Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Práce v Microsoft Teams v 5. třídě ZŠ

Ikona prakticky

Práce v Microsoft Teams v 5. třídě ZŠ

Ikona zkusenost
Autor: David Fišer
Spoluautor: Mgr. Daniela Holičová
Anotace: Zkušenost z naší praxe ukazuje, že přechod žáků z prezenční do online výuky není obtížný, pokud mají zvládnuté některé základní postupy práce s digitálními technologiemi. Podstatným tématem je dodržování zásad zdravého a bezpečného přístupu k práci s těmito technologiemi, rozpoznání nebezpečí v online prostředí i s důrazem na výběr informací, které o sobě žák může bez obav zveřejňovat. Vhodný vzdělávací obsah pro vyzkoušení zapojení technologií do výuky nabízí vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, a protože žáci pracují s textem, směřuje aktivita i k naplňování očekávaného výstupu z českého jazyka.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
  2. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 2. období » čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. období » objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: práce s technologiemi, digitální technologie, MS Teams, primární vzdělávání, digitální gramotnost

Cíl výuky:

Práce žáků v pátém ročníku byla zaměřena na zvládnutí mnoha aspektů distanční výuky v prostředí Microsoft Teams. Žáci už ovládají základní dovednosti práce s technologiemi: umí zapnout počítač, umí se přihlásit do školní sítě, mají založen svůj profil v Office 365 a zvládají se do něj přihlásit. Bylo proto třeba natrénovat práci s modulem zadání v MS Teams.

Na začátku jsme žáky seznámili s bezpečností práce v online prostoru. Žákům bylo zdůrazněno, že disponují unikátním heslem, které by neměli nikomu sdělovat a zároveň, aby se nezapomínali z aplikace po ukončení práce vždy odhlásit. Jelikož práce probíhala v počítačové učebně, byli upozorněni, že nesmí svá hesla v počítači ukládat. Také jsme je požádali, aby ihned uzavírali vyskakující okna s reklamou a v žádném případě stránky nenavštěvovali. V případě, že hledají informace v internetovém vyhledávači, by si měli dávat pozor na pravdivost vyhledaných informací. V nejlepším případě si pro ujištění vyhledat danou informaci ve více zdrojích. Povídali jsme si o internetových encyklopediích typu wikipedie, jak vznikají, kdo je autorem jednotlivých příspěvků apod. Z diskuze vyplynulo, že wikipedii můžeme považovat za zdroj sice vhodný, ale je lepší si informaci ještě ověřit na jiném místě.

Průběh hodiny:

Po přihlášení do MS Teams si žáci otevřeli záložku Zadání. Tam našli pracovní list vztahující se k tématu Člověk a jeho svět – neživá příroda, který měli za úkol stáhnout do svých počítačů a do konce hodiny vypracovaný list odevzdat vyučujícímu opět přes aplikaci MS Teams.

Zobrazení zadání
1. Zobrazení zadání
Autor díla: David Fišer

Dokument si stáhli pomocí rozbalení symbolu „...“ – pokyn „stáhnout“. Poté si jej našli ve složce Stažené soubory a otevřeli v programu Malování, se kterým se již seznámili v předchozích hodinách informatiky.

Otevřený soubor v programu Malování
2. Otevřený soubor v programu Malování
Autor díla: David Fišer

Výhodou práce v programu Malování je, že kromě možnosti zapisování informací přes ikonu „A“, je zde i možnost podtrhávání textu či spojování pojmů čarou.

Po vypracování zadání si žáci pracovní list opět uložili, aby ho mohli následně nahrát do aplikace a odeslat vyučujícímu ke kontrole. Uložili ho pomocí povelu „Uložit jako“ v záložce Soubor jako „obrázek ve formátu jpg“. Soubor nazvali svým příjmením a uložili.

Následně si otevřeli MS Teams – Zadání a přes „Moje práce“ – „přidat práci“ – využili možnost „nahrát z tohoto zařízení“. Po nahrání souboru se jim objeví v pravém horním rohu tlačítko „Odevzdat práci“. Tímto byl jejich úkol splněn a odeslán vyučujícímu.

Moje práce - přidat práci
3. Moje práce – přidat práci
Autor díla: David Fišer
Nahrát soubor z tohoto zařízení
4. Nahrát soubor z tohoto zařízení
Autor díla: David Fišer

Možné potíže při práci:

V MS Teams se občas stane, že trvá systému déle, než se přenesou informace od žáků k vyučujícímu. Někdy to může trvat až několik hodin.

Vyučujícímu se objevuje u každého jména žáka v týmu jedna z možností: Neodevzdáno/Zobrazeno/Odevzdáno. Občas se může jevit práce jako neodevzdaná, i když v systému odevzdaná je.

Je třeba žáky upozornit, aby si všímali, kam se jim práce ukládá, aby k ní později při odevzdávání (nahrávání do Zadání) uměli najít cestu.

Reflexe:

Během toho, co žáci pracovali, vyučující je obcházela a řešila dílčí individuální problémy. Většinou byly spojeny s nepozorností žáků a jejich osobní nejistotou při práci s PC. Cílem hodiny tohoto typu je tuto nejistotu odstranit a zvýšit sebevědomí žáků, a tím i zvýšit jejich dovednost samostatné práce s digitálními technologiemi. Tyto znalosti se jim budou hodit při distanční výuce i při dalším studiu i běžném životě.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 11. 2020
Zobrazeno: 520krát
TOP příspěvek
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FIŠER, David. Práce v Microsoft Teams v 5. třídě ZŠ. Metodický portál: Články [online]. 19. 11. 2020, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22671/PRACE-V-MICROSOFT-TEAMS-V-5-TRIDE-ZS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 19. 11. 2020 09:12
Zvládnutí uživatelských dovedností týkajících se digitálních technologií je velmi důležité pro samostatnou práci žáků nejen v období distanční výuky. Za podstatnou považuji ale úvodní část, ve které je pozornost věnována bezpečnosti při "pohybu" v online prostředí. Je to jeden z kroků, který by neměl být opomíjen.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.