Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pohybově rekreační přestávky na 1. stupni...

Ikona prakticky

Pohybově rekreační přestávky na 1. stupni základních škol

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Ilona Kolovská
Anotace: Příspěvek se zabývá pohybově rekreačními přestávkami, včetně návrhů již v praxi realizovaných pohybových činností, které jsou pro názornost doplněny fotografiemi.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: drobné náčiní
Klíčová slova: pohybové činnosti, Pohybově rekreační program, pohybově rekreační přestávky, pohybové dovednosti
Úvod

Pro děti předškolního věku je pohybová aktivita nejen potřebou, ale nástrojem pro celkový zdravý vývoj. Zahájení školní docházky a dodržování denního režimu na základních školách je svým způsobem narušení dosavadních pohybových projevů. Dlouhodobé sezení v lavicích vede ke statickému přetěžování pohybového aparátu. Nedostatek pohybu ve škole vyvolává u žáků neklid, nesoustředěnost, únavu a negativně ovlivňuje návyky správného držení těla, a tím i rozvoj svalových dysbalancí.

Vyučovací jednotky tělesné výchovy dotované na většině základních škol dvěma hodinami za týden jsou nedostačující pro naplnění potřeb pohybu, regeneraci fyzických i psychických sil a potřebu rekreace. Celkový pohybový režim žáka by se měl stát záležitostí nejen učitelů tělesné výchovy, ale všech pedagogů. Právě oni by neměli opomíjet velmi vhodné pohybově rekreační programy, zařazované jak do povinných, nepovinných i zájmových organizačních forem školní a mimoškolní tělesné výchovy.

Pohybově rekreační programy (PRP)

Plní především funkci kompenzační a rekreační. Za základní principy považujeme jeho dostupnost, pravidelnost, motivační náboj (obsahový, sociální, iniciační), možnost svobodné volby nabízených prostředků, počtu opakování a partnera.

do PRP zařazujeme:

 • pohybově rekreační přestávky
 • rekreační cvičení
 • tělovýchovné chvilky
 • kinestetický učební styl

Poznámka: V tomto příspěvku se budeme zabývat pouze pohybově rekreačními přestávkami včetně návrhů již v praxi realizovaných pohybových činností. Rekreačnímu cvičení, tělovýchovným chvilkám a kinestetickému učebnímu stylu (spojení učební činnosti žáků s pohybovou činností ve vyučovacích jednotkách mimo tělesnou výchovu) budou věnovány následující příspěvky.

Pohybově rekreační přestávky

Obsahem by měla být co nejpestřejší škála pohybových činností s využitím tradičního i netradičního náčiní. Tyto pohybové činnosti mohou být vkládány do jakékoliv přestávky mezi vyučovacími jednotkami. Všechny pohybové činnosti jsou propojeny se socializací žáků v rámci spolupráce, komunikace ve skupinách a jejich vzájemné ohleduplnosti. Žáci samostatně volí způsoby řešení včetně dodržování stanovených pravidel. Z hlediska bezpečnosti je důležitá volba prostoru. Z výsledků dotazníkového šetření na plzeňských základních školách jsou využívány následující prostory - chodby, třídy, tělocvičny, hřiště a specifické prostory budov jednotlivých škol.

Pohybové činnosti zařazené do pohybově rekreačních přestávek na 1. stupni 10. ZŠ v Plzni.

Prostor: chodba

PÁLKA A MÍČEK
 • jedna nebo dvě pálky
 • opakované odrážení míčku od pálky
 • opakované odrážení míčku od pálky a stěny
  Obrázek
  1. Obrázek
  DRÁTĚNKY
 • vhazování drátěnek do krabic různých velikostí
 • soutěže
  Obrázek
  2. Obrázek
DIABOLO
 • zvládnutí techniky rotace diabola
 • vyhazování a další manipulace
  Obrázek
  3. Obrázek
ŠÁTEK A MÍČEK
 • vyhazování míčku a opětovné vracení do šátku
 • přehazování míčku ve dvojicích
  Obrázek
  4. Obrázek
OBRUČE
 • úkolové karty
 • roztočení obruče kolem částí těla
 • posílání obručí po zemi i s prolézáním
  Obrázek
  5. Obrázek
KELÍMKY A MÍČKY
 • úkolové karty
 • různé druhy míčků
 • různé způsoby vyhazování a chytání do kelímku – jednotlivci i dvojice
  Obrázek
  S6. Obrázek
SLON
 • hod ze základní čáry na terč
  Obrázek
  7. Obrázek
KULIČKY
 • cvrnkání kuliček do různě velkých otvorů v papírové krabici
 • cvrnkání kuliček do pyramidy postavené z víček PET lahví
  Obrázek
  8. Obrázek
  Obrázek
  9. Obrázek

ŽONGLOVÁNÍ
 • úkolová karta
 • žonglování tenisovými míčky v jedné dlani
 • žonglování více míčky v obou dlaních
  Obrázek
  10. Obrázek
  Obrázek
  11. Obrázek
MÍČOVÁ ŠKOLKA
 • úkolová karta
 • středně velké a malé míče
 • vyhazování a chytání v prostoru
 • házení a chytání odrazem od stěny
  Obrázek
  12. Obrázek
ŠVIHADLA
 • školka se švihadlem – úkolové karty
 • dlouhé švihadlo – přeskoky ve dvojicích
  Obrázek
  13. Obrázek

Citace a použitá literatura:
[1] - MUŽÍK, V.; KREJČÍ, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc : Hanex, 1997.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 03. 04. 2008
Zobrazeno: 7278krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOLOVSKÁ, Ilona. Pohybově rekreační přestávky na 1. stupni základních škol. Metodický portál: Články [online]. 03. 04. 2008, [cit. 2019-08-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2172/POHYBOVE-REKREACNI-PRESTAVKY-NA-1-STUPNI-ZAKLADNICH-SKOL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.