Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Nadaní žáci v pilotních gymnáziích

Nadaní žáci v pilotních gymnáziích

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Eva Zelendová
Spoluautor: PaedDr. Karel Tomek
Příspěvek obsahuje výsledky dotazníkového šetření ohledně podpory nadaných žáků v šesti pilotních gymnáziích.

Na konci školního roku 2006/ 2007 jsme oslovili šest pilotních gymnázií (Rokycany, Litovel, Rumburk, Příbram, Praha - Radotín, Liberec) a požádali je o spolupráci při výzkumu týkajícího se podpory nadaných žáků. Oslovené školy nám zprostředkovaly se souhlasem žáků, které jejich učitelé označili jako nadané, jejich e-mailové adresy. Každý z 91 žáků byl samostatně osloven a vyzván k vyplnění dotazníku a k další spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým. 53% takto oslovených žáků bylo z osmiletých gymnázií, 43% ze čtyřletých a 4% ze šestiletých gymnázií.

Vzhledem k blížícím se prázdninám jsme předpokládali, že dotazníky vyplní jen malá část oslovených žáků. Oproti očekávání byla odezva žáků velmi rychlá a spolu s návratností 56% ukazuje na velký zájem nadaných žáků o danou problematiku. Pro ilustraci uveďme dva názory: „Velmi mě potěšilo, když jsem byla vybrána jako nadaná, ale nejsem si jistá, jestli jsem nějak výrazně nadaná, mám jen velmi dobré výsledky ve škole. Doufám, že se vám díky těmto dotazníkům podaří zjistit něco užitečného a pomůžete opravdu nadaným studentům v rozvoji". „Samozřejmě! Budu jen ráda, když my, žáci, budeme mít víc možností, jak ukázat okolí, že můžeme realizovat spoustu zajímavých projektů nebo se na nich alespoň podílet! Těším se na další spolupráci!"

Vyplněné dotazníky byly zpracovány a s některými zjištěními se můžete seznámit.

Výsledky dotazníkového šetření pro nadané žáky pilotních škol - červen 2007

Zajímalo nás, ve kterých předmětech dosahují žáci, kteří se výzkumu účastnili, nadprůměrných výsledků. Předpokládali jsme, že s největší četností budou zastoupeny přírodovědné předměty, u kterých je dlouhodobá tradice olympiád, dále cizí jazyky a ICT vzhledem k atraktivnosti. Rozložení ve zkoumaném vzorku, které ne zcela potvrdilo naši hypotézu, vidíte na následujícím grafu:

Graf
1. Graf

Další oblastí našeho zájmu byla podpora ze strany školy a rodičů, jak ji vnímají dotazovaní žáci. Očekávali jsme, že počty žáků, kteří v dotazníku ohodnotili podporu školy a rodičů kladně, se nebude příliš lišit. V modrém poli následujícího grafu je tento počet spokojených žáků uveden, ve žlutém poli jsou počty žáků, kteří nejsou s podporou školy a rodičů spokojeni:

Graf
2. Graf

Zarážející je výrazně menší spokojenost žáků s podporou školy. Tato situace se může zlepšit, jestliže školy využijí příležitost, kterou jim dává tvorba vlastního školního vzdělávacího programu, a věnují zpracování kapitoly Vzdělávání mimořádně nadaných žáků odpovídající pozornost.

Předpokládali jsme, že školy nabízí nadaným žákům kontakt s aktivitami mnoha různých institucí a organizací, které se podporou nadání v různých formách zabývají. Ukázalo se, že oproti očekávání zná a spolupracuje s následujícími institucemi jenom minimum oslovených žáků:

 • Národní institut dětí a mládeže NIDM - 7 žáků;
 • Společnost pro Talent a Nadání StaN - 0 žáků;
 • Menza - 7 žáků;
 • Asociace středoškolských klubů České republiky ASK - 0 žáků;
 • Asociace pro mládež, vědu a techniku Amavet - 3 žáci.

Minimální je také počet žáků, kteří se zúčastnili následujících kurzů a korespondenčních seminářů:

 • TALNET síť pro talentované děti - 4 žáci;
 • Arachne - 3 žáci;
 • Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže - 7 žáků;
 • FYKOS fyzikální korespondenční seminář MFF UK - 5 žáků;
 • KORSEM korespondenční seminář zfyziky PřF MU - 0;
 • M&M korespondenční seminář matematika, fyzika, programování MFF UK - 0;
 • PraSe korespondenční seminář matematika MFF UK - 2 žáci;
 • BRKOS brněnský matematický korespondenční seminář PřF MU - 2 žáci;
 • KoS Severák matematický korespondenční seminář PF UJEP - 0;
 • KSP korespondenční seminář zprogramování MFF UK - 3 žáci;
 • KSICHT chemický korespondenční seminář VŠCHT a PřF UK - 5 žáků;
 • KOKOS matematický korespondenční seminář G Bílovec - 0;
 • KOS matematický korespondenční seminář SLU Opava - 1 žák;
 • KorSem matematický korespondenční seminář G Č. Budějovice - 1 žák;
 • PIKOMAT MFF UK matematický korespondenční seminář - 4 žáci;
 • PIKOMAT matematický korespondenční seminář PřF MU - 0;
 • p- komat matematický korespondenční seminář G Kralupy n. V. - 1 žák;
 • Matematický korespondenční seminář G Hradec Králové - 5 žáků.

K lepšímu využití potenciálu těchto organizací a jejich aktivit pro podporu rozvoje nadání žáků přispěje VÚP vytvořením prostoru na Metodickém portálu ke zveřejnění informací o tom, čím tyto instituce mohou pomoci při vzdělávání nadaných žáků a kam se mohou učitelé a žáci obrátit o informace ohledně korespondenčních seminářů.

Další otázka se zabývala využitím internetu pro rozvoj nadání žáků. Předpokládali jsme, že se podíl žáků, kteří pro svůj rozvoj využívají internet, bude blížit ke 100%. Překvapivé bylo zjištění pouhých 73% žáků, kteří internet využívají k tomuto účelu.

V dotazníku žáci dále uváděli, kterých soutěží se během školního roku účastnili a jakých výsledků dosáhli. Zajímala nás i mimoškolní činnost žáků a konkrétní podoby spolupráce školy a rodičů. Získané informace budou zpracovány a využity pro Metodický portál.

K závěrečnému zamyšlení použijme názory žáků v části dotazníku Náměty, připomínky, přání:

 • „Každý student gymnázia je nadaný, jinak by tuto psychicky náročnou školu nemohl studovat."
 • „Dala bych nadaným volnost a nezatěžovala je zbytečnými předměty, hlavně bych neupřednostňovala předmět, který vyučuji, jestliže se o něj nadaný žák nezajímá."
 • „Měl by se dát prostor i těm méně nadaným."
 • „Myslím, že na gymnáziu se studentům věnují dost. Kdyby se mi věnovali víc, tak by toho bylo moc."
 • „Je velmi důležité usilovně podporovat a rozvíjet talent nadaných jedinců."
 • „Malá informovanost o mimoškolních vědeckých aktivitách."
 • „Propojit vědu a firemní praxi - aplikovaný výzkum ve firmách."
 • „Tvořivý přístup ke školní výuce, srovnávání se školami vzahraničí."
 • „ Je třeba dodat informace o aktivitách přímo studentům."
 • „Změnit přístup většiny pedagogů - vzbudit vžácích zájem."
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek