Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Lucemburská abeceda. Malý příklad dobré ...

Ikona prakticky

Lucemburská abeceda. Malý příklad dobré praxe

Ikona inspirace
Autor: Mgr. Václava Korcová
Anotace: Aktivitu je vhodné zařadit v rámci opakovací hodiny zaměřené na vládu Lucemburků. Žáci dostanou pracovní list, kde je každému písmenku v abecedě věnována jedna samostatná řádka. Žák má za úkol doplnit slova, pojmy, jména atd., která se pojí k vládě Lucemburků u nás.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Křesťanství a středověká Evropa » vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
  2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Křesťanství a středověká Evropa » ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Jsme Evropané
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: nakopírované pracovní listy, psací potřeby
Klíčová slova: Lucemburkové, Karel IV., Jan Lucemburský, gotika, Václav IV.
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Cílem příspěvku je zopakovat a zafixovat v souvislostech důležité pojmy, informace, historické osoby, kulturní památky aj., které se nějakým způsobem pojí s vládou Lucemburků na českém trůnu.

Evokace

V první části učitel vyzve žáky návodnými otázkami k zopakování základních informací o Lucemburcích u nás. Např. „Jak se Lucemburkové dostali u nás k moci?“, „Které památky nám zde z období Lucemburků zůstaly?“ Cílem této evokace je připomenutí probraného učiva minulých hodin.

Uvědomění

Ve druhé části již následuje práce s pracovním listem. Pro lepší pochopení zadání úkolu má pracovní list již uvedené příklady možných pojmů k doplnění. Je možné, že uvedené pojmy zazněly již v úvodní evokaci. Je vhodné uvést ještě další příklady a některé si společně i zapsat. Vhodnou metodou je řízený rozhovor vedený učitelem. Po společné části s celou třídou následuje samostatná práce žáků. Vyplnění pracovního listu je možné zadat jako skupinovou práci, kde učitel bude následně hodnotit práci skupiny¨, nebo jako samostatnou práci, kde je ale nutné předem stanovit hodnotící škálu. Pracovní list je poté možné i klasifikovat jako opakovací test. U slabších žáků se doporučuje k vyplnění povolit různé informační zdroje – sešit, učebnici, internet.

Reflexe

Ve třetí části je vhodné provést společnou kontrolu řízenou učitelem. Žáci mají možnost si doplňovat pojmy, které neuvedli a které považují za důležité. Učitel dohlíží, aby mezi uvedenými pojmy byly uvedeny všechny oblasti charakteristické pro lucemburské období – kultura, politika, stavební památky, významné osobnosti, mezinárodní politika, vzdělanost, církev, ...

Pokud je pracovní list zadaný jako kontrolní test, je dobré po vybrání testů také provést společnou kontrolu do předem připravené tabulky na tabuli (vhodnější je využití interaktivní tabule nebo velkého archu papíru, který lze po skončení aktivity nechat vyvěšený v učebně).

Autoevaluace

Je nezbytné, aby učitel průběžně pomocí kontrolních otázek ověřoval správné pochopení uvedeného pojmu žákem, aby nedocházelo k uvedení pojmu bez jeho pochopení.

Aktivitu lze rozšířit o výzvu: „Doplňte do příští hodiny 5 dalších pojmů, které na dnešní hodině nezazněly.“

Tento způsob opakování je možné použít i na další probraná témata: Abeceda druhé světové války; Pravěká abeceda; Starověká abeceda; Antická abeceda; ...

Ilustrativní obrázky, které se k tématu vztahují a které jsou zařazené na pracovním listu pod tabulkou, je možné žákům promítnout nebo i vytisknout. Pro větší názornost je možné uvést i další vhodný obrazový materiál.

Vyplnění pracovní list se může stát součástí žákovského portfolia.

Časová náročnost: 45 minut

Citace a literatura

Pracovní list: viz příloha

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc127 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 14. 02. 2017
Zobrazeno: 4279krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KORCOVÁ, Václava. Lucemburská abeceda. Malý příklad dobré praxe. Metodický portál: Články [online]. 14. 02. 2017, [cit. 2020-07-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21261/LUCEMBURSKA-ABECEDA-MALY-PRIKLAD-DOBRE-PRAXE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.