Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Cesty k rozvíjení gramotností žáků

Cesty k rozvíjení gramotností žáků

Informativní příspěvek
Autor Mgr. Markéta Olbertová
Škola by měla hledat stále nové cesty a strategie, které vedou k vytváření efektivního edukativního prostředí pro všechny žáky. Žáci by měli do tohoto prostředí chodit rádi, měli by se rádi vzdělávat. Pokud pedagogové podporují jejich spolupráci a aktivní účast na procesu vzdělávání, škola se zaměřuje na mezilidské vztahy a kulturu, pak se lépe daří rozvíjet potenciál žáků s ohledem na jejich osobní maximum.

Příspěvek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Jako ředitelka školy, která kromě tzv. běžných tříd měla možnost otevřít a realizovat výuku i ve třídách Montessori, jsem vždy podporovala výuku, která rozvíjela funkční gramotnost žáků, propojovala ji se životem. Roky praxe mi ukázaly, že jedině tak škola připraví žáky pro život.

Projektová výuka v třídách Montessori

Projektová výuka, tak jak byla a je nastavena ve třídách Montessori, rozvíjí gramotnosti pro život. Projekty mohou být krátkodobé, dlouhodobé, napříč ročníky, v rámci jednoho předmětu, ale většinou se jich propojí více a přirozeně tak vznikají potřebné mezipředmětové vazby. Příkladem je projekt Knihovna, který proběhl v rámci třetího trojročí, tj. spojily se v něm tři ročníky – sedmý, osmý a devátý. Předcházelo mu téma historických období, které dvojice žáků zpracovávaly v rámci dějepisné části předmětu Příroda a společnost. Výstupem byla prezentace zvoleného období a nově vybraná a zakoupená kniha. Žáci tak shromáždili knihy, odbornou literaturu a kladli si otázky: „Máme mnoho knížek. Co dál?“ Nabídka ze strany pedagogů přišla záhy. Nabídli žákům projekt Knihovna. Vyučující vytvořili podmínky, které jsme projednali, tj. úpravu rozvrhu, nastavení spolupráce, podmínky pro realizaci, navrhli kritéria hodnocení výstupů atd. Podpora přišla také ze spolku rodičů Škola Montessori v podobě finanční částky, se kterou měla každá skupina hospodařit.

Projekt Knihovna

Žáci se rozdělili do skupin, které tvořili zástupci ze všech tříd trojročí. Motivačním činitelem byla návštěva knihovny Jiřího Mahena v Brně. Poté se ve skupinách rodily první návrhy na dané téma Knihovna, knihy a knihovnictví. Následovaly výběrové exkurze pro skupiny žáků dle jejich vlastního výběru. Využili návštěvy v tiskárně Helbich, Benediktínské knihovny v Rajhradě i Moravské zemské knihovny a jejího oddělení digitalizace a restaurování. Skupiny naformulovaly výstupy svého projektu, projednaly je s vyučujícími a také se mnou jako ředitelkou školy. Vzhledem k tomu, že mohly disponovat i  financemi (cca 1000 Kč/skupina od spolku rodičů), žáci řešili také návrh rozpočtu, realizovali průzkum trhu, v průběhu projektu pak zpracovávali přehled čerpání a na konci vyúčtování. Byli vedeni k efektivnímu nakládání s financemi, takže se stalo, že některá skupina potřebovala méně a mohla pomoci další, která měla větší finanční požadavky.

A jaké byly výstupy projektu?

První skupina se zasloužila o katalogizaci knih ve studovně školy, všechny knihy systematicky rozdělila a vytvořila elektronický katalog. Byl zveřejněn na webových stránkách školy.  

Druhá skupina pomohla žákům prvního trojročí (1.–3. ročník). Utřídila knihovničky tříd, rozřadila knihy podle žánrů, témat, označila je a navrhla nákup dalších na základě konzultací s vyučujícími těchto žáků a také dotazníků, které rozdala mezi dětmi. Pak následoval průzkum trhu, objednávky a samotný nákup knih a jejich rozřazení do jednotlivých knihovniček tříd.

 

Třetí skupina se zabývala literárními žánry a po prostudování materiálů vytvořila brožuru – Literární žánry.

 

Další skupina realizovala průzkum na vrátnici školy mezi žáky a rodiči a na jeho základě a po projednání s vedením školy vytvořila knihovničku pro všechny, kteří se na vrátnici zdržují (rodiče čekají na svoje dítě, žáci na odpolední kroužek apod.).  Žáci vyhlásili sbírku knih a časopisů do této knihovničky. Sami pak knihovničku sestavili z jednotlivých komponentů, které zakoupili (opět předcházel průzkum trhu), umístili do ní získané knihy, časopisy a křížovky a opatřili ji nápisem „ Nechte mobil v tašce, vezměte si knihu“. Na nástěnku u ní popsali pravidla využití knihovny a také legendu k rozdělení knih pro malé děti, větší děti, dospělé.

Vedle tříd Montessori pátá skupina umístila se souhlasem vedení školy knihovnu, do které postupně přidává studijní materiály do výuky. Využívají je žáci druhého stupně. 

 

V rámci projektu vzniklo instruktážní video o pravidlech chování ve studovně se závěrečným kvízem, o které se zasloužila další skupina.

Vrcholem projektu byl krátký film Knihovník, který natočili žáci poslední skupiny. Vytvořili scénář, rozdělili si role, hledali prostory, kde by bylo možné natáčení realizovat. Sami si domluvili natáčení v prostorách Mahenovy knihovny, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

A jak byl projekt zakončen?

Premiérou filmu za účasti vedení Mahenovy knihovny, rodičů a přátel školy, žáků i pedagogů se slavnostním křtem jeho scénáře. Všichni zúčastnění žáci vytvořili úžasnou atmosféru i díky občerstvení, které připravili. Sami o průběhu projektu hovořili, po filmu následovala vernisáž ve všech prostorách školy. K nim se přidali pedagogové se svým hodnocením, oceněním spolupráce žáků.

Hodnocení žáků za řešení projektu

Hodnocení, které pak probrali vyučující se žáky, bylo jak skupinové, tak individuální. V oblastech hodnocení se objevil samotný výběr řešení projektu, přístup k řešení a přínos pro školu a žáky. Byla hodnocena průběžná práce, kooperace ve skupině, respektování pravidel a konzultace s garantem skupiny (určeným učitelem), efektivní využití financí, prezentace, jejíž součástí byl plakát jednotlivých skupin.

Pro příklad uvádím ukázku jednoho  hodnocení: Vybrali jste si zajímavý cíl, který jste splnili. Výstup je praktický a má přínos nejen pro vámi vybranou cílovou skupinu. Vaše pracovní nasazení i vzájemná komunikace v průběhu projektu byly vynikající. Stanovený rozpočet na projekt jste dodrželi, dokonce jste část příspěvku věnovali jiné skupině. Na prezentaci jste se podíleli všichni se zaujetím. Váš plakát splnil zadané požadavky.“

Díky!

Bez obrovského nadšení pro práci učitele by se nedařila spousta aktivit, které probíhaly a stále probíhají. Projekt Knihovna je pouze jedním příkladem. Společné vytváření čehokoli souvisí s budováním dobrého klimatu mezi žáky a učiteli, žáky navzájem, upevňuje se spolupráce mezi školou a rodiči. Žáci pracují s obrovským nasazením, pokud mají možnost sami realizovat představy, využít svého potenciálu. Když je vše promyšleno tak, aby byly plněny výstupy ze školního vzdělávacího programu, posilovala se funkční gramotnost žáků a rozvíjely se kompetence potřebné pro život, pak tento způsob výuky má smysl pro všechny zúčastněné. Velmi si vážím svých kolegů, že se mi podařilo je pro tyto myšlenky získat a oni je každý školní den stále posunují.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek