Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Barvy mého pokoje 1. část

Ikona prakticky

Barvy mého pokoje 1. část

Ikona zkusenost
Autor: PaedDr. Markéta Pastorová
Anotace: Tvůrčí výtvarné činnosti na téma „Znám místo, kde žiji?“ jsou navrženy pro žáky 1. stupně s tím, že mohou být různým způsobem modifikovány jak pro 1., tak 2. období.

Jejich cílem je, aby se žáci učili vnímat a vidět své okolí skrze prostředky výtvarného oboru, přemýšleli o konkrétním místě z hlediska „vjemových a pocitových zón“.

Konkrétní zadání (v podobě jednodušších etud i komplexnějších činností) mají v co největší míře poskytnout všem žákům prostor pro vyjádření svých jedinečných zkušeností, vjemů a představ. Dát jim možnost vyzkoušet si rozličnou škálu vizuálních prostředků (kresba, malba, koláž, prostorová instalace, fotografie).

Téma velmi dobře umožňuje propojení všech tří okruhů tvůrčích činností: Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity, Ověřování komunikačních účinků.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 2. období » nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě
  2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 2. období » porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
  3. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 2. období » osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: Člověk a jeho svět, 1. stupeň ZŠ, výtvarný obor, PPUČ, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost

Text článku:

Pokud se zaměříme na 2. období 1. stupně, tak jsou dosahovány zejména tyto očekávané výstupy:

VV 3-1-01

Žák rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ.

VV 3-1-02 (část)

Tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti

Pokud se zaměříme na 2. období 1. stupně, tak jsou dosahovány zejména tyto očekávané výstupy:

VV-5-1-04

Žák nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě

VV-5-1-05

Žák osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)

VV-5-1-06

Žák porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

Výchozí zadání:

Vzpomeň si, jak jste si vytvářeli barevnou mapu svého pokoje. Snažili jste si vybavit tvary a barvy jednotlivých předmětů a zákoutí, která pro vás měla význam. 

Obr. č. 1. Ilustrativní fotografie (Markéta Pastorová)

Barevná a tvarová mapa nejfrekventovanějšího místa pokoje – pracovní stůl, židle, lampa. Nejedná se o přesné zachycení jednotlivých věcí, ale o to, jak můžeme vztahy mezi jednotlivými věcmi zjednodušeně zachytit. Jedná se o koláž (nemusí být lepena), na jejíž vytvoření byly použity barevné časopisy – ty vždy poskytují zajímavější barevnou škálu.

Dnes se soustředíme nejen na jednotlivé předměty a místa, ale představíte si, že se díváte na Váš pokojíček ze shora (vidíte jeho půdorys).

Zamyslete se nad tím, na jaké části – geometrické tvary lze pokojíček rozdělit (mohou to být trojúhelníky, čtverce, obdélníky). Zkus si uvědomit, jakým dojmem a proč jednotlivé části pokoje na tebe působí, jaké vyvolávají pocity. Svému pocitu z konkrétního místa přiděl konkrétní barvu a pokus se svůj pocit charakterizovat.

K řešení využij různé prostředky, může to být kresba pastelkami, koláž, kombinované prostředky.

Nespokoj se hned s prvním řešením a vyzkoušej si různé varianty (alespoň dvě).

Obr. č. 2. (Markéta Oplištilová) 
Obr. č. 3. (Markéta Pastorová) ilustrativní fotografie

Komentář:

Jedná se o ukázky užití dvou různých prostředků – kresba pastelkami zachycuje jemnější škálu barevnosti a lze tedy říci, že i pocitů, zatímco kombinovaná technika (koláž doplněná kresbou) se zaměřila spíše na určité schematičtější vyjádření výrazných částí. Pro ostatní se může nabízet otázka, ke kterému prostoru (jeho barevné a tvarové mapě) by více inklinovali a proč.

Podstatné je, aby se žáci pokusili zamyslet nad místem i z pohledu jeho půdorysu a jeho vnitřního členění na geometrické tvary.

Pokud bychom chtěli zadání rozvést až do excelentní úrovně (definování různých úrovní pro tvůrčí činnosti je dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21383/METODICKE-KOMENTARE-A-ULOHY-KE-STANDARDUM-ZV---VYTVARNA-VYCHOVA.html/), měli bychom hledat inspiraci či kontext s ukázkami výtvarných děl, byť bychom se třeba společně dotkli jejich formální stránky (např. díla Pieta Mondriana, Ivana Kafky).

Komentář k lekcím  pohledu gramotností

Čtenářská gramotnost

Ačkoliv se v aktivitě nepracuje přímo s psaným textem, svým zaměřením na vyjádření pocitů a dojmů se stává prostředkem k porozumění nepřímo vyjádřených vztahů mezi informacemi (působením prostředí, vlastní zkušeností, kontext s výtvarnými díly). Vnímání a vidění okolí skrze výtvarné prostředky umožňuje využití vizualizace, která je zároveň jednou z důležitých čtenářských strategií.

Matematická gramotnost

Vnímání prostoru s ohledem na jeho členění je jednou z důležitých dovedností, které jsou rozvíjeny nejen v matematice. Využití členění na geometrické tvary, které není bezúčelné, ale slouží k vyjádření pocitů žáka, je vyjádřením vnímané situace pomocí symbolického jazyka, který si žák pro danou situaci volí. Pokud své pocity vyjadřuje i slovně (sdílením se spolužáky), pak tento symbolický jazyk převádí zpět do každodenního života.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ II.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 06. 02. 2019
Zobrazeno: 463krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PASTOROVÁ, Markéta. Barvy mého pokoje 1. část. Metodický portál: Články [online]. 06. 02. 2019, [cit. 2019-02-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21991/BARVY-MEHO-POKOJE-1-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.