Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Projekt SIM – Střediska Integrace Menšin

Projekt SIM – Střediska Integrace Menšin

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor SIM (Střediska Integrace Menšin)
Článek popisuje činnost a aktivity Střediska integrace menšin v Brně, které poskytuje poradenství, vzdělávání a podpůrné služby pro žáky se sociálním znevýhodněním.

PROJEKT SIM - Střediska Integrace Menšin
(Rozvoj poradenství, vzdělávání a podpůrných služeb pro žáky se sociálním znevýhodněním)

 V projektu SIM, jakožto pilotním systémovém projektu MŠMT a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu), bylo vytvořeno šest Středisek integrace menšin po celé České republice (včetně Brna). Střediska se zabývají především postavením žáků a studentů s odlišným kulturním, etnickým či sociálním zázemím ve vzdělávacím procesu (www.strediskasim.cz). Cílem projektu je nalézt ta nejpalčivější místa v často problémových vztazích mezi žáky a studenty, jejich rodiči, pedagogy a ostatními zainteresovanými subjekty, které se spolupodílejí na prohlubování znevýhodnění dětí a mladých lidí z těchto skupin ve škole a společnosti obecně, zareagovat na ně nabídkou služeb všem zmíněným stranám a vytvořit v pilotním projektu odzkoušený systémový nástroj.

V týmu SIM Brno (Musilova 2, Brno - Husovice) působí oboroví didaktici, sociální pracovník, pedagog volného času, psycholog, speciální pedagog a kulturní antropolog. Středisko se obecně zaměřuje mimo jiné na:

 • pedagogicko-asistenční služby (např. doučování, které probíhá individuálně i v menších skupinkách);
 • spolupráci hlavně s brněnskými MŠ, ZŠ i SŠ při zjišťování jejich aktuálních potřeb a zajištění následného poradenství;
 • kariérové poradenství;
 • volnočasové aktivity;
 • odborné poradenství v oblasti sociálních služeb a růstu kompetencí;
 • zajišťování poradenství či diagnostiky ze strany externích odborníků apod.

Podstatnou informací je, že veškeré služby SIM, které jsou v souladu se zaměřením projektu, poskytuje Středisko zdarma.

Pro ilustraci zaměření práce Střediska uvádíme několik konkrétních a aktuálních aktivit, které v současnosti probíhají nebo budou probíhat. Pro bližší informace se můžete obrátit na některý z kontaktů na webových stránkách, např. josef.lukas@strediskasim.cz.

 • SIM Brno v lednu 2008 získalo akreditaci vzdělávacího programu s názvem Seminář interkulturních dovedností pro pedagogy ZŠ a SŠ, pracující s národnostními menšinami. Sled několika workshopů v tomto programu seznámí zájemce s problematikou kulturní odlišnosti, zprostředkuje specifické postupy práce s kulturně odlišným žákem a bude se také snažit zvýšit citlivost a otevřenost k těmto odlišnostem. Semináře budou vedeny školenými a zkušenými lektory SIM a budou probíhat prostřednictvím interaktivních didaktických postupů, které budou mít učitelé možnost dále využít v rámci vlastní praxe.
 • Aktuálně v SIM probíhají mimovýukové aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Členové týmu SIM např. pracují s neorganizovanými skupinami mládeže z vyloučených lokalit v prostorách Dětského domu v Zábrdovicích - aktivity, které zde probíhají, jsou zaměřeny na výtvarnou a pohybově-taneční výchovu. Děti tak mají možnost pod odborným vedením smysluplně trávit svůj volný čas. V současné době SIM Brno úzce spolupracuje s některými brněnskými základními školami a podílí se na realizaci jejich odpolední činnosti. Například dramatická výchova a její různé aspekty napomáhají vytvářet příznivé klima ve třídách a umožňují žákům realizovat se i mimo školní výuku.
 • SIM Brno zahájilo projekt pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ pod názvem „Nestačí jen vidět", který rozvíjí (v rámci RVP) průřezové téma Multikulturní výchova i klíčové kompetence sociální a personální a občanskou. Jedním z cílů workshopů je pokusit se prezentovat téma takovým způsobem, aby žáci a studenti získali alespoň částečný vhled do problematiky menšin žijících na našem území. Konkrétně jde o interaktivní dopolední program v délce čtyř vyučovacích hodin přímo v prostorách školy, mimo jiné za využití audiovizuálního materiálu s rozhovory a výpověďmi mladých lidí z některých menšin žijících na území ČR.
 • Během měsíce ledna a února 2008 probíhaly zápisy nejen do základních, ale i mateřských škol. Často se stává, že se objeví rodina ze socio-kulturně odlišného prostředí v době, kdy je již po zápisech. Právě cizinci mnohdy nemají přehled o tom, jak tyto věci u nás probíhají, a než se stačí zorientovat, místa v mateřských školách již nejsou. Dítě pak neumí dostatečně česky a není zcela připraveno na vstup do 1. třídy ZŠ. Současná situace je taková, že se někdy i české děti z kapacitních důvodů do MŠ nedostanou. SIM proto nově nabízí individuální nebo skupinovou práci s dětmi předškolního věku (z cílové skupiny minorit), které z různých důvodů nemohou MŠ navštěvovat, ve snaze připravit je na úspěšný vstup na ZŠ. Pracovníci jsou v úzkém kontaktu s pedagogicko-psychologickou poradnou.
 • Významnou činností SIM, kterou poskytujeme našim klientům (školám), jsou tzv. tutorské služby. Tutor je student vysoké školy, který žákům a studentům poskytuje podporu a pomoc při zvládání nároků školy a odborně je provází v průběhu studia. Funguje také jako spojovací článek mezi žákem, školou a rodinou. Cílem jeho práce je zlepšení studijních výsledků u žáků (z minorit) se slabým prospěchem nebo s komplikovaným průběhem studia. Nejčastěji naši tutoři pracují s dětmi-cizinci, kteří se kvůli jazykové bariéře nemohou úspěšně zapojit do vzdělávacího procesu a potřebují pomoc při zvládání nároků české školy.
 • Středisko integrace menšin také pořádá pravidelná setkání asistentů pedagoga města Brna (v lednu 2008 proběhlo již sedmé). Na těchto setkáních je věnován prostor vzájemné výměně zkušeností a získávání nových poznatků o náplni práce asistentů pedagoga.
 • Psycholog SIM (ve spolupráci s ostatními členy týmu) se aktuálně na školách se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a z minoritních skupin věnuje diagnostice školních tříd prostřednictvím sociometricko-ratingového dotazníku. Pozornost psychologa je také soustředěna na odbornou diagnostiku nových „klientů" SIM, především sociálně znevýhodněných dětí s problémy v učení, a na hledání pro ně vhodných strategií a stylů učení, nebo na individuální poradenství dětem, které mají výchovné a adaptační obtíže.
 • SIM Brno se také zapojuje do realizace některých brněnských akcí jako je například připravovaný Mezinárodní den Romů (8. dubna) nebo Mezinárodní den uprchlíků (20. června). Většina obdobných akcí (a nejen jich) často vzniká v úzké spolupráci s neziskovým sektorem (Drom, IQ Roma servis, SRNM, Ratolest, Nesehnutí, Charita Brno, o.s. Petrov apod.), stejně tak se základními a středními školami, s Magistrátem města Brna nebo s Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám