Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Rychlost a vytrvalost, soutěž a spoluprá...

Ikona prakticky

Rychlost a vytrvalost, soutěž a spolupráce

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: František Novák
Anotace: Příspěvek obsahuje námět na integrační aktivitu ve vyučovací hodině tělesné výchovy. Žáci se účastní štafetového závodu s tím, že zohledňují pohybové možnosti svého zdravotně postiženého spolužáka.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Tělesná výchova » Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností » zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání lidí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: tělesná výchova, Člověk a zdraví, výchova a zdraví
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.


Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Metodika pochází z publikace Školy v pohybu, která je výstupem mezinárodního projektu INCLUSIVE. Kniha obsahuje práce českých, dánských, španělských a britských učitelů, kteří ve svých školách uplatňují inkluzivní výchovu (začleňují žáky s různými odlišnostmi do jediného kolektivu třídy). Jejich školy přitom nepracují s předem vybranými „zdravými, hodnými a snaživými dětmi", ale se všemi dětmi okolní různorodé společnosti. Vycházejí z toho, že každé dítě má svoji osobnost, zájmy, schopnosti, a tedy i vlastní vzdělávací potřeby. Cílem je tyto potřeby hledat a individuálně rozvíjet, ne žáky dělit na prospěchově dobré, průměrné a problémové.

Metodika pochází z publikace , která je výstupem mezinárodního projektu INCLUSIVE. Kniha obsahuje práce českých, dánských, španělských a britských učitelů, kteří ve svých školách uplatňují inkluzivní výchovu (začleňují žáky s různými odlišnostmi do jediného kolektivu třídy). Jejich školy přitom nepracují s předem vybranými „zdravými, hodnými a snaživými dětmi", ale sevšemi dětmi okolní různorodé společnosti. Vycházejí z toho, že každé dítě má svoji osobnost, zájmy, schopnosti, a tedy i vlastní vzdělávací potřeby. Cílem je tyto potřeby hledat a individuálně rozvíjet, ne žáky dělit na prospěchově dobré, průměrné a problémové.

Obsah aktivity

Vyučovací hodina TV je zaměřena hlavně na tělesnou přípravu (zejména na rozvoj rychlosti, rychlostní vytrvalosti, obratnosti a dynamické rovnováhy). V aktivitě hraje hlavní roli integrace žáka se zdravotním postižením (DMO).

Sociální cíl

Schopnost spolupráce v týmu
Ohleduplnost vůči pohybově méně vybaveným žákům
Soudržnost kolektivu

Akademický cíl

Intervalový trénink - jedna z metod tréninku vytrvalosti

Cíl vyučujícího

Činnost

Organizační forma

1. Nástup, hlášení

2. Úvodní hra - rušná část

3. Rozcvička

4. Hlavní část

5. Vyhodnocení závodu

6.Nástup

1. Seznámení s obsahem hodiny: zdůraznění kolektivnosti při hře a zvýšení ohleduplnosti.

2. Žáci rozděleni do dvou družstev, společně žáci 8. i 9. ročníku. V každém družstvu rovnoměrné zastoupení zdravotně oslabených a pohybově méně nadaných žáků.

3. Rozcvičení za pohybu, běh kolem tělocvičny s úseky atletické abecedy, cviky i na procvičení horní části těla. Žák, který běží první, respektuje tempo slabších žáků.

4. Štafetové závody v družstvech s využitím jednoduché překážkové dráhy. Přizpůsobení pravidel závodu s přihlédnutím na pohybové možnosti spolužáka se zdravotním postižením. Ten běží za své družstvo jako první s ostatními prvními závodníky soupeřících družstev. Žáci závodí s plným úsilím. Signálem pro start v pořadí druhých závodníků štafety není jejich předávka (tlesknutí), ale předávka zdravotně postiženého žáka, který dokončuje svůj úsek štafety se značným zpožděním. Žáci na 1. úseku běží na závěr ještě jednou, za žáka se ZP běží z družstva někdo jiný.

5. Družstva si sčítají dosažené body z jednotlivých kol podle daného klíče (1. místo - 4b., 2. místo. - 3b. atd.). Chlapci získávají informaci o intervalové metodě - opakovaným běháním svých úseků v krátkých intervalech velmi kvalitně trénovali i vytrvalost.

6. Zklidnění, zhodnocení hodiny a žáků.

Kooperace ve skupinách i skupin navzájem

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň ZŠ i nižší ročníky víceletých gymnázií
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence sociální a personální:

  • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Integrace průřezových témat OSV - Sociální rozvoj (Poznávání lidí, Kooperace a kompetice)
Organizace řízení učební činnosti Skupinová
Organizace prostorová Specializovaná učebna (tělocvična)
Organizace časová Do 45 minut
Vyučovací metoda Komplexní - kooperativní
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 07. 02. 2008
Zobrazeno: 8834krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVÁK, František. Rychlost a vytrvalost, soutěž a spolupráce. Metodický portál: Články [online]. 07. 02. 2008, [cit. 2020-07-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1980/RYCHLOST-A-VYTRVALOST-SOUTEZ-A-SPOLUPRACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.