Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Životní prostředí za školou

Životní prostředí za školou

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Příspěvek popisuje realizaci tematického okruhu Lidské aktivity a problémy životního prostředí v rámci Environmentální výchovy. Tematický okruh je realizován projektovým způsobem.

Aktivity uvedené v příspěvku byly podpořeny z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/092 Podpora realizace průřezových témat v rámci ŠVP s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí. Příjemcem podpory je 11. základní škola Plzeň. Projekt je realizován v období listopad 2006 až červen 2008.

Příspěvek prezentuje dílčí projekt, kterým byl v 11. základní škole Plzeň realizován tematický okruh Lidské aktivity a problémy životního prostředí v rámci průřezového tématu Environmentální výchova. Jedná se o jeden ze 16 dílčích projektů (8 projektů pro žáky 6. a 7. ročníků, 8 pro žáky 8. a 9. ročníků), kterými byla prostřednictvím oborových dnů žákům 2. stupně prezentována průřezová témata. Oborové dny probíhaly 4x ročně, vždy s realizací všech 16 dílčích projektů. Žáci 2. stupně se postupně zapisovali ke garantům dílčích projektů a procházeli tak jednotlivými tematickými okruhy průřezových témat. Opakovaný zápis ke stejnému garantovi nebyl možný.

Dílčí projekt:
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Časová dotace:
 • 6 vyučovacích hodin
Ročníky:
 • žáci 6. a 7. ročníků
Umístění:
 • vyučovací hodina - učebna školy
 • 2. a 3. vyučovací hodina - okolí školy
 • 4. vyučovací hodina - multimediální učebna školy
 • 5. a 6. vyučovací hodina - lokalita s environmentální tematikou v dosahu školy - infocentrum, čistírna odpadních vod, skládka nebo alternativa exkurze - aktivita v učebně školy (6. vyučovací hodina a posílení předchozích dvou částí o 1 vyučovací hodinu)
Počet žáků účastnících se projektu:
 • 12 - 15
Cíle dílčího projektu:
 • realizovat průřezové téma Environmentální výchova v souvislosti se Školním vzdělávacím programem a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání na 2. stupni ZŠ
 • zkvalitnit Školní vzdělávací program 11. základní školy Plzeň
 • zpestřit vzdělávací proces na 11. základní škole Plzeň s cílem pozitivně ovlivnit klima školy
 • seznámit žáky s aktuální problematikou týkající se lidských aktivit a problémů životního prostředí prostřednictvím alternativních vzdělávacích metod (skupinová práce, terénní šetření, zpracování dat)
 • působit výchovně v rámci dané problematiky
 • propojit témata více vzdělávacích oborů (Zeměpis, Přírodopis, Chemie, Výchova k občanství) - vytvořit integrovaný pohled na problematiku životního prostředí
 • utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáka (rozvíjet osobnost žáka voblasti postojů ahodnot a rozvíjet vědomosti, dovednosti a schopnosti žáka v rámci environmentální výchovy)
 • vytvořit příležitost pro individuální uplatnění žáka v souvislosti s řešením dané problematiky (zkušenosti ze světa či jiných regionů České republiky - vlivy, řešení; nakládání s odpady v domácnosti; znalost místního regionu z hlediska vlivů na životní prostředí)
 • zapojit žáky do rozhodovacích a posuzovacích procesů běžného života;
 • použít v rámci terénního šetření a zpracování dat moderní technologie (GPS, digitální fotoaparát, PC)
 • zapojit žáky do přípravy a tvorby projektu (výběr lokalit a témat, praktické výstupy, sběr a třídění informací, prezentace a vyhodnocení)
Popis projektu
Fáze:
 1. teoretická část - základní informace + motivace;
 2. praktická část I. - terénní šetření;
 3. zpracování dat + hodnocení;
 4. praktická část II. - exkurze.
Teoretická část

Projekt začíná v učebně 11. základní školy Plzeň motivační aktivitou (3 možnosti úkolů):

 • Vynes ze třídy vše, co je alespoň částečně z plastu!
 • Praktickým pokusem zjisti, jaký je rozdíl v celkovém objemu mezi 50-ti nesešlapanými a 50-ti sešlapanými PET lahvemi! (Pozn.: Každý účastník projektu přinese 4 nesešlapané PET lahve.)
 • Jaké oblečení by ti zbylo, kdybys měl vyhodit to, jehož součástí je umělé vlákno?
Cíl aktivity:
 • upozornit na všudypřítomný výskyt výrobků a potencionálního odpadu, které mohou špatným nakládáním negativně působit na životní prostředí - plasty (pozitiva, negativa), ropa (budoucnost), chemický průmysl
 • zdůraznit, že životní prostředí netvoří jen příroda, ale že se jedná také o společenské prostředí (např. město)

Teoretická část pokračuje metodou brainstormingu, kterou žáci na tabuli zapisují pojmy týkající se lidských aktivit a problémů životního prostředí. Řízenou diskusí potom žáci třídí slova do 3 skupin:

 • pojmy týkající se lidských aktivit, které mají negativní vliv na životní prostředí (zemědělství, průmysl, doprava)
 • pojmy představující způsoby negativního vlivu lidských aktivit na životní prostředí (voda, vzduch, půda, krajiny)
 • pojmy prezentující způsoby, kterými se dá negativním vlivům předcházet nebo negativní vlivy na životní prostředí odstranit (třídění, šetření, Greenpeace)

K vytvořeným 3 skupinám pojmů potom žáci vymýšlí další, obecné nebo týkající se konkrétních případů negativního vlivu na životní prostředí v okolí 11. základní školy Plzeň. Žáci tak mohou uplatnit znalost místního regionu. Formulují příklady, jak pozitivně působit na životní prostředí v rámci každodenního života (úspora energie, třídění odpadu, využívání hromadné dopravy).

Cíl:
 • na tabuli se objeví 3 důležité skupiny pojmů s environmentální tématikou, které by si měli žáci osvojit pro využití v praktické části projektu
 • vše bude dokladováno postery a dalšími materiály (knihy, časopisy, fotografie) s problematikou životního prostředí
 • tak bude vytvořen teoretický základ pro individuální uplatnění každého žáka v následující praktické části v souvislosti s rozvojem jeho dalších kompetencí
Praktická část I.

Praktická část I. projektu probíhá v okolí 11. základní školy Plzeň. Žáci postupně navštíví 4 - 6 lokalit, kde dochází k negativnímu vlivu lidských aktivit na životní prostředí. Při cestě na tyto lokality si však všímají i vlivů pozitivních. Výběr lokalit vychází z řízené diskuse v rámci teoretické části projektu a z přípravy garanta projektu. Žáci tak mohou uplatnit svoji znalost místního regionu. Prošlou trasu si orientačně zaznamenávají do kopie mapky zájmové oblasti. (Pozn.: V rámci teoretické části musí dojít k rozdělení rolí ve skupině pro realizaci části praktické - žák odpovědný za obsluhu digitálního fotoaparátu v dané lokalitě, žák odpovědný za obsluhu přístroje GPS v dané lokalitě. Všichni žáci v každé lokalitě zpracovávají pracovní list - viz další část projektu.)

Činnosti probíhající v každé lokalitě s využitím pracovního listu (Příloha č. 1):
 • očíslování lokality (1 až 6) + pracovní název lokality
 • zakreslení přibližné polohy lokality do mapky
 • odečtení zeměpisných souřadnic lokality z přístroje GPS, uložení polohy do paměti přístroje GPS
 • pořízení fotodokumentace lokality (pomocí digitálního fotoaparátu, 2 až 4 fotografie)
 • stručný popis negativního vlivu lidské aktivity na životní prostředí
 • o zjištění vlastní lidské aktivity
 • o zjištění způsobu negativního vlivu
 • zápis návrhů opatření vedoucích k odstranění negativního vlivu a předcházení podobným případům v budoucnosti
Cíl:
 • prakticky žákům ukázat vliv lidských aktivit na životní prostředí v bezprostřední blízkosti jejich obydlí a školy, které jsou již vnímány jako běžná součást života
 • využít žáky pro sběr dat vedoucích k jejich zpracování a vyhodnocení ve fázi č. 3 projektu
Zpracování dat

Zpracování nasbíraných dat bude probíhat v multimediální učebně 11. základní školy Plzeň. Pracovní listy, které byly pořízeny v terénu, budou převedeny do elektronické podoby. Dále budou doplněny o mapku s umístěním lokality (opět elektronická podoba) a o fotografie pořízené v dané lokalitě dokumentující negativní vliv lidských aktivit na životní prostředí. Zpracování bude probíhat ve skupinách (skupina bude obsahovat přibližně 3 žáky). Každá skupina se bude věnovat zpracování jedné lokality s využitím pracovních listů pořízených v terénu - od všech tří žáků. Bude tak muset dojít ke shodě - kompromisu mezi členy týmu. Přiřazení lokality skupině proběhne losem.

V závěru zpracování dojde k vytištění, prezentaci každé lokality, dílčímu a celkovému hodnocení výsledků práce. Zpracované lokality pak budou podstoupeny Odboru životního prostředí městské části Plzeň 3 s požadavkem o odstranění negativních vlivů na životní prostředí v důsledku lidských aktivit s cílem podílet se na zlepšení kvality životního prostředí v okolí 11. základní školy Plzeň. Zda došlo k nápravě či ne, bude monitorováno prostřednictvím další skupiny žáků 6. a 7. ročníku, která bude stejné úkoly plnit prostřednictvím oborových dnů v jiném termínu daného školního roku.

Cíl:
 • jednoduchou formou žáky zapojit do posuzovacího a rozhodovacího procesu, který by měl vést k odstranění negativních vlivů na životní prostředí v okolí jejich školy
 • výchovně ovlivnit budoucí činnosti žáků ve vztahu k životnímu prostředí

Praktická část II.

Poslední část projektu je věnována opět praktickým činnostem v rámci exkurze do míst, kde bude docházet k likvidaci negativních vlivů na životní prostředí nebo do míst, kde se negativním vlivům bude různými činnostmi předcházet. Lokality se budou vyskytovat v dosahu 11. základní školy Plzeň. Příklady takových lokalit: Environmentální informační centrum v Plzni, skládka Vysoká, ČOV Plzeň.

Cíl:
 • prezentovat žákům problematiku životního prostředí prostřednictvím činností, které jsou součástí každodenního života a na kterých se podílejí konkrétní lidé v rámci jejich zaměstnání
Závěrečná otázka po exkurzi:
 • Co mohu udělat já, žák 6. nebo 7. ročníku, v rámci každodenního života, abych přispěl ke zmenšení negativních vlivů na životní prostředí?
Alternativa fáze č. 4 projektu

V případě, že v daném školním roce bude pro žáky 6. a 7. ročníku plánována exkurze s environmentální tématikou, čímž by došlo k dublování činností a cílů dílčího projektu, bude tato část projektu nahrazena následující aktivitou - tvorba ekologického auditu školy. Časová dotace této aktivity bude 1 vyučovací hodina. Z tohoto důvodu dojde k posílení předchozích dvou fází dílčího projektu (praktická část I. + zpracování dat) o 1 vyučovací hodinu. Hodina tak bude využita pro návštěvu více lokalit s negativními vlivy na životní prostředí, a tudíž budou mít žáci více času na zpracování dat.

Žáci budou hodnotit školu z hlediska oblastí, které se životního prostředí bezprostředně dotýkají. Hodnotící stupnice začíná 0 (škola v dané oblasti vůbec nic nepodniká) a končí 10 (škola realizuje vše v souvislosti s danou problematikou).

Oblasti pro hodnocení (Příloha č. 2):
 • odpady (Dochází k úplnému třídění odpadu? Proč ne? Bezpečnost?)
 • doprava (Využívají všichni žáci k dopravě do školy hromadnou dopravu? Proč ne?)
 • energie (Realizují se ve škole opatření související s úsporou energie? Zhasínání, úsporné žárovky)
 • ekologická stavba (Byly pro stavbu použity ekologické materiály? Jaké je zateplení stavby, jaká jsou okna z hlediska úniku tepla?)
 • ovzduší (Jaké je vytápění školy? Ovlivňuje negativně kvalitu ovzduší?)
 • voda (Je škola napojena na ČOV?)
 • krajina (Stará se škola o vzhled svého okolí? Odpadky? Ovlivňuje krajinu např. výsadbou nových stromů?)
 • ochrana přírody, chráněná území (Realizuje škola nějaký projekt v souvislosti s problematikou životního prostředí?)
 • environmentální výchova (Pořádá škola exkurze, přednášky apod., které se týkají životního prostředí a jeho ochrany?)
 • environmentální výchova v „tradičních" předmětech (Věnují se učitelé dostatečně problematice životního prostředí ve svých předmětech?)

Škola tak může od každého žáka získat maximálně 100 bodů (10 bodů za každou z 10-ti oblastí). Dojde k vyhodnocení za jednotlivé oblasti i k celkovému hodnocení školy, které vznikne jako aritmetický průměr všech hodnocení. Závěr bude věnován diskusi nad celkovým výsledkem. Vznikne prostor pro následující otázky:

 • Jaké jsou slabé stránky školy v rámci ekologického auditu?
 • Kde škola ztratila nejvíce bodů?
 • Jaké jsou možnosti pro nápravu?
 • V jaké oblasti naopak škola získala nejvíce bodů?
 • Jakými činnostmi přispívá k pozitivním vlivům na životní prostředí?
 • Co dělá nebo může udělat každý jednotlivý žák školy ke zlepšení celkového výsledku?
Cíl alternativy fáze č. 4 projektu:
 • aktivně zapojit a výchovně působit na žáky v rámci systému environmentální výchovy ve škole s cílem zvýšit „ekologičnost" školy a podílet se na rozvoji kompetencí žáků, které budou uplatňovat i v běžném životě
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované při realizaci dílčího projektu:
 • žáky vedeme k sebehodnocení (výstupy z projektu, prezentace lokalit s negativními dopady na životní prostředí)
 • žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost (uplatnění znalostí okolí 11. základní školy)
 • žáky vedeme k vhodné prezentaci výsledků své práce (zpracování a prezentace terénních zápisníků)
 • využíváme kladného hodnocení, povzbuzujeme, učíme žáky trpělivosti
 • vedeme žáky k otevřenému upozorňování na problémy, učíme žáky nebát se problémů (návrhy na řešení problematiky negativních vlivů na životní prostředí v okolí 11. základní školy)
 • při vyučovacích hodinách se snažíme o to, aby žáci objevovali vzájemné vztahy a příčiny přírodních i společenských jevů (rozdělení pojmů do tří skupin v úvodu projektu)
 • do výuky zařazujeme problémové úlohy z praktického života (terénní šetření v okolí 11. základní školy)
 • vedeme žáky k hledání různých řešení, podporujeme netradiční způsoby řešení problémů (návrhy na řešení problematiky negativních vlivů na životní prostředí v okolí 11. základní školy)
 • vedeme žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti-plánování, příprava, realizace, hodnocení (podíl žáků na posuzovacích a rozhodovacích činnostech v rámci projektu)
 • učíme žáky pracovat s informacemi ze všech možných zdrojů - ústních, tištěných, mediálních, počítačových (včetně internetu), získané informace vhodně využívat (sběr a zpracování dat)
 • vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními lidmi
 • vyučovací hodiny připravujeme tak, aby žáci uplatňovali v ústním i písemném projevu nejen základní myšlenkové operace, ale i fantazii a kreativitu (zápis dat, prezentace výstupů z projektu)
 • učíme žáky argumentovat a obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných (návrhy na řešení negativních vlivů)
 • učíme žáky pracovat v týmech, vnímat vzájemné odlišnosti jako přínos pro efektivní spolupráci (skupinová práce pro tvorbu prezentace lokality)
 • rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role (foto, GPS, zápisník apod.)
 • podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů (ve skupinách žáci různých ročníků i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, profilace školy)
 • žáky vedeme k tomu, aby si vzájemně pomáhali
 • klademe důraz na důsledné dodržování práv a povinností žáků, které jasně stanovuje školní řád (práce ve učebnách x práce v terénu)
 • při vyučovacích hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme kultivované chování žáků (práce v terénu)
 • vedeme žáky k ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám (problematika životního prostředí v místním regionu)
 • v hodnocení uplatňujeme prvky pozitivní motivace (posuzovací a rozhodovací procesy)
 • výuku doplňujeme o praktické exkurze (ČOV, skládka apod.)
Témata tematických okruhů průřezového tématu Environmentální výchova, kterých se projekt týká:
 • životní prostředí
 • odpady a hospodaření s odpady
 • ochrana přírody, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektiva
 • EVVO
 • Agenda 21
 • Den Země
 • Den životního prostředí
 • příklady lidských aktivit z okolí školy
 • průmysl
 • udržitelný rozvoj
 • doprava
 • zemědělství
 • globalizace
Dotčená témata v rámci mezipředmětových vztahů:
 • zdroje dat
 • krajinná sféra
 • přírodní sféra
 • společenská sféra
 • trvale udržitelný rozvoj
 • ochrana životního prostředí
 • chráněná území, environmentální problémy lidstva
 • ekosystémy a rovnováha
 • organismy a prostředí
 • mimořádné události, havárie
 • voda a její kvalita
 • vzduch a jeho čistota
 • ozónová vrstva
 • chemické sloučeniny
 • nebezpečné látky
 • chemický průmysl
 • průmyslová hnojiva
 • plasty
 • pesticidy
 • insekticidy
 • způsoby interpretace
 • prezentace informací
 • pravopis
 • písemný projev
 • internet
 • rastrové a vektorové programy
Celkové přínosy dílčího projektu

Hlavní přínos se týká způsobu realizace průřezového tématu Environmentální výchova na 11. základní škole Plzeň - prostřednictvím oborových dnů. Zda se jedná o přístup správný, ukáže až první rok realizace.

Další důležité skutečnosti

Roční období - v zimním období (při sněhové pokrývce) je potřeba naplánovat návštěvy takových lokalit, aby sníh nebyl překážkou při získávání terénních dat.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Pracovní list pro záznam terénních dat (tištěná podoba);
Příloha č. 2 - Formulář pro „ekologický audit" školy.

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence k učení:

 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě;
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.

Kompetence k řešení problémů:

 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností;
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému.

Kompetence komunikativní:

 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje;
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.

Kompetence sociální a personální:

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce;
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.

Kompetence občanská:

 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.

Kompetence pracovní:

 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot.
Integrace průřezových témat Environmentální výchova – Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mezioborové přesahy a vazby Přírodopis, Chemie, Výchova k občanství, Informační a komunikační technologie, Český jazyk a literatura
Organizace řízení učební činnosti Frontální, skupinová, individuální
Organizace prostorová Školní třída, specializovaná učebna, exkurze, vycházka do přírodního prostředí
Organizace časová Blok více hodin/ krátkodobý projekt (do 1 měsíce)
Vyučovací metoda Terénní šetření (terénní zápisník), elektronické zpracování dat, analýza a syntéza, srovnání, brainstorming, dotazníkové šetření, řízená diskuse
Nutné pomůcky a prostředky Digitální fotoaparát, přístroj GPS (Globální polohový systém), postery, publikace, fotografie s environmentální tématikou, PC se softwarem na zpracování dat (Word; Geobáze 1:50 000, Plzeňský kraj; software pro import a úpravu snímků z digitálního fotoaparátu), tvrdé podložky do terénu, papír, tužky. Alternativní vybavení: zařízení na sešlapávání PET lahví.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek