Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných...

Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

Informativní příspěvek
Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

Součástí vzdělávacího programu jsou i náměty k využití digitálních technologií jak ve výuce, tak při hodnocení. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SETmodulu školního testování.

Vzdělávací program navazuje na obdobně koncipovaný program zaměřený na využívání úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015, který Česká školní inspekce realizovala od podzimu 2017 do jara 2018 a kterého se zúčastnily již téměř 3 000 učitelů ze všech krajů České republiky. Na základě zpětné vazby od účastníků je v tomto programu ještě více posílena didaktická složka na úkor teoretických informací o jednotlivých mezinárodních šetřeních.

Vzdělávací program je tvořen dvěma typy seminářů a jako celek synergicky postihuje vzdělávání na nižším stupni základních škol (seminář č. 1) i vyšším stupni základních škol a na středních školách (seminář č. 2).

Seminář č. 1 zaměřený na práci s úlohami uvolněnými z mezinárodního šetření TIMSS 2015 je určen zejména učitelům prvního stupně základních škol.

Seminář č. 2 zaměřený na práci s úlohami uvolněnými z mezinárodního šetření PISA 2015 je určen zejména učitelům 2. stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií a středních škol.

Na každý seminář se může přihlásit i více účastníků z jedné školy.

Účast na semináři je zcela zdarma.

Jednodenní semináře (9:00–15:00) pro skupiny max. 15 účastníků se od září do prosince 2018 uskuteční ve většině krajských měst České republiky, a to s následujícím obsahem a v následujících termínech:

 

Seminář č. 1 pro učitele 1. stupně ZŠ

– uvolněné úlohy z TIMSS 2015

Rámcový program:

1. Pojetí matematiky a přírodovědy v TIMSS 2015

 • Seznámení se základními informacemi o šetření TIMSS a s pojetím testovaných oblastí.
 • Získání přehledu o výsledcích českých žáků v mezinárodním kontextu (nejen v posledním testování, ale i z hlediska dlouhodobého vývoje).
 • Ukázka některých aspektů vzdělávání v českých školách v porovnání se situací v zahraničí, které vyplynuly z dotazníků pro učitele i žáky zadávaných v rámci testování.

2. Práce s uvolněnými testovými úlohami

 • Seznámení se zdroji, z nichž lze uvolněné úlohy čerpat.
 • Ukázky vybraných uvolněných úloh a diskuze nad různými možnostmi jejich didaktického využití.
 • Seznámení se způsoby vyhodnocování úloh a diskuze nad analýzou výsledků českých žáků v konkrétních testových úlohách.
 • Praktická ukázka dalších možných aktivit, které mohou podpořit porozumění žáka dané problematice řešené v úlohách.
 • Možnost gradace úloh jako nástroj možné individualizace výuky dle vzdělávacích potřeb žáka.

3. Tvorba úloh, práce v hodině

 • Seznámení s metodikou tvorby testových úloh TIMSS 2015.
 • Tvorba vlastních úloh.
 • Ukázky práce učitele (videonahrávky), analýza a následná diskuze nad vybranými momenty činnosti učitele i reakcemi žáků jako dvou předních aspektů ovlivňujících průběh vzdělávacího procesu.

4. Práce s uvolněnými úlohami TIMSS v modulu InspIS SET

 • Účel a určení systému InspIS, základní seznámení s moduly InspIS.
 • Základní komponenty systému (katalog úloh – využití úloh z veřejné databanky České školní inspekce, možnost tvorby vlastních úloh; katalog testů – využití testů z veřejné databanky České školní inspekce, možnost tvorby vlastních testů).
 • Průvodce zadáním, realizací a vyhodnocením testu ve zjednodušeném režimu školního testování.
 • Praktické ukázky využití uvolněných testových úloh z mezinárodních šetření.
 • Praktické ukázky sestavení vlastního testu.
 • Možnosti využití školního testování a mobilní aplikace InspIS SETmobile.

Místa a termíny konání:

  

 

Seminář č. 2 pro učitele 2. stupně ZŠ, nižšího stupně víceletých gymnázií a středních škol

– uvolněúlohy z PISA 2015

Rámcový program:

1. Mezinárodní šetření PISA

 • Seznámení se základními informacemi o šetření PISA a získání přehledu o vývoji výsledků českých žáků.
 • Seznámení s pojetím testovaných oblastí šetření PISA se zaměřením na přírodovědnou gramotnost v PISA 2015.
 • Získání přehledu o hodnocení, sledovaných dovednostech a znalostech a o jejich vazbě na uvolněné testové úlohy.

2. Úlohy a otázky v šetření PISA, rozbor vybraných přírodovědných a matematických úloh

 • Seznámení s metodikou tvorby testových úloh PISA pro oblast přírodovědné gramotnosti.
 • Seznámení s ukázkami uvolněných testových úloh z přírodovědné a matematické gramotnosti (PISA 2015 a PISA 2012).
 • Praktické ukázky rozboru úlohy, seznámení se způsobem vyhodnocování úloh, diskuze nad didaktickým využitím úloh.
 • Seznámení se zdroji, z nichž lze uvolněné úlohy čerpat.

3. Rozbor úloh PISA 2015 a tvorba vlastních testových úloh

 • Praktická ukázka rozboru, diskuze nad didaktickým využitím a vyhodnocováním interaktivních úloh PISA 2015.
 • Seznámení s ukázkami vybraných ICT nástrojů využitelných při výuce.
 • Dílna – tvorba testových úloh (skupinová i individuální forma).
 • Diskuze nad specifiky a možnostmi elektronického zadávání testových úloh.

4. Práce s uvolněnými úlohami PISA v systému InspIS SET

 • Účel a určení systému InspIS, základní seznámení s moduly InspIS.
 • Základní komponenty systému (katalog úloh – využití úloh z veřejné databanky České školní inspekce, možnost tvorby vlastních úloh; katalog testů – využití testů z veřejné databanky České školní inspekce, možnost tvorby vlastních testů).
 • Průvodce zadáním, realizací a vyhodnocením testu ve zjednodušeném režimu školního testování.
 • Praktické ukázky využití uvolněných testových úloh z mezinárodních šetření.
 • Praktické ukázky sestavení vlastního testu.
 • Možnosti využití školního testování a mobilní aplikace InspIS SETmobile.

Místa a termíny konání:

 

Pozvánky jsou školám v jednotlivých krajích zasílány také adresně prostřednictvím e‑mailové zprávy, a to vždy s několikatýdenním předstihem před prvním termínem konání vzdělávacího programu v daném regionu.

Veškeré informace a instrukce k přihlášení učitelů na příslušné semináře jsou uvedeny v přiloženém dokumentu, který je školám zasílán spolu s pozvánkou (registrace je realizována přes systém InspIS E-LEARNING, registrují se přímo jednotliví učitelé, nikoli prostřednictvím ředitele školy – tomu jsou ovšem zasílány pozvánky).

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto vzdělávacích akcí využijte prosím systém InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz), téma požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI.

Informace pro přihlášení k účasti na vzdělávacím programu naleznete zde.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám