Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Finanční Matematika pro všechny II.

Ikona prakticky

Finanční Matematika pro všechny II.

Ikona zkusenost
Autor: Eva Zelendová
Spoluautor: Mgr. Jana Plíšková
Anotace: Článek představuje tři příklady dobré praxe pro rozvoj finanční gramotnosti na základních a středních školách.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Nestandardní aplikační úlohy a problémy » užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
  2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk, stát a hospodářství » sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, a vyhýbá
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: finanční gramotnost
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Nevšední matematika všedního dne pro všechny
Předchozí díl: Finanční Matematika pro všechny I.
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Jak již bylo uvedeno v článku Finanční matematika pro všechny, který byl na Metodickém portálu www.rvp.cz zveřejněn před rokem, je projekt Matematika pro všechny Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) a Společnosti učitelů matematiky (SUMA) zaměřen na potřeby žáků základních a středních škol (převážně těch, kteří v matematice dosahují slabších výsledků, případně nemají matematiku příliš v oblibě). Na webových stránkách projektu http://home.pf.jcu.cz/~math4all/ jsou zveřejněny aktivity/úlohy, které mohou žáky zaujmout svou tematikou i možnostmi řešení.

V rámci projektu byla pozornost věnována i rozvoji finanční gramotnosti, která je s matematikou neoddělitelně spjata. Se souhlasem hlavního řešitele projektu doc. Eduarda Fuchse jsme vybrali další tři aktivity, které rozvíjejí finanční gramotnost na základní škole. Pro potřeby příkladů dobré praxe byly aktivity upraveny a předány učitelům matematiky a společenských věd z praxe k posouzení a ověření ve výuce. Postřehy z pilotáže připravila členka Odborné skupiny pro podporu finanční gramotnosti NÚV Mgr. I. Brožová a dlouholetá spolupracovnice NÚV Mgr. Jana Plíšková.

Ověřené příklady dobré praxe jsou podrobně zpracovány v přílohách tohoto článku. U každé aktivity je uveden:

  • autor námětu,
  • zařazení dle Standardu finanční gramotnosti pro základní nebo střední školu,
  • předpokládané znalosti z matematiky,
  • zadání aktivity,
  • možný postup řešení s metodickými poznámkami,
  • postřehy z pilotáže.

V následující tabulce uvádíme přehled vybraných aktivit pro žáky druhého stupně základní školy a jejich zařazení k tématům dle Standardu finanční gramotnosti.

 

Název aktivity

 

Téma

Zařazení dle Standardu FG

Odkaz na stránky projektu Matematiky pro všechny

1

Šetříš – šetříme

Spotřeba vody v rodině

Hospodaření domácnosti

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/download/M_uloha_1307_SU.pdf

2

Inzerát

 

Výpočty k určení serióznosti půjčky

Finanční produkty

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=30

3

Cena nákupu

 

Zaokrouhlování cen při nákupu

Peníze

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=1024

Všechny aktivity byly jak učiteli, tak žáky při pilotáži přijaty kladně. Velkou motivací žáků při řešení úkolů bylo zřejmé spojení aktivit s praxí.

Chyby, kterých se žáci při výpočtu dopouštěli, často vznikaly nedůsledným čtením zadání. S matematickými výpočty neměla nadpoloviční většina žáků zásadní problémy. Při řešení úloh byl patrný vliv zkušeností žáků s řešením problémů a se situacemi běžného života v závislosti na věku.

Další podrobnosti k předkládaným aktivitám naleznete v připojených přílohách.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Finanční matematika pro všechny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 12. 2015
Zobrazeno: 5077krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZELENDOVÁ, Eva. Finanční Matematika pro všechny II. . Metodický portál: Články [online]. 15. 12. 2015, [cit. 2020-07-04]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20539/FINANCNI-MATEMATIKA-PRO-VSECHNY-II.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.