Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pranostiky, přísloví, rčení

Ikona prakticky

Pranostiky, přísloví, rčení

Ikona inspirace
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí aktivity pro práci s tématy pranostiky, přísloví a rčení. Hravou formou, pomocí vizualizace, šifrováním či skládáním slovních puzzle posilují žáci jazykový cit i slovní zásobu. Aktivity jsou řešené formou skupinové práce, kdy mají žáci příležitost uvědomit si své místo v týmu a svůj prospěch pro celou skupinu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: slovní zásoba, přísloví, pranostika, rčení, jazykový cit
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Materiál je určen k obohacení tématu pranostiky, přísloví a rčení. Hravou formou žáci posilují slovní zásobu i jazykový cit. Šifrováním také spolupráci oko a ruka (vizuomotoriku), která je potřebná pro správné čtení a psaní.

Materiál je vhodný nejen pro žáky se specifickými poruchami učení, u kterých bývá oslabený jazykový cit, ale i pro žáky s logopedickými obtížemi, žáky cizinců či žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Obecně je aktivity možné zařadit do výuky v 2. či 3. ročníku ZŠ. U žáků s oslabeným jazykovým citem či nižší slovní zásobou i ve vyšších ročnících.

Úkoly lze zařadit do jednoho dne, ale i např. do celého týdne. Je možné aktivity přeskupovat nebo vybrat jen některou. Pouze aktivita dvě navazuje na první cvičení.

1.

Žáci pracují ve skupinách s přiloženým Pracovním listem ke cvičení 1. Tabulku rozstříhají na jednotlivé karty. Každá sada skrývá v sobě jednu pranostiku. Žáci pomocí tabulky s očíslovanou abecedou luští jednotlivá písmena, která skládají ve slova. Poté z vyluštěných karet/slov skládají celou větu/souvětí. Na každou skupinu připadají dvě tabulky s očíslovanou abecedou a jedna pranostika. 

Tabulka očíslované abecedy: 

A      B      C     Č      D      Ď      E      F      G      H      CH      I      J     K  

1     2     3     4     5      6     7     8      9     10     11    12   13    14

 

 L      M      N      Ň      O      P     Q       R       Ř      S      Š      T       Ť      U  

15    16    17    18    19   20   21     22     23    24   25    26    27    28


 V     W       X       Y      Z      Ž

29   30      31    32    33   34

Ukázka:

 

16, 7, 5, 1, 22, 5, 19, 29, 1

 

--------------------------------

 

 

4, 26, 32, 23, 12, 3, 7, 26

 

-------------------------------

 

14, 1´, 20, 7ˇ

 

--------------------------------

 

 

5, 17, 12´

 

--------------------------------

 

14, 1, 20, 7

 

--------------------------------

 

 

 

 

 

Řešení: Medardova kápě – čtyřicet dní kape. 

Po vyluštění a složení pranostik žáci ve skupině přemýšlí o významu vyluštěných pranostik. Na balicí papír poté v heslech zapisují nebo zakreslují to, co o pranostice smýšlí.

Závěrem si skupiny své domněnky o pranostikách představí a učitel případně doplní jejich správný význam.

Všichni žáci pak hledají společný znak pro všechny pranostiky (týká se počasí). 

2.

Žáci nadále pracují ve skupinách. Pomocí tabulky s očíslovanou abecedou vytvoří šifry / záhadné úkoly pro ostatní skupiny. Tzn. pomocí šifry (kdy písmeno bude vyjadřovat číslice) zapíší na arch papíru zprávu pro jinou skupinu. Skupiny si úkoly předají. Poté vyluští úkol a snaží se jej splnit.

Doporučuji, aby učitel pomohl (lehce kontroloval) zprávy/úkoly, které budou skupiny zašifrovávat. Důležité je, aby úkol byl splnitelný v ten okamžik. Podle časové dotace na aktivitu budeme volit i délku zprávy.

Příklad rozšifrované zprávy: „Namalujte velký dům. V domě žije kočka a pes. Mají stolek a dvě židle.“ 

3.

Žáci pracují ve skupinách s přiloženým Pracovním listem ke cvičení 3. List rozstříhají na jednotlivé karty. Společně pak spojují vhodné dvojice (velké písmeno na začátku věty napoví) přísloví.

Společně s učitelem si vysvětlí význam jednotlivých přísloví. Závěrem vyvodí, že přísloví nejsou spojená s počasím jako pranostiky, ale popisují náš každodenní život.

Každá skupina si vybere 4 přísloví (počet lze upravit), která zakreslí na pracovní list. Doporučuji skupinu rozdělit na menší týmy, např. dvojice. Závěrem si skupiny představují zakreslené věty. Ostatní skupiny mají za cíl poznat, o jaké přísloví se jedná.

Obměna: Skupiny přísloví předvedou pantomimicky. 

Ukázka:

 

 Bez práce

 

 doma nejlépe

 

 

 Všude dobře

 

 chodí bosa

 

 

 Kovářova kobyla

 

 nejsou koláče

 

4.

Učitel pracuje s žáky v kruhu celé třídy, diskutují o významech jednotlivých rčení. (Starší žáci diskutují ve dvojicích či skupinách.) Poté se žáci rozdělí na skupiny, dvojice. Zástupci si vyberou rčení. Učitel koordinuje, aby se rčení neopakovala.

Žáci ke rčení malují dva obrázky, jeden je správný (vystihuje význam rčení) a druhý je chybný (vystihuje doslovné znění rčení).

V druhé části ostatní skupiny rozpoznávají, který obrázek ke rčení patří. 

Ukázka:

Autor díla: Petra Pšeničková
Citace a použitá literatura:
[1] - STARÁ, E.; STARÝ, M. Žvanda a Melivo - cvičení na rozvoj slovní zásoby. Praha : Euromedia Group, 2013. ISBN 978-80-242-3888-3. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 06. 2015
Zobrazeno: 11925krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Pranostiky, přísloví, rčení. Metodický portál: Články [online]. 23. 06. 2015, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/19997/PRANOSTIKY-PRISLOVI-RCENI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 23. 06. 2015 08:52
Námětech pro aktivity mohou inspirovat učitele jak k jednoduchým činnostem (luštění, práce s PL), k tvořivým činnostem (tvorba skrývaček, tvorba obrázků), až po využití diskuzních metod a rozvoj komunikačních dovedností (diskuze v kruhu, ve skupinkách). Ve výsledku věřím, že zkušení učitelé mohou popsané aktivity využít i k procvičování dalších výukových témat.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.