Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metodické komentáře a úlohy ke Standardům...

Ikona teoreticky

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Člověk a jeho svět

Ikona odbornost
Autor: Mgr. Simona Šedá
Spoluautor: PhDr. Jana Stará, Ph.D., Mgr. Jakub Holec, Mgr. Dana Šidláková
Anotace: Standardy vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět (dále jen Standardy) blíže konkretizují očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jsou tvořeny indikátory, které stanovují minimální úroveň obtížnosti očekávaných výstupů na konci 5. ročníku. Ilustrativní úlohy pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět, které Standardy doplňují, zohledňují individuální schopnosti žáků a jsou zpracovány ve čtyřech úrovních: snížené, minimální, optimální a excelentní. Tyto úlohy jsou pouze ukázkou toho, jak lze se Standardy při výuce pracovat, možnosti začlenění Standardů do výuky jsou pochopitelně mnohem širší.
Obor příspěvku:Člověk a jeho svět
Klíčová slova: Člověk a jeho svět, základní vzdělávání, nadaní žáci, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, společné vzdělávání, Standardy ZV, úlohy ve více úrovních
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Pod vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) byly v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV) v roce 2014 vytvořeny Standardy pro základní vzdělávání. Tyto standardy vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oborů stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a pomocí indikátorů a ilustrativních úloh blíže specifikují minimální cílové požadavky v klíčových etapách vzdělávání, na konci 5. a 9. ročníku základní školy.

Ilustrativní úlohy zařazené ve Standardech pro základní vzdělávání jsou vztaženy k jednomu či více indikátorům a jejich prostřednictvím by žáci měli prokázat dosažení alespoň minimální úrovně příslušného očekávaného výstupu RVP ZV. Záměrem pedagogů by však měla být snaha o dosažení maximální možné úrovně požadovaného výsledku učení, samozřejmě s ohledem na individuální schopnosti každého žáka.

Ve spolupráci s odborníky z praxe proto NÚV připravil soubory ilustrativních úloh s metodickými komentáři, které by pro učitele mohly být inspirací při plánování i realizaci diferencované a individualizované výuky. Prostřednictvím těchto úloh by žáci měli dostat šanci zabývat se úkoly, které svou náročností odpovídají aktuální úrovni jejich znalostí a dovedností. Nezbytným předpokladem tohoto procesu je průběžná pedagogická diagnostika a soustavné sledování žákova učebního pokroku. Skutečnost, že žák obdrží úkol, který je pro něho přiměřenou výzvou, a současně je v jeho silách úkol úspěšně řešit, přispívá k žákově pozitivní sebereflexi a podporuje motivaci k dalšímu vzdělávání. Učitel by tedy měl výběru odpovídající úrovně úlohy věnovat patřičnou pozornost a být připraven operativně reagovat na situaci, kdy se během řešení úlohy ukáže, že je úloha pro žáka nepřiměřeně těžká, či naopak příliš lehká.

Soubory ilustrativních úloh a metodických komentářů pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět

Každý soubor ilustrativních úloh a metodických komentářů je vztažen k vybranému očekávanému výstupu či několika souvisejícím očekávaným výstupům RVP ZV. Je tvořen odkazem na příslušný tematický okruh, očekávaný výstup RVP ZV a indikátory Standardu pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět, čtyřmi úlohami, metodickým komentářem a přehledem zdrojů. Úlohy jsou formulovány tak, aby směřovaly k naplnění požadavků příslušného očekávaného výstupu, avšak na různých úrovních ‒ snížené, minimální, optimální a excelentní. Úloha pro sníženou úroveň je určena pro žáky s potřebou podpůrných opatření, kteří mají s ohledem na své schopnosti upraven a redukován vzdělávací obsah (žáci se specifickými poruchami učení, lehkým mentálním postižením, autistickými rysy, vadami řeči apod.). Úloha pro minimální úroveň je koncipována tak, aby naplňovala požadavky RVP ZV a zvládli ji vyřešit i slabší žáci, požadavky na žádoucí výkon žáka představuje úroveň optimální. Pro žáky nadané a mimořádně nadané je určena úroveň excelentní.

Soubory úloh a metodických komentářů doplňují pracovní listy pro žáky, které učitelé naleznou v části Přílohy. Přehled pracovních listů pro jednotlivé úrovně obtížnosti je umístěn vždy na konci oddílu příslušného tematického okruhu. Pracovní listy obsahují název úlohy, základní identifikační údaje (jméno žáka, třídu), označení úrovně obtížnosti úlohy (A., B., C., D.), zadání a dostatečný prostor pro záznam řešení a požadované výstupy. Každá úroveň je graficky zpracována na samostatném listu, což usnadňuje učiteli přípravu na vyučování a distribuci úloh mezi žáky. V části Přílohy jsou k dispozici také další obrazové materiály, které žáci ke splnění úkolu potřebují (fotografie, obrázky, kartičky apod.).

Soubory ilustrativních úloh pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět byly ověřeny na Základní škole, nám. Curieových 2, Praha 1, a Sportovní soukromé základní škole, s. r. o., Podkrušnohorská 1677, Litvínov.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 03. 2017
Zobrazeno: 2186krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠEDÁ, Simona. Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Člověk a jeho svět. Metodický portál: Články [online]. 23. 03. 2017, [cit. 2020-07-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21343/METODICKE-KOMENTARE-A-ULOHY-KE-STANDARDUM-ZV---CLOVEK-A-JEHO-SVET.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.