Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Standardy ISTE 2016 pro žáky

Standardy ISTE 2016 pro žáky

Informativní příspěvek
Autor ISTE
Překlad dokumentu známé americké společnosti ISTE (International Society for Technology in Education), který popisuje potřebnou úroveň výstupních kompetencí žáků v oblasti digitálních technologií.
 1. Umocněný student
  Žáci využívají technologie k aktivnímu zapojení do volby, získávání a prokazování kompetencí odpovídajících jejich vzdělávacím cílům, to vše s podporou pedagogické vědy. Žáci:
  1. formulují a nastavují své osobní vzdělávací cíle, vyvíjejí strategie zapojující technologie a reagují na proces poznávání s cílem ho zdokonalit;
  2. budují sítě a osobní vzdělávací prostředí tak, aby podporovalo jejich poznávání;
  3. používají technologie k získávání zpětné vazby, která jim různými způsoby pomáhá zdokonalovat postupy při učení a demonstrovat nabyté kompetence;
  4. rozumí základním konceptům fungování současných digitálních technologií, dokáží je vybrat, použít i vyřešit problém, jsou schopni použít stávající znalosti při studiu novinek.
 2. Digitální občan
  Žáci chápou práva, zodpovědnost a příležitosti života, vlastního zdokonalování a práce v propojeném digitálním světě. Chovají se v souladu s pravidly, bezpečně a eticky. Žáci:
  1. spravují a kultivují svou digitální identitu a jsou si vědomi neodvolatelnosti činů v online světě;
  2. při práci s online technologiemi, zvláště pak na sociálních sítích, jsou pozitivní a chovají se tak, aby jejich činnost byla bezpečná, legální a etická;
  3. prokazují porozumění a respekt k pravidlům a povinnostem při využívání a sdílení intelektuálního vlastnictví;
  4. spravují svá osobní data zachovávajíce soukromí a bezpečnost, včetně toho, že si uvědomují existenci služeb sledujících a zaznamenávajících jejich činnost online.
 3. Budovatel znalostí
  Žáci s využitím digitálních nástrojů kriticky zkoumají různorodé zdroje za účelem poznávání a vytváření vlastních produktů, to vše s cílem podpořit smysluplné výukové aktivity své i ostatních. Žáci:
  1. nastavují a aplikují efektivní výzkumné postupy k nalezení informací a dalších zdrojů pro své intelektuální a tvůrčí potřeby;
  2. hodnotí přesnost, vhodnost, věrohodnost a závažnost informací, médií i ostatních použitých zdrojů;
  3. zpracovávají informace v digitální podobě pomocí různých nástrojů a metod s cílem vytvořit soubor výstupů demonstrujících smysluplné souvislosti a závěry;
  4. budují své znalosti aktivním zkoumáním skutečného světa a problémů, rozvíjením nápadů a teorií, nacházením odpovědí a řešení.
 4. Inovativní tvůrce
  Žáci tvůrčím způsobem využívají různé technologické nástroje k identifikaci a řešení problémů s cílem dospět k novým, užitečným a nápaditým výsledkům. Žáci:
  1. dokáží uvědoměle použít tvůrčí postupy na generování nápadů, testování teorií, tvorbu inovativních produktů či na řešení autentických problémů;
  2. vybírají a používají digitální nástroje k plánování a řízení procesu tvorby s přihlédnutím k existujícím omezením a rizikům;
  3. v rámci tvůrčích cyklů vyvíjejí, testují a upravují prototypy svých produktů;
  4. umí se vyrovnat s nejistotou, jsou vytrvalí a jsou schopni pracovat na problémech s otevřeným koncem.
 5. Informatický myslitel
  Žáci si osvojují a aplikují takové strategie porozumění a řešení problémů, které maximálně využívají potenciál digitálních technologií. Žáci:
  1. formulují způsob řešení problémů tak, aby bylo možno použít technologiemi podporované postupy – např. analýzu dat, abstraktní modely či algoritmické myšlení;
  2. sbírají data nebo identifikují relevantní soubor dat a pomocí vhodných digitálních nástrojů je analyzují s cílem vhodnou vizualizací výsledků podpořit řešení problému či rozhodování;
  3. problém řeší po částech – identifikují klíčové komponenty, zjistí potřebné informace a na základě komplexního pochopení souvislostí vytvoří model postupu vedoucí k řešení;
  4. chápou princip fungování automatizace a, je-li to možné, s využitím algoritmického myšlení vytvářejí sled kroků nastavujících automatické postupy řešení problémů.
 6. Kreativní komunikátor
  Žáci komunikují srozumitelně a kreativně se vyjadřují při různých příležitostech s využitím všech dostupných platforem, nástrojů, stylů a formátů používajíce pro své cíle nejvhodnější média. Žáci:
  1. vybírají ta nejvhodnější média a nástroje pro naplnění požadovaných záměrů své tvorby či komunikace;
  2. tvoří originální díla či zodpovědně (s akceptováním autorských práv) remixují digitální zdroje do nových výtvorů;
  3. své zprávy formulují srozumitelně a efektivně s využitím všech dostupných prostředků a forem – vizualizace, modely, simulace ad.;
  4. před publikací či prezentací přizpůsobují své výstupy cílové skupině, které jsou určeny.
 7. Globální spolupracovník
  Žáci využívají digitální nástroje k rozšiřování svého rozhledu a zdokonalování svých poznávacích možností prostřednictvím spolupráce s jinými lidmi a týmovou spoluprací lokálně i globálně. Žáci:
  1. používají digitální nástroje ke spojení s lidmi se zájmem o poznávání, kteří se nacházejí v různých prostředích a kteří pocházejí z různých kultur, s cílem zlepšovat vzájemné poznání a porozumění;
  2. prostřednictvím technologií spolupracují s jinými lidmi včetně spolužáků, vrstevníků, expertů či dalších členů jejich komunity (osobního vzdělávacího prostředí) s cílem zkoumat aktuální témata a problémy z různých perspektiv;
  3. v rámci projektové spolupráce v různých rolích konstruktivně a zodpovědně přispívají k naplnění očekávaných cílů;
  4. zkoumají místní i globální problémy a využívají digitální technologie ke spolupráci s jinými lidmi ve snaze nalézt řešení.

Pozn.: Standardy ISTE pro žáky, vytvořila společnost ISTE, s povolením ISTE přeložil Bořivoj Brdička.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek