Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Cvičení sluchové analýzy a syntézy III

Cvičení sluchové analýzy a syntézy III

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Petra Pšeničková
Závěrečná část třídílného seriálu nabízí rozšiřující aktivity pro rozvoj sluchové analýzy a syntézy. Aktivity je vhodné zahrnout do výuky vždy, když žáci mají obtíže ve čtení či psaní. Vynechávají, přidávají, přesmykují písmena či slabiky, zaměňují je. Při psaní podle diktátu obtížně skládají slova z písmen.

Článek představuje 3. díl třídílného seriálu pro procvičování sluchové analýzy a syntézy. Nedostatečný rozvoj uváděných oblastí se projevuje potížemi ve čtení i psaní. Tato problematika se týká nejen žáků s diagnózou dysortografie, ale i žáků z odlišného sociokulturního prostředí či žáků-cizinců. Ale i žáků s oslabeným sluchovým vnímáním.

Materiál je vhodné využít pro všechny žáky od 1. ročníku ZŠ až po 5. ročník, pokud obtíže přetrvávají (případně i 2. stupeň). Přílohy s postupnou náročností slov nabízí uplatnění pro nejmenší i nejstarší žáky. U starších  žáků lze vybrat jen určité aktivity a zejména ta nejobtížnější slova, v kterých chybují při čtení či psaní.

Jednotlivé aktivity nejsou určeny pro jeden vyučovací den či pro jednu celou vyučovací hodinu. Naopak doporučuji je zařazovat pravidelně do výuky ČJ podle návaznosti a zejména podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků. 

1.

Žáci pracují ve skupinách. Učitel nadepíše na tabuli (balicí papír na zdi, na dveřích) křídou (fixem), která má barvu skupiny, slova s přeházenými písmeny. Pro přehlednost doporučuji jednotlivá slova očíslovat (viz ukázka).

Členové týmu sedí poblíž své části tabule (balicího papíru na zdi, dveřích). Rozdělí si mezi sebe čísla vět. Každý člen na svůj vlastní pracovní list přepisuje přeházené slovo/slova, řešení zapisuje na papír.

Rychlejší žáci mohou později ostatním členům týmu pomoci. Na každého člena mohou připadnout 2–3 slova, podle počtu žáků a časové dotace na tuto aktivitu. Každá skupina má svá vlastní slova.

Závěrem skupiny z rozluštěných slov skládají větu, věty, souvětí, které si představí.

Ukázka:

  1. O   l – t – e – n – ch – í = O letních 
  2. o – p – j – e – d – u = pojedu
  3. na  t – b – á – r – o = na tábor 
  4. k – e – d = kde
  5. n – e – r – j – a – d – ě – i – j = nejraději
  6. r – p – á – z – d – n – i – n – ch – á = prázdninách
  7. š – e – p – k – á – k – č – ů = špekáčků
  8. á – m – m = mám
  9. o – p – á – k – é – n – í = opékání
  10. na Š – m – u – a – u – v = na Šumavu 

Věta:

O letních prázdninách pojedu na tábor na Šumavu, kde mám nejraději opékání špekáčků.

Obměna pro usnadnění práce učitele: Učitel nadepíše slova na barevné karty, které lze opakovaně využít. Společné zadání pro všechny skupiny. 

2.

Žáci pracují ve skupině, rozstřihají přiložený Pracovní list ke cvičení 2 na jednotlivé karty podle černých tučných čar. Rozdělené pruhy si žáci rozstříhají na jednotlivé karty. Pozor na promíchání slov.

Učitel předříkává slova, žák zvedá správnou psanou podobu řečeného slova. Každý žák pracuje se svými kartami, se svými slovy, body se počítají pro celou skupinu.

Členové skupiny sedí při sobě. Pokud se někomu nedaří, může zdatnější člen skupiny pomoci. Učitel dbá na to, aby každý žák měl prostor pracovat svým vlastním tempem.

Např. Učitel: „Dnes.“ Žák ze sady slov: dnes – denes – dones vybírá kartu dnes.

Ukázka: 

 

tern

 

trn

 

tren

 

 

vlk

 

vilk

 

vlik

 

 

 

halína

 

holína

 

hlína

 

siloni

 

sloni

 

seloni

 

čerevený

 

červený

 

čeravený

 

     

3.

Žáci pracují ve skupinách. Učitel předá skupinám košík/misku s rozstříhanými větami (Příloha – Pracovní list ke cvičení 3). Členové skupiny si individuálně vytahují pruh papíru s větou, kterou si přečtou a správně přepíší na přiloženou linku. Za větou je počet chyb vždy uveden v závorce.

Když žák dokončí svůj úkol, vezme si další volný pruh papíru. Z vyluštěných vět skupiny skládají smysluplný text. Některé věty jsou očíslované, jiné ne. Učitel provede kontrolu správně přepsaných/opravených vět.

Závěrem žáci příběhy přečtou.

Obměna: Každá skupina pracuje s jiným textem. Aktivitu lze použít opakovaně, texty se mezi skupinami vymění.

Ukázka:

1. Žla, byla tři koťtka: čeroné, šeivé a bílé. (4)_____________________

    Vyala se naa vyházku. (3) ________________________________

3. Veku uviděla malo myš. (2) _____________________________

     Začkala ji hounit. (2) _____________________________________

5. Myka šup do pytkle mouky a koťáka hup za ní. (3) _____________

    Ale myšika byla rylejší a utekola malu dírkou ven. (4) _________

Zdroj textu: EMMERLINGOVÁ, S.: Když dětem nejde čtení 2. Portál, Praha 2013, s. 51. ISBN 978-80-262-0524-1.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám