Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Specifika práce s asistovanými žáky – Hodnocení...

Specifika práce s asistovanými žáky – Hodnocení – 4. díl

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Mgr. Lada Flachsová
Každý člověk, každé dítě, každý žák je jiný. Pokud chce škola stát pevně na lidských vztazích, je třeba s vývojem společnosti přehodnotit přístupy k jednotlivým žákům, jejich zákonným zástupcům. Velkou měrou k nastavení vztahů v kolektivu a pomoci v práci se žáky, kteří mají specifické potřeby, přispívají asistenti pedagoga. Když jsme začínali s podporou AP ve třídách, učitelé se jí bránili (nebyli jsme zvyklí na jiného dospělého, natož nějakého „pomocníka“ do hodin). Nyní přítomnost a pomoc asistenta pedagoga v hodinách, v době přestávek i na akcích tříd a školy je pro nás velkým přínosem.

Hodnocení žáků

Jak již bylo jednou v článku zmíněno, za výsledky vzdělávání je zodpovědný učitel. Toto platí stejnou měrou i vzhledem k hodnocení žáka. Každá škola má svá specifika přístupu k žákům uvedená jak ve svém školním vzdělávacím programu, tak ve svém klasifikačním řádu. Naše škola urazila velký kus cesty v otázce hodnocení. Strávili jsme spoustu času nad otázkou, jak hodnotit žáka, který má nějaká specifika ve výuce. Hodnocení by mělo žáka motivovat, povzbuzovat, ale zároveň musí být realistické a vycházet z nezkreslených informací.

Hodnocení funguje jako zpětná vazba a dává žákovi možnost korigovat zjištěné nedostatky. Zpětnou vazbu je však třeba zaměřit pozitivně v průběhu daného procesu učení. Je třeba najít určitou oblast, kterou je možné vypíchnout, kladně ohodnotit. Pokud mají žáci např. při kooperativní výuce rozdělené role (asistovaný žák např. měří čas, donese skupině pomůcky), ohodnotíme ho směrem ke skupině, jaký měla jeho práce pro skupinu přínos. Prostřednictvím motivujícího hodnocení se upevňuje vztah mezi žáky navzájem a mezi žákem a učitelem. U žáků, zvláště u asistovaných, je důležité hodnotit nejen výsledky, ale i samotný proces učení. V průběhu hodiny žák uslyší, uvidí, popř. ucítí dotykem ruky (např. na rameno) několik hodnocení své práce. Na hodnocení žáka se podílejí učitel a určitou měrou i AP, záleží na domluvě s vyučujícím.

V případě individuální práce „mimo třídu“ nebo při práci ve skupině je nutná zpětná vazba AP pro učitele. Některé úkony žáka hodnotí AP např. razítkem, samolepkou, některé slovně. Předem je dána „škála“ razítek, kdy žák, vyučující i rodič jsou seznámeni s hodnotou daného ocenění (např. 1, 2, 3, 4, 5). Součástí hodnocení je také sebehodnocení žáka. Kromě možného sebehodnocení z hodin vyplňují žáci na konci každého pololetí sebehodnotící list, který si zakládají do svého portfolia po dobu své docházky na základní škole. Formu sebehodnocení volí třídní učitel. Z těchto podkladů částečně vychází učitelovo hodnocení žákovy práce. V naší škole se AP vyjadřuje i k pololetnímu hodnocení asistovaného žáka ve spolupráci s danými vyučujícími (příloha č. 5). Na základě hodnocení žáka se stanovují nové cíle v plánu do dalšího pololetí.

Závěr

Z uvedených zkušeností školy by někdo mohl nabýt dojmu, že na naší škole je vše „v zajetých kolejích“. S každým novým doporučením PPP však přichází nová výzva v hledání výhodných postupů a přístupů k žákovi, „sladění“ práce učitele a AP.

Cílem našich přístupů k žákům, kteří potřebují jen jiné cesty při výuce k dosažení jejich mety, je vyvážení péče tak, abychom podporovali žákovu maximální snahu a píli o nejlepší výkon, který je schopen podat.

 

Příloha č. 5 – pololetní hodnocení

Oslovení žáka,

jsi zařazen do speciálního programu – péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky se specifickými poruchami učení a žáky s poruchami chování.

Speciální vzdělávání probíhá každý den za pomoci individuální práce asistenta pedagoga, paní …………………………. a individuálního přístupu ostatních vyučujících za využití speciálně pedagogických forem, metod a postupů práce na základě individuálního vzdělávacího plánu.

Během vyučování jsi aktivní, zadané úkoly plníš s pomocí asistentky pedagoga s využitím názorných pomůcek. Máš osvojené postupy, které je nutné dodržovat. V letošním školním roce začínáš respektovat pravidla při práci s asistentkou pedagoga, při samostatné práci, při práci ve skupinkách. V tomto směru došlo k velkému pokroku.

V hodinách českého jazyka jsi aktivní. Osvojil sis druhy vět podle postoje mluvčího pouze pomocí znamének na konci vět, zvládneš seřadit slova podle abecedy, uplatňuješ pravidlo pro psaní ů/ú. Nyní si osvojujeme společně pravidla pro psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách. K práci využíváš přehledy, didaktické pomůcky a výukové softwary pro iPad. Čteš s porozuměním jednoduchého textu, občas odcházíš s asistentkou mimo kmenovou třídu do klidnějšího prostředí. Stále píšeš větším, hůře čitelným písmem. Opis, přepis i diktát zvládáš pod vedením asistentky pedagoga téměř bez problémů.

I v hodinách matematiky jsi aktivní. Úkoly na sčítání a odčítání zvládneš vypracovat zcela samostatně po předchozím vysvětlení. Při porovnávání čísel využíváš dopomoc a ukázky na názorných pomůckách. Slovní úlohy zvládneš vyřešit s pomocí asistentky pedagoga, která Tě vede krok po kroku. Novinkou je rýsování čar v geometrii. Zatím se Ti ještě nedaří narýsovat slabou čáru podle pravítka.

Hodiny anglického jazyka patří mezi Tvé oblíbené. Úspěšně si osvojuješ slovní zásobu pomocí karet s obrázky a pomocí písniček s pohybovým doprovodem. Zvládli jsme osvojit si opis anglických slov. V hodinách jsi aktivní, pracuješ bez problémů.

Podařilo se nám Tě zapojit alespoň do části hodin člověk a jeho svět. Rodiče posílají fotografie, které popisuješ. Získáváš tak propojení se spolužáky. Stále je většina probíraného učiva pro Tebe hodně abstraktní a je nutné Tě vést krok po kroku pomalým individuálním tempem. V těchto hodinách využíváme aplikace na iPadu.

V hodinách výtvarné výchovy a člověk a svět práce pracuješ s pomocí asistentky pedagoga. Zadanou práci máš stále rychle hotovou. Sám chceš úkol splnit ještě několikrát, při této činnosti jsi zcela samostatný. Úkol si vždy přizpůsobíš svým možnostem. Některé úkoly splníš bez problémů téměř sám, jinde je nutná větší pomoc.

Hodiny tělesné výchovy Tě baví, rád se zapojuješ do všech aktivit. U cvičení zatím dlouho nevydržíš, rád odpočíváš. Všechny cviky však plníš s nasazením. Je nutné opakované vysvětlení pravidel her a soutěží.

K hodinám hudební výchovy přistupuješ ještě stále pasivně, jsi nesoustředěný. Aktivně se zapojíš do výuky ve chvíli, kdy můžeš doprovázet píseň na nástroj, případně když se tančí. Zájem o výuku je však chvilkový, pak si hledáš aktivity, které Tě baví. Pracuješ na iPadu, kreslíš si na tabulku.

Veškerá péče je uskutečňována na základě spolupráce speciálního pedagoga, výchovné poradkyně a třídního učitele žáka.

Pracoval jsi svědomitě, se zaujetím. Tvoji práci při hodinách individuální péče hodnotíme jako úspěšnou.

V ....................... dne:

 

…………………………….                ……………………………..                            ……………………………

asistentka pedagoga                               třídní učitelka                                     koordinátor inkluze                                                                                

………………………………..                                                                    ……………………………….

speciální pedagog                                                                                 ředitelka školy

 

Výňatek z jiného  hodnocení (část hodnocení asistentkou pedagoga)

Během vyučování jsi aktivní, svědomitě plníš zadané úkoly. Pracuješ převážně samostatně, pokud potřebuješ pomoc, přihlásíš se, případně si dojdeš za paní asistentkou pro pomoc. Většinou se potřebuješ ujistit, že jsi zadání úkolu správně pochopila. Na vypracování úkolů i jejich kontrolu je Ti vždy poskytnuta dostatečná časová dotace. V letošním školním roce jsi udělala veliký pokrok ve výslovnosti a porozumění ústního projevu. Bohužel ústní projev je velmi tichý, tišší než v loňském roce. Jsi k sobě stále hodně přísná, se svou prací jsi vždy trochu nespokojená. Při sebehodnocení v sobě vidíš rezervy, které společně řešíme.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám