Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu...

Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS (Chemie)

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Aisis o.s.

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Netradiční úlohy z oblasti zdravovědy, matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu, které mají jedno společné - vyžadují tvůrčí přístup při řešení problému. Autoři průzkumu v nich testovali žáky ne podle úrovně znalostí, ale schopnosti logického úsudku. Významnou roli při řešení úloh hraje experiment.

Úlohy - chemie:

Příloha 1 - Rozpouštění
Příloha 2 - Vzorky půdy
Příloha 3 - Vápenná voda

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence KK k učení – samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.
KK k řešení problémů – samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.
KK komunikativní – formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.
KK pracovní – používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky.
Mezioborové přesahy a vazby Matematika a její aplikace
Organizace řízení učební činnosti individuální
Organizace prostorová školní třída
Organizace časová do 45 minut
Vyučovací metoda aktivizující – heuristické
Nutné pomůcky a prostředky voda, kádinky, teploměr, šumivý acylpyrin, náramkové hodinky s vteřinovou ručičkou, míchací tyčinka, pravítko (30 cm), různé vzorky půdy, lakmusové papírky, malé lžičky, ocet, mýdlový roztok, limonádová brčka, papírové utěrky
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf98 kBrozpouštění
pdf83 kBVzorky půdy
pdf72 kBVápenná voda
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám