Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Rozlišování B x D – 4. díl

Rozlišování B x D – 4. díl

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Petra Pšeničková
Poslední díl čtyřdílného seriálu představuje rozšiřující materiál pro rozlišování a fixaci tvarů písmen b, d. Nabízí aktivity, které rozvíjí dovednosti nezbytné pro správné rozlišení podobných tvarů písmen: zrakové rozlišování, prostorovou a pravolevou orientaci. Mnoho z činností je možné využít pro skupinovou práci.

Materiál navazuje na předchozí dva díly seriálu Rozlišování B x D. Závěrečný čtvrtí díl je vhodné využít v první třídě v době, kdy žáci již probrali písmeno b i d v rámci tematického plánu. Je dobré zachovat následnost jednotlivých aktivit, ty je však třeba rozložit do více dní. 

Materiál je určen pro všechny žáky. Rozlišování písmene b a d vyžaduje dobře rozvinuté prostorové a zrakové vnímání, které bývá u žáků často oslabené. U žáků, kterým se v této oblasti nedaří, doporučuji materiál používat do té doby, dokud potíže neodezní.

Aktivity na rozlišování písmen b, d můžeme doplnit o další cvičení pro rozvoj prostorového vnímání, pravolevé orientace, zrakového rozlišování. Pokud žáci zaměňují jiná písmena, připravíme materiál obdobným způsobem.

1.

Žáci pracují individuálně, ve dvojici či skupině. Z modelíny nebo jiné modelovací hmoty tvoří tvar malého tiskacího b, d, p. Pokud pracují žáci ve skupině, tyto tvary poté budou větších rozměrů.

Žáci využívají k fixaci a rozlišené tvarů písmen dalšího smyslu, tj. hmatu, a zároveň rozvíjí jemnou motoriku.

2.

Učitel rozdělí žáky do skupin. Každá skupina má pohybově ztvárnit písmeno dle zadání učitele. Žáci v určitou chvíli vypadají jako socha. Tehdy ostatní skupiny hádají, o jaké písmeno se jedná. Učitel mezi písmena záměrně zařazuje malé tiskací tvary písmen b, d, p.

Obměnou může být ztvárnění slov začínajících na tato písmena.

Žáci využívají k fixaci a rozlišení tvarů písmen pohybu.

3.

Každý žák/dvojice/skupina má k dispozici dvě makety písmene b (d, p). Učitel diktuje slova obsahující hlásky b, d, p. Žák slovo „zapisuje“ tak, že na lavici/koberec vyskládá makety v tom pořadí, jak se objevují daná písmena ve slově. Žáci pracují většinou jednotlivě. Pokud pracují ve dvojici či skupině, střídají se v odpovědích na učitelovo zadání.

Např. Učitel řekne slovo balík a žák na stůl vyloží jednu maketu písmene b.

Autor díla: Petra Pšeničková

Učitel řekne slovo bedna a žák na stůl vyloží maketu písmen b, d.

Autor díla: Petra Pšeničková

Žák tedy zapisuje (vyskládá na stůl) slovo pouze s písmeny b, d, p. Kontrola probíhá okamžitě – učitel zapíše správná písmena k danému slovu na tabuli nebo připevní velké makety magnetem.

Malé i velké makety mají žáci a učitel k dispozici již ze 3. dílu seriálu.

4.

Žáci pracují ve skupinách. Každá skupina dostane síť o 9 polích z popsanými políčky. V každém poli je napsaná nějaká varianta písmen b, d, p. Učitel vyzve žáky k hledání písmene, které je např. v prvním řádku a druhém poli. Skupina, která ví první výsledek, slovo vykřikne nebo se přihlásí (učitel si s žáky dopředu smluví signál). Skupina, která našla písmeno jako první, získává bod. Odpověď by byla např. malé tiskací d. Je potřeba, aby se žáci ve skupině poctivě střídali. Pozor, aktivita by měla mít spíše podobu zábavy než soutěže.

Obměna: Každý žák má k dispozici tutéž tabulku s těmito písmeny. Hra probíhá stejně. Žák, který správné písmeno najde jako první, si k němu udělá čárku. Aby všichni žáci byli úspěšní, je třeba hrát v menší skupině žáků.

Autor díla: Petra Pšeničková

Žáci kromě rozlišování a fixace tvarů písmen rozvíjí prostorovou a pravolevou orientaci, která je k rozlišení tvarů písmen b, d, p nezbytná.

5.

Žáci nadále pracují ve skupinách. K dispozici mají stejnou tabulku o 9 polích, ale tentokrát prázdnou. Učitel diktuje jednotlivá slova obsahující písmena b, d, p. Žáci zapisují do tabulky. Žáci se opět v zapisování střídají.

Např. vlevo nahoru slovo pero, doprostřed slovo dupe apod.

Žáci kromě rozlišování a fixace tvarů písmen rozvíjí prostorovou a pravolevou orientaci, která je k rozlišení tvarů písmen b, d, p nezbytná.

6.

Žáci pracují ve dvojici či skupině (je možné i jednotlivě). Každá dvojice obdrží pracovní list k rozstříhání (pracovní list ke cvičení 6).

První sloupec je určen k rozstříhání na jednotlivé karty, do kterých žáci jednotlivá slova přepisují psacím písmem. Žáci si karty mezi sebe rozdělí, aby se zapojili všichni.

Druhý sloupec je určen též k rozstříhání a doplnění jednotlivých písmen do slov.

dal

 -al

dům

 -ům

byt

 -yt

Spojení tiskacího tvaru písmene s jeho psací podobou je velmi důležité.

7.

Každá skupina/dvojice dostane pracovní list (pracovní list ke cvičení 7). Jednotlivé věty rozstříhá na pruhy a slova na karty. Poté si žáci mezi sebe rozdělí věty. Každý si přečte přidělenou větu a doplní na místo teček kartu se slovem, která tam významově zapadá. 

V zimě se nosí zimní ………………… .

Na jaře vyrostla na zahradě ……………………….. .

oběd                    bunda                         drobky                                    

budík                         kedlubna                 bedla

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám