Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Zodpovědnost za nenarozený život

Zodpovědnost za nenarozený život

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Příspěvek obsahuje námět do vyučovacího předmětu Rodinná výchova na zařazení tématu nechtěného těhotenství a odpovědnosti za něj. V aktivitě se žáci učí také chápat názory druhých a tolerovat jiné etické hodnoty.


Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Metodika je jednou ze závěrečných prací účastníků kurzu Osobnostní a sociální výchovy B, který je částí projektu „Dokážu to?". Autory metodik jsou učitelé, kteří už využívají poznatků těchto výchov v praxi a dál se v nich chtějí zdokonalovat.

Stěžejním bodem aktivity je prezentace vlastních názorů žáků a diskuze k dané problematice. Žák dokáže po poslechu vyhodnotit text (prózu i poezii) a převyprávět danou životní situaci vlastními slovy, zdůvodnit vlastní rozhodnutí a vyvodit obecný model pro chování a jednání.

Cíl vyučujícího

Činnost

Organizační forma

Pomůcky

Čas

1) seznámení s problematikou

1) žákům jsou čteny úryvky z literatury

1) sezení v kruhu

1) úryvky z literatury - Variace na renesanční téma (Václav Hrabě), Balada o nenarozeném dítěti (Jiří Wolker), Past na kočku (Lenka Lanczová)

15 minut

2) empatie, naslouchání

2) jednotlivci (3 - 6 dobrovolníků) reprodukují to, co vyslechli, jak tomu rozuměli, co na ně zapůsobilo

2) sezení v kruhu

5 minut

3) spolupráce, otázky:

Co mají tyto ukázky společného?
Dokážete sestavit vlastní příběh, s jakým dějem?

3) třída je náhodným výběrem rozdělena do skupin po čtyřech; skupiny zpracovávají a odpovídají na otázky položené učitelem

3) práce ve skupinách

3) tabule s otázkami

20 minut

4) diskuse prezentace

4) prezentace vlastních závěrů a zhodnocení práce skupiny

4) sezení v kruhu

45 minut

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence komunikativní:

  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Kompetence sociální a personální:

  • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
Integrace průřezových témat OSV – Sociální rozvoj (Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice)
Mezioborové přesahy a vazby Výchova k občanství
Přírodopis
Český jazyk a literatura
Organizace řízení učební činnosti Skupinová
Organizace prostorová Školní třída
Organizace časová Blok více hodin
Vyučovací metoda Komplexní - kooperativní učení, brainstorming
Nutné pomůcky a prostředky Papíry, psací potřeby, básně – Variace na renesanční téma (Václav Hrabě), Balada o nenarozeném dítěti (Jiří Wolker)
Použitá literatura a zdroje Lanczová, L.: Past na kočku. 1. vyd. Praha: Víkend, 1996.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek