Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metodické komentáře ke Standardům pro základní...

Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk

Informativní příspěvek
Autor Jitka Tůmová
Spoluautor: Jakub Konečný , Ivana Frýbová , Martina Holešová , Kateřina Juřičková , Jitka Roučková , Petra Lexová
V návaznosti na Standardy pro základní vzdělávání byly vytvořeny Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání, které konkretizují očekávané výstupy v RVP ZV. Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní . Nastavení úrovní úloh vychází z referenčních úrovní uvedených ve Společném evropském referenčním rámci. Součástí Metodických komentářů jsou metodické návody pro práci s úlohami v hodinách.

Tato zjištění nás přivedla k myšlence vypracovat pro učitele podrobnější materiál, který by uvedené náležitosti obsahoval a který by mohl usnadnit náročnou učitelskou práci.

S platností od 1. září 2013 jsou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) zařazeny jako příloha Standardy pro základní vzdělávání (Standardy) pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Matematika a její aplikace. Standardy jsou tvořeny indikátory a ilustrativními úlohami, indikátory konkretizují očekávané výstupy RVP ZV a stanovují pro ně úroveň obtížnosti. Jejich cílem je napomoci pedagogům, rodičům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů stanovených v RVP ZV a mají zásadní význam pro ověřování výsledků žáků.

Nastavení tří úrovní obtížnosti ilustrativních úloh

Nastavení tří úrovní úloh (minimální, optimální a excelentní) pro vzdělávací obor Cizí jazyk vychází z referenčních úrovní uvedených ve Společném evropském referenčním rámci. Jednotlivé úrovně jsou v rámci řazeny podle rozšiřujících se znalostí a dovedností.

Pro nastavení minimální úrovně u prvního cizího jazyka byla zvolena úroveň A1 (první stupeň) a úroveň A2 (druhý stupeň). V případě Dalšího cizího jazyka byla zvolena úroveň A1, excelentní úroveň úloh směřuje k dosažení úrovně A2.

Vzhledem ke skutečnosti, že se ve školách ve většině případů vyučuje jako první cizí jazyk anglický jazyk, jsou pro tento jazyk zpracovány metodické komentáře a ilustrativní úlohy na úrovni A1 (5. ročník) a A2 (9. ročník). V materiálu pro anglický jazyk jsou zpracovány přílohy a doplňující texty (příklady vhodné úpravy úloh pro žáky se specifickými poruchami učení, žákovská řešení vybraných úloh a další). Tyto texty zpracované pro anglický jazyk lze však použít jako inspiraci pro práci s úlohami ve francouzském a německém jazyce. Pro tyto jazyky je za stěžejní považována část Další cizí jazyk, kde jsou metodické komentáře a ilustrativní úlohy zpracovány na úrovni A1 pro Další cizí jazyk a pro první cizí jazyk (5. ročník). Pro úroveň A2 (9. ročník) jsou zde zpracovány některé vybrané indikátory.[1] 

Tabulka pro společné referenční úrovně dle SERR pro jazyky:

 

 

A1

A2

POROZUMĚNÍ

Poslech

Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.

 

Čtení

Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům.

MLUVENÍ

Ústní interakce

Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.

Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet.

 

 

Samostaný ústní projev

Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.

Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

PSANÍ

Písemný projev

Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu.

Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek