Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Den etické výchovy pro 4.–5. ročník

Ikona prakticky

Den etické výchovy pro 4.–5. ročník

Ikona inspirace
Autor: Marie Magerová
Spoluautor: Mgr. Ladislava Dvořáková, Mgr. Drahomíra Smolíková, Mgr. Zdeňka Adamová
Anotace: Praktický a metodický materiál pro učitele k realizaci dne etické výchovy. V průběhu dne se realizují v blocích vybraná témata etické výchovy. Materiál byl podpořen z Rozvojového programu MŠMT ČR Podpora etické výuky do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Doplňující vzdělávací obory » 1. stupeň » Etická výchova » 2.období » iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně
 2. základní vzdělávání » Doplňující vzdělávací obory » 1. stupeň » Etická výchova » 2.období » identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Hodnoty, postoje, praktická etika
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: čisté čtvrtky papíru, psací potřeby, šablona kruhu, pastelky, nůžky, pracovní listy č. 1–5
Klíčová slova: empatie, etická výchova, nácvik asertivního chování
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Den etické výchovy pro 1.–3. ročník

Úvod:

Den na témata etické výchovy určený pro 4. a 5. ročník – rozvoj prosociálnosti, zvládání agresivity, nácvik asertivního chování, rozvoj morálních hodnot, empatie, postojů a vytváření povědomí odpovědnosti a spolehlivosti.

Cíl výuky:

Žáci se naučí projevovat zájem o druhé, naučí se jim naslouchat, vyzkouší si způsoby povzbuzení a pochvaly, pochopí význam povzbuzení pro sebe samotného i pro druhé. Uvědomí si důležitost nezištné pomoci druhým. Umí zvládat projevy hněvu při hraných scénkách, zvládají komunikovat v konfliktních situacích na úrovni přiměřené jejich věku.

Rozsah: 5 vyučovacích hodin

Činnosti a materiály

 Výstupy

1. Blok

Pracovní list č. 1 – Podpisovka

Navazuje a rozvíjí kamarádské vztahy, poznává druhé, naučí se projevovat zájem o druhé a naslouchat jim, vyjadřuje prosociální chování.

2. Blok

Bublina pochval

Vyjadřuje pozitivní city, pochopí význam povzbuzení pro sebe samotného i pro druhé, prezentuje svoje názory.

3. Blok

Pracovní list č. 2 – Křížovka

Pracovní list č. 3 – Jak pomáháme

Uvědomí si význam slova empatie.

Uvědomí si důležitost nezištné pomoci druhým, dokáže být druhým prospěšný.

4. Blok

Pracovní list č. 4 – Kartičky pro dramatizaci

Dokáže rozlišit vhodnost nabídky k aktivitě především od svých vrstevníků, respektuje druhé, zvládá techniku odmítání.

Závěrečná reflexe

Pracovní list č. 5 – Výstupní dotazník

Zhodnotí a uvědomí si svoje dosavadní chování a zamyslí se nad případnou změnou svého chování.

Jednotlivé bloky si učitel může při přípravě poskládat, jak potřebuje a zkombinovat podle vyspělosti třídy nebo času na realizaci. Bloky může také realizovat odděleně, kdykoli potřebuje ve třídě upozornit na dané téma. V případě realizace metodického materiálu jako celku doporučujeme činnosti proložit hrami na posilování kamarádství, důvěry, odpovědnosti, spolehlivosti a využít je současně jako průběžnou motivaci tam, kde je to vhodné.

1. blok

Téma: Žáci poznají, že se o druhých mohou stále dozvídat nové informace. Učí se naslouchat, komunikovat a projevovat zájem o druhé.

Motivace: Žáci dostanou do skupin rozstříhaná rčení, která sestaví jako puzzle.

K ostatním se chovám tak, jak bych chtěl, aby se oni chovali ke mně. Dobré slovo pusu nespálí.

 • Jak rozumíte těmto rčením?
 • Jak poznáš, že druhému něco vadí nebo to nemá rád ?
 • Víš o svých  spolužácích, co jim vadí, co naopak mají rádi?       

Pomůcky: Pracovní list č. 1 – Podpisovka

Popis činnosti: Žáci obdrží pracovní list Podpisovka. Jejich úkolem je mluvit se spolužáky, klást jim otázky podle pracovního listu a získávat odpovědi. Před aktivitou žáky upozorníme, že si mohou do prázdných okének doplnit otázky podle vlastního uvážení. Žák, který odpoví na otázku kladně, potvrdí svou odpověď podpisem v příslušném okénku pracovního listu. Podpisy by měly být od různých spolužáků. Žákům necháme na práci 10–15 minut.

Posadíme se s žáky do kruhu a společně probereme jejich zjištění, porovnáme je, diskutujeme.

Otázky pro reflexi:

 • Co zajímavého jsi o spolužácích zjistil?
 • Co nového ses dozvěděl o svých spolužácích?
 • Jak se vám s ostatními spolupracovalo?
 • Která informace tě natolik zaujala, že by sis o ní chtěl s ním(ní) povídat delší dobu?
 • Která informace tě příjemně/nepříjemně překvapila?
 • Bylo na této aktivitě něco, co ti bylo příjemné. Bylo něco, co ti připadlo těžké?

2. blok

Téma: Žáci se učí pochválit spolužáka, ocenit jeho dobré povahové vlastnosti. Učí se slovně vyjádřit své pocity.

Mezipředmětové vztahy – VV

Pomůcky: čtvrtky papíru, šablona kruhu, psací potřeby, pastelky, nůžky. Vystřižením kruhu vznikne „bublina pochval“.

Motivace: Společně si zazpíváme píseň Neopouštěj staré známé od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. O významu textu si popovídáme:

 • Co pro vás znamená přátelství?
 • Co je mezi přáteli důležité?
 • Jaké vlastnosti u přátel oceňujeme, kterých si vážíme?

Popis činnosti: Žáci si vyrobí „bublinu pochval“ a do středu napíší svoje jméno. Poté bude papír kolovat po třídě a každý spolužák bude mít možnost napsat dotyčnému do bubliny něco pěkného, pochvalu, čeho si na něm/jí váží a proč. Učitel zdůrazní žákům, aby se zaměřili na povahové vlastnosti a chování (ne oblečení apod.), pokud to nevyplyne z předchozí motivace. Je dobré předem s dětmi probrat názvy pozitivních vlastností.

Reflexe:

Po zpracování bublin je učitel shromáždí u sebe, a než je rozdá zpět jednotlivým žákům, provede v kruhu shrnutí, uvědomění toho, co aktivita obnášela.

 • Nad kterým spolužákem jsi musel dlouho přemýšlet? Proč?
 • Bylo pro tebe těžké chválit druhé? Pokud ano, tak proč si myslíš, že to tak je?
 • Dokázal bys říct pochvalu spolužákovi do očí? Pokud ne, proč?
 • Dokázal bys sám o sobě říct něco hezkého? Pokud ne, proč?

Učitel by měl znát klima třídy a rozhovor moderovat s ohledem na individuální odlišnosti žáků, aby nedošlo k pro žáka nepříjemným situacím.

Po reflexi si žáci rozdají svoje „bubliny pochval“ a mají čas a klid na pročtení toho, za co je spolužáci pochválili. Poté se žáci opět shromáždí v kruhu a podělí se o svoje dojmy z vlastní bubliny pochval.

Otázky, na které odpovídají žáci v kruhu po tom, co si přečtou svoji „bublinu“.

 • Která pochvala tě nejvíc potěšila?
 • Jaké jsi měl pocity při čtení?
 • Souhlasíš s hodnocením ostatních?

3. blok

Téma: Žák si uvědomuje, jestli opravdu dokáže pomoci druhým. Zda umí nabídnout pomoc, aniž by očekával odměnu, zda se umí vcítit do pocitů jiných lidí, zda ví, co znamená pojem empatie.

Motivace: Vyluštěním křížovky dostaneme cizí slovo (empatie), jehož význam se následně ve dvojicích pokusí vysvětlit tím, že budou vybírat vhodné a odpovídající vysvětlení výrazu.

Pracovní list č. 2 – Křížovka

Popis činnosti: Po vyluštění křížovky se žáci rozdělí do dvojic a pokusí se vybrat z nabízených lístků ty, které odpovídají významu slova empatie.

Empatie je když

Umím mluvit pravdu, i když je to nepříjemné.
Mám někoho rád.
Umím se chovat slušně.
Chápu, že někdo potřebuje pomoc a snažím se mu pomoci.
Urazím se, pokud mi někdo řekne nepříjemné věci o mně samotném.
Umím se vcítit do toho, co prožívá někdo jiný.

Je mi někoho líto, když prožívá těžké chvíle.

Reflexe: Dvojice se poradí a vybere ty lístečky, které podle ní vysvětluje pojem empatie. Poté se třída shromáždí do kruhu, mluvčí dvojic zdůvodní svoje volby. Diskuse v kruhu, která vyplyne z jednotlivých názorů.

Motivace: Ví někdo, co znamená přísloví: „Příklady táhnou?“ I nám se bude lépe dále pátrat po obsahu slova empatie, když se pokusíme zjistit na konkrétních příkladech z našeho života, jak pomáháme. Jako podklad použijí pracovní list č. 3.

Žáci opět pracují ve dvojicích, společně se dohodnou na vyplnění pracovního listu.

Reflexe: Po vyplnění pracovního listu se sejdou opět v kruhu, seznámí ostatní s popsanými příklady. Na závěr učitel zjistí:

Jak se vám pracovalo? Byl úkol lehký nebo těžký? Co jste si uvědomili? Překvapilo vás něco? Co vám dalo hodně práce, a proč si myslíte, že tomu tak bylo? 

4. blok

Téma: Řešení konfliktních situací, nácvik asertivního chování.

Cíl: Žáci si vyzkouší vyřešit různé typy situací a vcítit se do dané situace a osoby, nácvik asertivního chování.

Motivace: Žáci zhlédnou video na youtube.com – Zprávy agenta Kixe – Asertivita, o videu si popovídáme, diskutujeme a zhodnotíme viděné situace.

Pomůcky: lístečky pro vylosování náhodných dvojic, pracovní list č. 4

Popis činnosti: Žáci se rozdělí do dvojic, každá dvojice si vylosuje lísteček s nastíněnou situací, kterou se pokusí pro ostatní zdramatizovat.

Pracovní list č. 4 – Dramatizace

Reflexe:

Na přípravu dramatizace necháme žákům dostatek času. Nejde jen o předvedení dané situace, ale také o to, aby mezi sebou probrali možná řešení. Po přípravě se žáci shromáždí a po každé scénce následuje reflexe, ke které můžete využít následující otázky:

 • Bylo chování správné?
 • Chováš se také tak?
 • Jak by ses zachoval ty?
 • Co pociťuješ (jak ti je)?
 • Co se stalo?
 • Souhlasíš s tím, co se stalo?
 • Jak situaci zvládli ti, co byli nahněvaní?
 • Jak situaci zvládlo jejich okolí?
 • Co bys poradil rozhněvaným?
 • Jak bys lépe řešil danou situaci?

Pracovní list č. 5 – ZÁVĚREČNÝ DOTAZNÍK

Po vyplnění dotazníku a na podkladě počtu odpovědí na jednotlivé otázky provede učitel s žáky závěrečnou reflexi: co nám dnešní den dal, co jsme se dozvěděli o sobě, co nového jsme se dozvěděli o druhých apod.

Reflexe:

Realizace dne v naší škole proběhla podle stejného plánu ve třech třídách čtvrtého a pátého ročníku. Tedy šlo o kolektivy, kde se žáci navzájem znají. Některé aktivity, např. bublina pochval to přímo vyžadují. Přesto nás překvapilo, že aktivitu podpisovka, kde byly obavy, že otázky jsou příliš jednoduché, např. má domácího mazlíčka, má sourozence, žáci hodnotili velice kladně. Odpovědi mezi sebou neredukovali pouze na ano/ne a samotné je překvapilo, kolik nového se o spolužácích dozvěděli. Klimatu třídy tento den jednoznačně prospěl a v závěrečné reflexi jsme byli reakcemi žáků příjemně překvapeni.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 12. 2015
Zobrazeno: 6151krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MAGEROVÁ, Marie. Den etické výchovy pro 4.–5. ročník. Metodický portál: Články [online]. 03. 12. 2015, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20463/DEN-ETICKE-VYCHOVY-PRO-4-5-ROCNIK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 03. 12. 2015 09:08
Jedná se o praktickou ukázku realizace vzájemně souvisejících témat etické výchovy (sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské vztahy) na 1. stupni ZŠ.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.