Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Projekty v Základní škole Lukavice

Projekty v Základní škole Lukavice

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Darina Brücknerová
Příspěvek obsahuje několik zajímavých a inspirujících námětů pro realizaci projektů. Náměty jsou převzaty z málotřídní Základní školy Lukavice.

 ZŠ Lukavice (v okrese Chrudim) je málotřídní škola, která v letech 2004 - 2007 spolupracovala s Výzkumným ústavem pedagogickým v projektu zaměřeném na tvorbu a následně i ověřování vlastního školního vzdělávacího programu s názvem NAŠE ŠKOLA (Poznávání české historie nám pomáhá se orientovat v současnosti a porozumět budoucnosti).

Obr.
1. Obr.

 

Na co se škola zaměřuje

Škola klade důraz na aktivizační metody výuky, podporuje kritické a samostatné myšlení žáků a jejich aktivitu. Vede žáky k práci s různými informačními zdroji včetně Internetu. Ve vyučování převažují konstruktivistické přístupy, kdy učitel nesděluje hotové poznatky, ale vytváří učební situace, v nichž žáci samostatně nebo ve skupině hledají informace, pracují s nimi, zkoumají je a na základě vlastního přičinění se dobírají výsledku.

Celým edukačním procesem se prolíná poznávání české historie a významných osobností českých dějin v evropském kontextu. Seznamování s českou historií není pouze faktografické, ale je zaměřeno především na emocionální prožitek žáků. Dlouhodobě se škola věnuje projektům spojených s českými pověstmi a s historií.

Jak využít projekty ve výuce

Škola realizuje projekty různého charakteru i rozsahu. V projektu jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých problémů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Veškerá činnost v projektu se soustřeďuje kolem jednoho tématu. Projekt je silným motivačním nástrojem k učení, zapojuje všechny žáky a respektuje jejich individuální zvláštnosti. Rozvíjí fantazii a tvořivost. Podle svého charakteru může podporovat jak samostatnost, tak i kooperaci mezi žáky.

Projekty realizované v ZŠ Lukavice jsou koncipovány tak, aby se prolínaly vzdělávací cíle s etickými. Žáci sami připravují a zpracovávají kapitoly z historie, připravují si kulisy, kostýmy, dialogy, hrají či recitují monology a dialogy z kronik a pověstí, malují, tvoří vlastní pověsti, které se vztahují k regionu, v němž žijí. V jednom celoročním projektu škola pravidelně realizuje pořad Lavice pro hosty, do kterého si zve místní pamětníky, aby žákům přiblížili život v jejich obci v minulosti. V rámci jiného projektu zase žáci dvakrát ročně jezdí na středověký hrad, kde si zkouší žít podobně jako naši předkové.

ZŠ Lukavice již několikrát získala grant, ve kterém propojila environmentální výchovu s českou historií. První velké projekty, které se ve škole realizovaly, byly - Jak jsme potkali praotce Čecha a Tajemství ukrytá v hlubinách země.

Dobře se na projekt připravit

Pro úspěšnou realizaci projektu je třeba, aby se na něj škola vždy dobře připravila. Práci lze shrnout do několika bodů:

Obr.
2. Obr.

 

Na závěr projektu žáci většinou uspořádají výstavu pro ostatní žáky a pro veřejnost.

Obr.
3. Obr.
Realizaci projektů lze zajímavými způsoby propojit s ICT. ZŠ Lukavice prezentuje výsledky práce žáků na Internetu. K projektům vznikají webové stránky, které zpracovávají převážně žáci. (např. celoškolní projekty - Pověsti, Historie české republiky, Lukavické stromy a Lukavická strašidla).
Ukázky práce žáků na Internetu

Zde se můžete inspirovat některými projekty ZŠ Lukavice:

POVĚSTI Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA

  • Žáci si četli různé pověsti z Čech, Moravy a Slezska, společně vytvořili galerii ilustrací k pověstem.
  • Hledali na Internetu webové stránky s pověstmi týkající se míst v České republice.
  • Vybrali si jednu z pověstí a nacvičili si její dramatizaci pro ostatní spolužáky a rodiče, sami si vyrobili a namalovali kulisy a obstarali dobové oblečení či kostýmy.
  • Vypravili se do nejbližšího města, prošli jeho historické centrum, kde si všímali zajímavých domů a dalších míst. Seznámili se s jejich historií. Ve škole sami vytvářeli „školní knihu" vlastních pověstí, které se váží k tomuto městu.
  • K pověstem vytvořili v programu Malování jednoduché ilustrace.
  • Žáci se seznámili se zábavami a hrami, které měli rádi naši předkové. Některé si zkusili zahrát.

Ukázky prací žáků a výstupy projektu naleznete na: povesti.unas.cz

Obr.
4. Obr.

 

Obr.
5. Obr.

 

 

HISTORIE ČESKÉ REPUBLIKY

Jedním z projektů v ZŠ Lukavice, který vytvořili žáci společně s učitelem ve vyučovacím předmětu vlastivěda, jsou webové stránky užitečné pro výuku o historii českých zemí. Historie České republiky je zde rozdělena do patnácti kapitol - od pravěku až po současnost. Každá kapitola obsahuje několik zajímavých témat k dané době. Ke každé kapitole jsou na stránkách ke stažení (ve formátu pdf) úkoly pro žáky.

Stránky projektu: cr.ic.cz

Obr.
6. Obr.

 

LUKAVICKÉ STROMY

Celoroční projekt žáků 4. a 5. ročníku realizovaný ve školním roce 2006/2007. V projektu se žáci rozdělili do týmů, každý z nich se zabýval jedním stromem, který roste v obci Lukavice. Pro přímé pozorování stromů byly vyhrazeny tři celodenní výpravy - podzimní, zimní a jarní. Týmy se dále zabývaly historickými a ekologickými souvislostmi růstu stromu. Žáci vše samostatně fotografovali, zakreslovali, zjišťovali, zapisovali a dále zpracovávali. Výstupem byly také výtvarné práce vystavené ve škole a webové stránky, které jsou prvním pokusem žáků o internetovou prezentaci. Na stránkách naleznete úkoly k řešení pro jednotlivé týmy a výsledky práce týmů.
strom.yc.cz

Obr.
7. Obr.

 

Obr.
8. Obr.

 

 

LUKAVICKÁ STRAŠIDLA

Ve školním roce 2007/2008 se uskutečnil celoroční projekt, v rámci kterého žáci společně objevovali na některých místech v jejich obci strašidla. Snažili se je popsat a nakreslit. Při čtyřech celodenních výpravách (podzimní, předjarní, jarní a předletní) se žáci zabývali hlavně historickými a ekologickými souvislostmi výskytu strašidel v obci. Výstupem byly literární a výtvarné práce vystavené ve škole a webové stránky, které tvořili sami žáci pod vedením učitele.
strasidla.ic.cz

Obr.
9. Obr.
Obr.
10. Obr.

 

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám