Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Historia populi. Zrcadlo každodennosti v...

Historia populi. Zrcadlo každodennosti v českých dějinách aneb Všední den od pravěku do konce „Velké války“

Informativní příspěvek
Autor doc. PhDr. František Čapka
V současnosti rostoucí zájem o otázky každodennosti, zejména pak při výuce školního dějepisu, vedl doc. PhDr. Františka Čapku, autora několika školních učebnic a učebních textů (jako metodických titulů, vysokoškolských skript a desítek popularizačních titulů), vysokoškolského pedagoga na Pedagogické fakultě brněnské Masarykovy univerzity k vytvoření publikace, která přibližuje vývoj českých dějin v poněkud jiné podobě, než jak jsme běžně zvyklí.
Tradiční výklad, redukující dějiny především na přehled politických a vojenských událostí, hospodářských přeměn, diplomatických jednání apod. zde byl opuštěn. Naopak do středu pozornosti tohoto „knihskladatele“ se dostal všední den v minulosti s lidskými aktivitami a s předměty denní potřeby člověka v té které historické době neboli kultura každodennosti, jako podoba kvality hygieny, oblékání, módy i obutí, skladby jídelníčku, kultury stolování, bydlení, vzdělání, školství, zábavy a lidových zvyků, způsobů výroby a obživy, směny a obchodu, lékařské péče, cestování, fungování sociálních a pracovních vztahů i kultury v nejširším slova smyslu, vč. problematiky duchovní kultury.
 
Stranou zájmu nezůstaly i některé otázky změn podoby sídelních center, správy a soudnictví, náboženství a umění vůbec, a také soukromého intimního života člověka. Celkový jeho obraz života byl přiblížen „jak na zámku, tak v podzámčí“. Jiná byla například každodennost šlechtice a aristokrata, a jiná poddaného nebo prostého městského člověka. Něco však bylo pro ně společné, některé jevy ovlivňovaly a narušovaly jak život urozených, tak i těch neurozených současníků: strach z války, z nemoci, z následků epidemií, hladomorů a stálého boje o přežití, a nakonec i smrt.
 
Předkládaná populárně naučná publikace se snaží zmapovat všední den v jednotlivých historických dobách a podat barvitý obraz poznávací cesty českými dějinami. Z pestrého celku jevů byly vybrány jisté okamžiky, které pak v detailnější a často i pikantnější podobě jsou představeny v červeně tištěných odstavcích. Text je obohacen bohatou obrazovou dokumentací prostřednictvím kvalitních tzv. pérovek (perokreseb), čímž je vytvořen komplexní obraz poznávací hodnoty. Jedná se tak o netradiční „zpětné zrcadlo“ našich národních dějin. Některé projevy minulých generací mohou vyvolat nejen obdiv, pokoru a úctu, ale i úsměv nebo údiv nad tím, jak lidé jednali.
 
Text je určen nejen široké čtenářské obci a „obci historické“, ale také především učitelům, žákům a studentům do škol. Měl by se stát vhodným a potřebným popularizačním doplňkem stávajících učebnic dějepisu s tím, že především touto zábavnější formou lze přiblížit historickou látku mládeži, „zlidštěním“ u nich vyvolat hlubší zájem o historický vývoj českých dějin, a tím dosáhnout posílení jejich postojů k dnes často opomíjenému vlastenectví. 
 
Více informací najdete zde.
 

ČAPKA, František: HISTORIA POPULI. Zrcadlo každodennosti v českých dějinách aneb Všední den od pravěku do konce „Velké války“. Akademické nakladatelství CERM a Masarykova univerzita, Brno 2018, 312 s., 740 ilustrací (pérovek, autor Jiří Eliška).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám