Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Realizace vzdělávacího obsahu ICT v málotřídních...

Realizace vzdělávacího obsahu ICT v málotřídních školách

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Zdeněk Jonák

Vzdělávací obor Informační a komunikační technologie (ICT) se v RVP ZV zaměřuje na dosažení informační gramotnosti. Ta spojuje znalosti a dovednosti práce s ICT (počítačová gramotnost) se schopností využívat tyto technologie v praktickém životě (funkční gramotnost).

Cílem a snahou učitelů by mělo být, aby si žáci osvojili základy práce s ICT a postupně si své vědomosti a dovednosti rozvíjeli a uměli je prakticky využít. Neméně důležité je vést žáky k tomu, aby dokázali vyhledávat a zpracovávat informace za využití internetu a jiných digitálních médií. Učitelé ICT by měli zvládat a aktivně používat netradiční a tvořivé vyučovací metody. Učitelé všech vyučovacích předmětů by měli umět ICT do výuky zahrnout a propojit obor s osvojováním veškerého učiva a utvářením a rozvíjením klíčových kompetencí žáků.

Vzdělávací obor ICT je v RVP ZV pojat jako průřezový, který prochází napříč všemi ostatními. Reflektuje tak požadavky informační společnosti, v níž se od absolventa školy očekává schopnost uplatňovat zapojení informačních a komunikačních technologií ve všech oblastech života společnosti. Proto se již od 1. stupně základních škol doporučuje propojovat ICT s ostatními vyučovacími předměty, aby se v nich žák učil dovednostem práce s počítačem na tématech daného předmětu. Neboli aby žák dokázal využít ve všech vyučovacích předmětech dovednosti nabyté při práci na PC (psaní textů, vytváření tabulek, kreslení obrázků), při vyhledávání a stahování informací z internetu a při jejich prezentaci.

V článku jsou popsány formy organizace výuky s využitím vzdělávacího obsahu ICT v málotřídních školách, se kterými VÚP spolupracuje. Informace byly získány nejen na základě monitoringu výuky, ale i v rámci dotazníkového šetření. Metodický materiál tak přiblíží využití ICT v projektovém i otevřeném vyučování a v práci v centrech.

Projekty

Obr.
1. Obr.

 

Možnost využívat získané dovednosti práce s počítačem ve všech vyučovacích předmětech, a tím naplňovat poslání vzdělávacího obsahu ICT, se realizuje nejčastěji formou projektů. Jejich význam spočívá právě v tom, že kladou důraz na informační gramotnost v její komplexnosti. Projekty představují významnou součást výuky, při níž se mohou vzájemně propojovat jednotlivé vyučovací předměty, a mohou se jí účastnit žáci různých věkových skupin. Při realizaci projektů učitelé usilují o zužitkování znalostí a dovedností ze všech vyučovacích předmětů, používají metody zaměřené na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, volí vhodné formy naplňování mezipředmětových vztahů i způsoby realizace průřezových témat.

 

V jednotlivých projektech se naplňují následující očekávané výstupy vzdělávacího obsahu ICT v RVP ZV:

 • uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
 • pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
 • pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

Tyto očekávané výstupy se naplňují a postupně dosahují v projektech při vyhledávání textových informací a obrazových materiálů na internetu a jejich následném zpracování, při využití výukových PC programů a při aplikaci různých vyučovacích metod (např. brainstorming, myšlenková mapa).

Základní škola Suchý Důl

V základní škole Suchý Důl, v projektu Poznej naše památné stromy, bylo ICT integrováno do vyučovacích předmětů - přírodopis, vlastivěda, výtvarná výchova a zeměpis. Žáci používali následující hardwarové a softwarové prostředky:

 • Počítač s připojením na internet - k získávání informací nezbytných při řešení zadaných úkolů, a to jak při přípravě, tak při realizaci projektu. Výhodou internetu je skutečnost, že často obsahuje informace, které v encyklopediích či učebnicích nejsou dostupné nebo jsou zastaralé. Žáci byli při vyhledávání informací z digitálních i tištěných informačních zdrojů vedeni k tomu, aby rozlišovali informace ověřené a kvalitní od těch neověřených a nespolehlivých. Bylo tedy také začleněno průřezové téma Mediální výchova a byl tak naplňován tematický okruh receptivních činností - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení.
  Obr.
  2. Obr.

   

 • Výukové PC programy - k dosažení systematických znalostí o přírodninách, které žáci sbírali a poznávali během realizace projektu.

Žáci využívali různé výukové programy a internet, kde vyhledávali ve dvojicích požadované přírodovědné informace k problematice památných stromů. Pravdivost si ověřovali i v jiných informačních zdrojích (encyklopedie, učebnice apod.). Z nich vytvářeli jednoduché powerpointové prezentace (včetně vkládání obrázků), které pak pomocí dataprojektoru předváděli ostatním spolužákům.

Základní škola Rozsochy

V základní škole Rozsochy, v projektu Cesta do Naardenu, byl integrován vzdělávací obsah ICT s vyučovacími předměty - vlastivěda, výtvarná výchova a zeměpis. Žáci v rámci projektu využívali internet k:

 • vyhledávání textových a obrazových informací k projektu
  Obr.
  3. Obr.

   

 • vyhledávání polohy holandských měst a informací o těchto městech na mapách dostupných na webových stránkách k Holandsku
 • naplánování časově a vzdálenostně nejvýhodnější cesty vlakem do Naardenu
 • zjišťování počtu kilometrů Rozsochy - Naarden

Na začátku projektu použil učitel metodu brainstormingu a myšlenkové mapy. Do středu tabule nebo monitoru umístil hierarchicky nejvyšší pojem jako hlavní téma. K tomuto klíčovému pojmu žáci pomocí spojnic připojovali další, významově podřazené pojmy. Klíčové pojmy dále větvili a charakterizovali centrální pojem do hloubky podle potřeby. Pomocnými čárami nebo šipkami vyjadřovali vztahy mezi pojmy. V myšlenkové mapě používali k označení dalších významových souvislostí barvy, obrázky, symboly a různé další způsoby zvýraznění.

S pomocí získané struktury se dospěje k více či méně detailnímu zmapování zkoumaného problému nebo situace. Jednotlivé klíčové pojmy nebo spojnice mezi nimi lze průběžně měnit či doplňovat. K tomuto účelu se hodí, spíše než tabule a křída, použití PC aplikací, ve kterých se dají změny průběžně a jednoduše aktualizovat.

Následně žáci pracovali u počítače ve dvojicích. Každá z nich se domluvila, kdo bude mít roli mluvčího. Úkolem každé dvojice bylo vyhledávat určité informace, přesvědčit se o jejich věrohodnosti a zaznamenat je do připraveného formuláře. Žáci řešili následující úkoly (splnění bylo časově limitováno):

Zadej na internetu adresu: www.mjakub.cz (Muzeum J. A. Komenského). Vyhledej a zapiš si (příp. ulož do PC) následující údaje:

 • datum narození a datum úmrtí, dosažený věk
 • alespoň dvě knihy, které napsal
 • podobiznu J. A. Komenského.

Zapiš jméno města, ve kterém se muzeum nachází.

Zadej na internetu adresu: www.pmjak.cz a zjisti:

 • výši dětského vstupného do muzea

Zadej na internetu adresu: www.naarden.nl:

 • zaznamenej si důležité či zajímavé textové a obrazové informace o městě

Zadej v prohlížeči adresu: www.comeniusmuseum.nl:

 • nastav si českou verzi jazyka
 • prohlédni si stránku a zaznamenej si důležité informace

Najdi webovou stránku s jízdními řády a naplánuj cestu vlakem z Rozsoch do Naardenu. Zjisti a zaznamenej:

 • počet kilometrů (Rozsochy - Naarden)
 • celkovou dobu trvání cesty
 • zda dorazíme do Naardenu ještě týž den

Zadej na internetu adresu: www.skoda-auto.com/moss-cze/services/routeplanner/ a splň následující úkoly:

 • naplánuj cestu autem
 • vyhledej nejkratší trasu z Rozsoch do Naardenu
 • zapiš počet kilometrů a dobu jízdy

Vyhledané informace žáci porovnávali s výsledky ostatních skupin a s údaji z tištěných materiálů. Následně je prezentovali ostatním žákům.

Základní škola Lukavice

V ZŠ Lukavice, v projektu Expedice Šumava - aneb tajemství Krále Šumavy (v rámci kterého proběhla také návštěva Muzea Šumavy v Kašperských Horách), byl integrován vzdělávací obsah ICT s vyučovacími předměty přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova a zeměpis. V přípravě projektu žáci využívali ICT k:

 • vyhledání informací k poznání regionu Šumava, zejména jeho flóry, fauny, způsobů ochrany přírody
 • vyhledání a průzkumu webových stránek Muzea Šumavy v Kašperských Horách za účelem zjištění obsahu sbírek
ICT využívají v otevřeném vyučování a při práci v centrech (v Centru počítače) v Základní škole Čeperka.

Otevřené vyučování

Otevřené vyučování vytváří příznivý prostor pro realizaci ICT v ostatních vyučovacích předmětech. Za účelem vyhledání požadovaných informací do výuky žáci často využívají nejrůznější PC programy a internet. Rozvrh hodin je nahrazen tzv. rozvrhem činností. Žáci mají na každý týden připravené tzv. týdenní plány, podle kterých ve vymezeném čase pracují.

Práce v centrech

Práce v centrech představuje integrované tematické učení umožňující žákům svobodnější volbu úkolů a podporující schopnost komunikovat a spolupracovat ve skupině. Předpokládá od učitele náročnější přípravu organizace výuky a speciální uspořádání třídy s centry aktivit.

Obr.
4. Obr.

 

Centrum počítač

ICT se realizuje v centru, které je vybaveno počítačem, připojením na internet, požadovaným softwarem i různými výukovými PC programy.

Závěr

Uvedené organizační formy výuky využívané v projektech umožňují ve spojení s ICT motivovat žáky k zájmu o objevování nových poznatků. Informační technologie, které mají školy k dispozici, nacházejí široké a praktické využití v ostatních vyučovacích předmětech. Žáci si tak naučí všestranně využívat počítač. ICT je tedy možné využít nejen během výuky zaměřené přímo na práci s počítačem, ale i během projektového vyučování, v práci v centrech apod.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám