Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Škola v nouzovém stavu není nouze ve vzd...

Škola v nouzovém stavu není nouze ve vzdělávání

Informativní příspěvek
Autor Jaroslav Štercl
V tomto pojednání se jako jeho autor zamýšlím a rekapituluji proměnu přístupu pedagogických zaměstnanců škol, nejvíce pak v profesi učitel, k výjimečné a neočekávané situaci, která v současnosti postihla snad všechny oblasti života v České republice, tedy i vzdělávání žáků a studentů a z toho plynoucí proměny v přístupech k němu. Rovněž z toho vyplývající změny přístupů vedoucích pracovníků škol k organizaci svých povinností a proměny v jejich aktivitách včetně řešení mnoha nových a z aktuální situace plynoucích úkonů jsou součástí tohoto textu. Některé konkrétní z výše uvedených jsou vyjmenovány na příkladu práce ředitelství konkrétní základní školy v Praze 6. V závěru je zmíněna nelehká situace žáků a jejich rodičů při tomto rychle zavedeném inovovaném způsobu vzdělávání a stručně zhodnoceno jeho zvládání z jejich strany.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Jan Amos by byl a pan ministr školství i zřizovatelé jistě jsou hrdí na okamžitou, odpovědnou a více než adekvátní reakci pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na vzniklou, pro nikoho dodnes neznámou, nezažitou a za posledních 75 let nenastalou situaci. Je o to více nutné vyzdvihnout přístup učitelů a vedoucích pracovníků škol, o co méně je právě tato skupina vysokoškolsky vzdělaných odborníků ohodnocována a celospolečensky respektována. Nyní všichni prokázali odpovědnost a oddanost své profesi a vysoký morální kredit. Prokázali téměř všichni svoji vysokou míru odborné erudice při okamžité změně zažitého modelu a způsobu výuky. Bez prodlev začali uplatňovat model distančního vzdělávání s uplatňováním zcela jiných, inovovaných metod, forem a didaktických postupů s využitím moderních ICT technologií. V základní škole toto platí mnohonásobně více. Jsou zde žáci nejširší věkové skupiny, od 6 let téměř do dospělosti, nejméně do 15. roku života.

To, o čem píši v řádcích výše, platí i pro pedagogy v Základní škole Pod Marjánkou v Praze 6. Jsme oba, já i ředitelka školy, moc rádi a opravdu jsme hrdí na své kolegy a kolegyně, že výše popsané bez výjimky platí v naší škole. Takto se zachovali všichni. Online výuka je dnes naprosto běžnou součástí každodenních pedagogických aktivit našich pedagogů. Vhodně byly zvoleny přístupy a metody pro naplňování jednotlivých cílů. Někteří, např. vyučující anglického jazyka, ale i mnoho dalších museli tyto metody a přístupy změnit o to více, že působí současně na prvním i druhém stupni. Tak se stalo, že v jednom momentu vede výuku pro žáka druhého ročníku a vzápětí realizuje výuku deváťáka při přípravě na FCE. Mnozí třídní učitelé podporují žáky i formou třídnických hodin na dálku. Ti jsou pak i v pravidelném kontaktu s rodiči nejen při řešení všech dalších skutečností. I drobná, na první pohled nepodstatná malichernost, jakou se stane učebnice uložená v lavici v učebně ve škole nebo sešit v šatní skříňce, je v současné situaci problémem. Tyto i jiné podobné situace řeší s vedením školy, kteří toto operativně vyřizují každým dnem.

Členové vedení školy mají i mnoho jiných povinností. Celkově koordinují tato všechna mimořádná opatření. Svým zaměstnancům museli zajistit podmínky pro práci z domova, tedy v případě potřeby je vybavit zařízením k realizaci tohoto typu vzdělávání žáků. Učitelům bylo ve spolupráci projektem MAP ÚMČ Praha 6 neprodleně umožněno podle zájmu jednotlivců formou webinářů rychlé dovzdělání v těchto moderních formách a metodách výuky. Vedení školy pak řídí práci pedagogů a sleduje její průběh, koordinuje jednotlivé kroky a ty pak vyhodnocuje. Výchovná poradkyně a speciální pedagožka vzorně a aktivně spravují svoje oblasti. Je vynikající, že i péče o tuto oblast vzdělávání a problematiku je i při spolupráci se školní psycholožkou v této složité době realizována, byť na dálku. A mohl bych zde dlouho popisovat, co vše musí být ve škole zařízeno a realizováno, aby nastavené procesy, i když ve výjimečné situaci bez přítomnosti žáků a učitelů přímo zde ve škole, nebyly přerušeny.

Zmíním např. přípravu na zápis do 1. ročníku, který všichni zrealizujeme v dosud nám nepoznaném modelu. Je naopak potřebné některé pravidelné aktivity školy ukončit nebo výrazně omezit a zamyslet se nad jinou realizací, případně organizací. Sem patří v naší škole velmi oblíbené výjezdy žáků do školy v přírodě nebo jejich studijní pobyty v zahraničí. Jejich odříkávání a rušení, řešení již proběhlých plateb, to je v současnosti určitě poměrně další velká aktivita mnoha vedoucích pracovníků, a nejen jich a určitě nikoli jen v naší škole Pod Marjánkou. Další aktivitou, kterou se zabývám, je v současnosti rozvaha nad školním vzdělávacím programem v souvislosti s nastalou skutečností. Promýšlím kroky, které povedou k úpravám tohoto dokumentu v oblasti očekávaných výstupů a dalších jeho ustanoveních do konce tohoto školního roku, ale především v novém školním roku 2020/2021.

A takto bych mohl pokračovat ještě dlouho. To ale není mým cílem, protože toto je jen krátký pohled na chod školy a její činnosti a aktivity v době mimořádných opatření. Ta jsou velmi potřebná a nutná pro zvládnutí celé nastalé nelehké situace, která náš stát, ale vlastně celý svět, v současnosti postihla. Proto je úžasné, jak se zaměstnanci škol svou každodenní činností a prací, která je v mnoha ohledech mnohem náročnější než běžná výuka podle daných pravidel a pořádků ve škole, podílejí na zvládání situace.

V úvodu tohoto krátkého pojednání jsem uvedl ty, kteří jsou určitě hrdí. Na tomto místě v závěru uvádím s velkou pokorou ty, na které má tento stav rovněž značný dopad, na žáky a jejich rodiče. I oni velmi odpovědně přistoupili ke vzniklé a pro ně jistě nelehké situaci a nových rolí a procesů domácího a online vzdělávání se většině případů bravurním způsobem zhostili. Z reakcí rodičů a žáků naší školy a ohlasů většiny pedagogů to tak jednoznačně vyplývá, a tudíž je nabíledni, že to všichni zvládáme.

Všem svým kolegům a pracovníkům škol přeji mnoho pedagogického optimismu a elánu, rodičům a žákům mnoho sil a výdrž a nám všem především pevné zdraví a dobrou náladu.

 

Jaroslav Štercl

předseda Asociace pedagogů základního školství ČR
a zástupce ředitelky ZŠ Pod Marjánkou v Praze 6

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek