Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Chválím, chválíš, chválíme

Chválím, chválíš, chválíme

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Karla Střílková
Při této aktivitě se žáci učí pozitivně vyjadřovat o sobě i o druhých, učí se pochvalu rozdávat i přijímat, formulovat kladná prohlášení a poznávat sami sebe i druhé.


Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Chválím, chválíš, chválíme

Cíl vyučujícího

Činnost

Organizační forma

Pomůcky

Čas

1. Naslouchání, soustředění pozornosti.

1. Vytvoříme dva soustředné kruhy, pohybem vnitřního kruhu vytvoříme náhodné dvojice.

1. Všichni stojí (sedí) v kruhu čelem k sobě.

2. Komunikovat, aktivně naslouchat, učit se sebehodnocení.

2. Jeden z dvojice začíná o sobě vypravovat: co se mu daří, v čem vyniká, popisovat své dobré vlastnosti. Jeho partner ve dvojici poslouchá.

2. Začít může stojící ve vnitřním kruhu (po časovém limitu - výměna úkolů).

3. Pochopení procesu sebehodnocení, poznávání sebe i druhých.

3. Rozbor: Pro koho bylo příjemnější mluvit o sobě? Pro koho bylo příjemnější poslouchat? Proč? Jaké byly tvé pocity, když jsi mluvil/poslouchal?

3. Diskuse - aktéři se rozestaví proti sobě, aby vyjádřili odpověď na první nabízenou otázku.

4. Komunikovat, aktivně naslouchat, učit se hodnocení.

4. Znovu vytvoříme dva kruhy, náhodné dvojice. Úkol: Pochval svého partnera ve dvojici, co se ti na něm líbí, čeho si na něm ceníš.

4. Stojíme (sedíme) v kruhu (výměna úkolů).

5. Pochopení procesu hodnocení, poznání sebe i druhých.

5. Rozbor: Byly tvé pocity, když jsi poslouchal svého partnera, příjemné? Proč? Překvapilo tě něco? Bylo pro tebe těžké mluvit/poslouchat?

5. V odpovědi na první nabízenou otázku se rozestavíme na škále ANO - NE.

Transparenty s nápisy ANO - NE

6. Sumarizace, zobecnění.

6. Co ses dověděl o sobě? Co ses dověděl o druhých?

6. Krátká písemná úvaha (zaznamenání zkušeností).

Papíry, psací potřeby

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence komunikativní:

  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Kompetence sociální a personální:

  • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Integrace průřezových témat OSV - Osobnostní rozvoj (Sebepoznání a sebepojetí), Sociální rozvoj (Komunikace)
Organizace řízení učební činnosti Skupinová
Organizace prostorová Školní třída
Organizace časová Do 45 minut
Vyučovací metoda Aktivizující - diskusní
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek