiný podobný hřbitov v Česku?

5. Podle údajů ve vaší tabulce zjistěte:

Počet zemřelých celkem: .............................................................

Počet zemřelých mužů:.................................................................

Počet zemřelých žen: ...................................................................

Pozn.: Do následujících výpočtů nezahrnujte osoby z řádku „Nezjištěno".

6. Vypočítejte procentuální podíl mužů z celkového počtu pohřbených. Svoje výsledky porovnejte s výslednými údaji skupiny B. Je podíl mužů vyšší v rodinných hrobkách, nebo v památníku Slavín? Čím jsou rozdíly způsobeny?

7. Vypočítejte průměrný věk zemřelých mužů a průměrný věk zemřelých žen.

Průměrný věk se počítá obdobně, jako když si vypočítáváte aritmetický průměr známek na vysvědčení. Nejprve sečtěte všechny údaje o věku v příslušné buňce tabulky, součet poté vydělte počtem jedinců daného pohlaví.

Jaká je dnes situace v Česku? Dožívají se v průměru vyššího věku muži, nebo ženy? Jak se výsledky liší od vámi vypočítaných údajů? Čím jsou rozdíly způsobené?

8. Vypočítejte, kolik mužů a kolik žen se dožilo věku ≥ 60 a věku ≥ 80 let. Napište jejich procentuální podíl z celku. Údaje opět porovnejte se skupinou B.

9. Vyplňte tabulku 2 a podle ní narýsujte tzv. věkovou pyramidu pohřbených. Porovnejte její tvar s výsledky skupiny B. Nejprve určete počty mužů a žen v jednotlivých věkových skupinách (po deseti letech). Poté je vyjádřete jako procentuální podíl z celkového počtu pohřbených. Sloupečky odpovídající výšky nakonec vyneste do grafu. Nalevo od osy y muže, napravo ženy.

Co lze vyčíst z náhrobků?

Skupina B

Kdo úkoly vypracoval?

Kde?

Hřbitov Vyšehrad

Proč? Úkolem si můžete prověřit, jaké údaje o obyvatelstvu lze získat z náhrobků. Konkrétně si procvičíte dovednost:

 • zorientovat se podle mapy (plánu) v terénu
 • sbírat v terénu demografická data
 • vypočítat vybrané demografické ukazatele (struktura, věková pyramida)
 • orientace na mapě

Co potřebujete?

plán hřbitova, kalkulačku, psací potřeby, pracovní tabulku

Jaké úkoly a otázky máte vyřešit?

1. V plánu hřbitova jsou červeně a modře vyznačeny hroby, z nichž budete zjišťovat údaje. Dojděte k červeně označenému památníku Slavín.

Tabulka 2

Pohlaví

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Věková skupina

absolutní čísla

podíl v %

0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90+
Celkem
Obě pohlaví celkem

Tabulka
7. Tabulka

2.
Podle údajů ze všech náhrobních desek památníku Slavín vyplňte tabulku, kterou jste si připravili ve třídě. Tabulka má dva sloupce, jeden pro muže a druhý pro ženy. Poslední řádky v každém sloupci nechte prázdné pro případné nezjištěné údaje. Do příslušných políček tabulky opište z náhrobních desek rok narození a rok úmrtí každého zemřelého. Není-li rok narození nebo rok úmrtí uveden, udělejte čárku do příslušného sloupce v řádku „Nezjištěno".

3. Níže vypsaným osobnostem přiřaďte profesi, která je uvedena na jejich náhrobku. Abyste rychleji našli hroby těchto osobností, použijte seznam pohřbených a plánek hřbitova umístěný u jižního či východního vstupu na hřbitov.

Bican Josef...................................................................................

Čapek Karel .................................................................................

Destinnová Ema............................................................................

Horáková Milada ...........................................................................

Hynais Vojtěch .............................................................................

Křižík František ............................................................................

Mácha Karel Hynek .......................................................................

Mucha Alfons................................................................................

Němcová Božena ..........................................................................

Peroutka Ferdinand .......................................................................

Šámal Přemysl .............................................................................

Zeyer Julius..................................................................................

4. Dojděte do části hřbitova, kde jsou v plánku modře označené hroby. Přečtěte si jména na jejich náhrobcích. Jaké je pohlaví zemřelých? Jakému účelu slouží tato část hřbitova? Znáte jiný podobný hřbitov v Česku?

5. Podle údajů ve vaší tabulce zjistěte:

Počet zemřelých celkem: .............................................................

Počet zemřelých mužů:................................................................

Počet zemřelých žen: ...................................................................

Pozn.: Do následujících výpočtů nezahrnujte osoby z řádku „Nezjištěno".

6. Vypočítejte procentuální podíl mužů z celkového počtu pohřbených. Svoje výsledky porovnejte s výslednými údaji skupiny A. Je podíl mužů vyšší v rodinných hrobkách, nebo v památníku Slavín? Čím jsou rozdíly způsobeny?

7. Vypočítejte průměrný věk zemřelých mužů a průměrný věk zemřelých žen.

Průměrný věk se počítá obdobně, jako když si vypočítáváte aritmetický průměr známek na vysvědčení. Nejprve sečtěte všechny údaje o věku v příslušné buňce tabulky, součet poté vydělte počtem jedinců daného pohlaví.

Jaká je dnes situace v Česku? Dožívají se v průměru vyššího věku muži, nebo ženy? Jak se výsledky liší od vámi vypočítaných údajů? Čím jsou rozdíly způsobené?

8. Vypočítejte, kolik mužů a kolik žen se dožilo věku ≥ 60 a věku ≥ 80 let. Napište jejich procentuální podíl z celku. Údaje porovnejte se skupinou A.

9. Vyplňte tabulku 2 a podle ní narýsujte tzv. věkovou pyramidu pohřbených. Porovnejte její tvar s výsledky skupiny A. Nejprve určete počty mužů a žen v jednotlivých věkových skupinách (po deseti letech). Poté je vyjádřete jako procentuální podíl z celkového počtu pohřbených. Sloupečky odpovídající výšky nakonec vyneste do grafu. Nalevo od osy y muže, napravo ženy.


Další související článek - Exkurze na hřbitov?


Literatura a použité zdroje

[1] – POTOČEK, V. Vyšehradský hřbitov Slavín. Praha : Professional Publishing, 2005. 353 s.
[2] – KALIBOVÁ, K. Úvod do demografie. Praha : Karolinum, 2001. 52 s.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Silvie Kuldová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Exkurze