Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Na návštěvě v madridských školách

Na návštěvě v madridských školách

Informativní příspěvek
Autor Veronika Rybníčková
Spoluautor: Mgr. Ludmila Poláková
V rámci programu Erasmus+ se tři zaměstnanci Základní školy a mateřské školy Parentes Praha zúčastnili týdenního stínování v madridských školách. Sbírali zkušenosti především z oblasti neurodidaktiky – psychomotoriky a usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Autorem samotného článku je učitelka ZŠ Mgr. Ludmila Poláková.

Často s rodiči mluvíme o tom, jak bylo naše dětství o tolik jiné než dětství současných dětí. Jeden tatínek mi dokonce řekl, že by nechtěl být malým klukem v dnešní době. Je vděčný za mládí strávené s kamarády venku bez mobilu a tabletu. Stěžovat si však na to, jak jsou děti v dnešní době nepozorné, roztěkané a nesoustředěné, nám ale nepomůže. Většina pedagogů by pravděpodobně potvrdila, že zná celkem bezpečně postupy, jak dětem předat vědomosti, metody učení. Jak ale děti motivovat k tomu, aby se uměly soustředit na úkol, a byly schopné si informace také zapamatovat? Nejen umět je vyhledat?

V madridských školách Senara (www.senara.com), Tajamar (www.tajamar.es/infantil/) a Los Tilos (www.colegiolostilos.com), kde jsme s kolegyněmi strávily více než týden, využívají poznatků psychologie a zařadili do výuky psychomotorická cvičení (zde používají termín neuromotor).

Termín psychomotor použil poprvé roku 1844 Wilhelm Griesinger. Psychomotorika byla zpočátku využívána v léčbě psychicky nemocných pacientů. O závislosti pohybového a psychického vývoje jedince mluví řada vývojových psychologů. Jean Piaget říká, že pro pohybový vývoj člověka ve vztahu k rozvoji inteligence má podstatný význam stadium senzomotorické inteligence 0–2 roky.

Pohybové vzorce, většinou založené na raných preverbálních zkušenostech, jsou nástrojem, který nám slouží k tomu, abychom se dokázali vyrovnat s životními změnami. Změny v pohybu těla vyvolávají odpovídající změny v psychice v závislosti na stupni svého vývoje. Paul Schilder mluví o propojení vnímání psychického a tělesného Já. Ve vnímání Já uvažuje o možnostech rozvíjení vnitřního konceptu těla. Prostřednictvím prociťování vnímáme části svého těla, možnosti pohybu v prostoru a čase. Dále upozorňuje na sociální rozměr tělesného schématu vnímání vlastního těla, které obsahuje i vnímání našeho těla druhými.

Rudolf Steiner se opírá o poznatky ze své praxe. Dítě v předškolním věku prožívá veškeré vjemy nediferencovaně, s odezvou v celém těle. Každé podráždění se odráží v reakci celého těla. Psychomotorika dítěte se váže na ty podněty, které je dítě v daném období schopné vnímat a zpracovat. František Vélé mluví o tom, že ontogenetický vývoj motoriky člověka je geneticky determinován motorickými programy zakódovanými v primárních nervových sítích. Postup vývoje pohybových schopností je geneticky zakódován a se současným působením vnějších vlivů a motivace dochází k postupnému zrání nervového systému.

Během prvního roku života pomáhají dítěti přežít tzv. primární reflexy, automatické stereotypní pohyby vycházející z mozkového kmene. Tyto reflexy jsou postupně potlačovány vyššími mozkovými funkcemi. Pokud je toto nahrazování opožděno, způsobuje u dítěte problémy se čtením, psaním, ADHD, neurózy, logopedické vady apod.

Pro správné učení a chování potřebujeme dobrou spolupráci mozku s tělem. Psychomotorická cvičení jsou jednoduchá cvičení, která k tomu napomáhají. U nás s psychomotorickými cvičeními pracují některé pedagogicko-psychologické poradny, jsou doporučována dětem s poruchami pozornosti. Mluvíme o tzv. neuro-vývojové terapii.

V madridských školách Senara, Tajamar a Los Tilos využívají psychomotorická cvičení jako prevenci. Zařadili je do výuky a pracují cíleně na přirozeném pěstování jak osobnostních, tak sociálních vlastností a vztahů. Významným pozitivním rysem psychomotoriky je také a především to, že její nároky zvládne každý. Nejde o soutěž mezi kamarády, ale o překonání sebe sama. Pedagog může jednotlivá cvičení uzpůsobit podle úrovně žáků, se kterými pracuje, a pochválit, povzbudit, podpořit ve vlastním pohybu, což je pro děti i pro jejich další vztah k pohybu velmi důležité.

Cvičení probíhají ve dvacetiminutových blocích každé ráno, cvičí všechny děti už od nejmladšího věku, tedy od 2 let do 5 let. Výuka probíhá odděleně, v Senaře a Los Tilos se vzdělávají jen dívky, Tajamar je chlapecká škola. Psychomotorická cvičení jsou založena u nejmladších dětí na kooperaci rukou a nohou – cvičí lezení po čtyřech s uvolněnými dlaněmi. Starší děti poté trénují balanc, chůzi po kladině, ručkování a kotrmelce. Děti se střídají u aktivit po skupinách, takže každé ráno projdou vždy všemi cvičeními. Pedagog udává rytmus bubnováním, cvičení podkresluje relaxační tichá hudba.

U starších dětí předškolního věku a na prvním stupni navazuje na psychomotorická cvičení ranní rituál: modlitba a dvacetiminutový ranní modul, ve kterém žáci opakují matematiku, gramatiku, provádí cvičení na pozornost, souhru očí, provádějí paměťová a logopedická cvičení, případně pohyb při hudbě nebo zpívají.

Při plnění zadaných úkolů žáci pracují ve fázích: přemýšlej – připrav – ukaž. Učitelé dbají na to, aby děti tyto činnosti opravdu prováděly. Žáci tak neztrácejí pozornost a při hledání řešení se mohou k jednotlivým fázím vracet.

Psychomotorická cvičení zařazená do každodenní výuky mají pozitivní vliv nejen na pozornost, paměť a další psychické funkce, ale dávají dětem pocítit úspěch, zlepšují jejich duševní rovnováhu, rozvíjí pohybové schopnosti, vytrvalost a obratnost. Odborníci mluví o bio-socio-psycho-spirituální pohodě člověka.

V roce 1996 bylo v Marburgu založeno Evropské fórum psychomotoriky (EFP). Česká republika je součástí EFP prostřednictvím České asociace Sport pro všechny (ČASPV).

Ludmila Poláková

Zdroje:

International Conference of Psychomotoricity. Online: https://psychomot.cz/teorie/psychomotorika/

Pojem psychomotorika, historické prameny: přehledová studie. Online: https://telesnakultura.upol.cz/pdfs/tek/2015/02/01.pdf

Neurovývojová terapie. Online: http://www.7centrum.cz/sluzby/neurovyvojova-terapie-inhibice-primarnich-reflexu-p-216039.html?cPath=219886

Psychomotorické aktivity pro rozvoj osobnosti dítěte v MŠ. Online: http://old.projekty.ujep.cz/podpuc/wp-content/uploads/2014/12/Psychomotoricke_aktivity_pro_rozvoj_ditete_MS.pdf

Veronika Rybníčková
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek