Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Eroze půdy tekoucí vodou

Ikona prakticky

Eroze půdy tekoucí vodou

Ikona inspirace
Autor: Jakub Holec
Anotace: Jednoduchá experimentální aktivita, ve které žáci simulují podmínky eroze půdy tekoucí vodou. Žáci provádějí pozorování a měření toho, jak na různé půdy působí tekoucí voda. Přitom vyvozují závěry týkající se důležitosti vegetace pro omezení půdní eroze, která se výrazně negativně projevuje například na svažitých polích.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Klíčová slova: eroze, zvětrávání, půda, geologie, experiment
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Eroze tekoucí vodou
Tento článek navazuje na téma článku: Mořská eroze

Cílem aktivity je na základě pozorování a měření ověřit dopad zvětrávání a eroze působením tekoucí vody na různé půdy – půdu zpevněnou vegetaci, pokrytou lesní hrabankou, bez vegetačního krytu.

Pomůcky a materiály: 6 stejných PET lahví, nůž, půda s vegetací, lesní hrabanka, půda bez vegetace, provázek, váhy.

Úvod

Experimentální aktivita se zaměřuje na zjišťování vlivu půdní eroze na různé půdy. Pro více času na vlastní pozorování a měření, které provádějí žáci, je dobré předem připravit základní materiály s tím, že:

 1. jsem vyřízl přibližně stejné otvory ve 3 PET lahvích a každou z nich jsem naplnil stejným množstvím půdy;
 2. do jedné láhve jsem dal rostliny, do druhé navršil lesní hrabanku a třetí nechal jako čistou půdu;
 3. ze zbylých tří PET lahví jsem odřízl dno, nůžkami udělal po stranách otvory na upevnění provázku.

Výuka – příprava před experimentem

Žáci se v předchozích hodinách seznámili s tím, co je zvětrávání, eroze a přemísťování materiálů. Před vlastním experimentem s žáky projdeme základní pojmy a zeptáme se jich, jak vypadá prostředí, které je nejvíce náchylné k erozi. Necháme žáky si vytvořit vlastní hypotézy a jako třída si naplánujeme průběh experimentu. Připravíme seznam materiálů a zeptáme se, jaké jsou proměnné v našem experimentu (např. typ půdy, na které dochází k erozi; objem vody působící erozi; sklon svahu, na kterém dochází k erozi). Společně dojdeme k tomu, že je potřeba měnit pouze jednu proměnnou a ostatní udržovat stálé. Žáci jako třída dojdou k tomu, že v experimentu se bude lišit typ půdy (půda s vegetací, půda s lesní hrabankou, samotná půda), ostatní podmínky bude potřeba zachovat neměnné – sklon svahu, objem působící vody; výška, kterou voda dopadá na půdu apod.

Výuka – průběh experimentu

V návaznosti na přípravu před experimentem necháme žáky, aby provedli potřebná pozorování a měření. Žáci si přitom uvědomí, jaké podmínky uchovávají neměnné a že se v průběhu experimentu liší pouze půdy, u kterých zjišťují vliv půdní eroze tekoucí vodou. Tedy tři PET lahve umístí ve stejném sklonu, pro simulaci eroze použijí stejný objem vody pro všechny tři vzorky, kterou nalévají ze stejné výšky (přibližně stejným proudem).

Autor díla: Jakub Holec


Po zachycení vody ve sběrných nádobách upevněných provázkem dojdou žáci na základě pozorování k předběžným závěrům, které si dále ověří měřením. Přitom navrhnou a realizují postup, jak měření provést. Základní postup by měl být, že:

 1. si půdu procedí například přes kuchyňské síto, vlhkou půdu dají do misek vysušit s tím, že si vzorky předem vhodným způsobem označí;
 2. poté, co jsou vzorky suché, zjistí hmotnost jednotlivých vzorků a výsledek zaznamenají;
 3. porovnají výsledky měření s předběžnými výsledky pozorování a vyvodí závěry experimentu.

Reflexe

V důležité závěrečné reflexi se v diskusi s žáky zaměříme na to, co může ovlivnit výsledek provedeného experimentu a na co je potřeba si při provádění empirických postupů měření a pozorování dávat pozor, aby nebyl zkreslen výsledek experimentu.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výuka geologie kreativně a prakticky.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 12. 2019
Zobrazeno: 2104krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLEC, Jakub. Eroze půdy tekoucí vodou. Metodický portál: Články [online]. 19. 12. 2019, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22321/EROZE-PUDY-TEKOUCI-VODOU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.