Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Rychlost a vytrvalost, soutěž a spoluprá...

Rychlost a vytrvalost, soutěž a spolupráce

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor František Novák
Příspěvek obsahuje námět na integrační aktivitu ve vyučovací hodině tělesné výchovy. Žáci se účastní štafetového závodu s tím, že zohledňují pohybové možnosti svého zdravotně postiženého spolužáka.


Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Metodika pochází z publikace Školy v pohybu, která je výstupem mezinárodního projektu INCLUSIVE. Kniha obsahuje práce českých, dánských, španělských a britských učitelů, kteří ve svých školách uplatňují inkluzivní výchovu (začleňují žáky s různými odlišnostmi do jediného kolektivu třídy). Jejich školy přitom nepracují s předem vybranými „zdravými, hodnými a snaživými dětmi", ale se všemi dětmi okolní různorodé společnosti. Vycházejí z toho, že každé dítě má svoji osobnost, zájmy, schopnosti, a tedy i vlastní vzdělávací potřeby. Cílem je tyto potřeby hledat a individuálně rozvíjet, ne žáky dělit na prospěchově dobré, průměrné a problémové.

Metodika pochází z publikace , která je výstupem mezinárodního projektu INCLUSIVE. Kniha obsahuje práce českých, dánských, španělských a britských učitelů, kteří ve svých školách uplatňují inkluzivní výchovu (začleňují žáky s různými odlišnostmi do jediného kolektivu třídy). Jejich školy přitom nepracují s předem vybranými „zdravými, hodnými a snaživými dětmi", ale sevšemi dětmi okolní různorodé společnosti. Vycházejí z toho, že každé dítě má svoji osobnost, zájmy, schopnosti, a tedy i vlastní vzdělávací potřeby. Cílem je tyto potřeby hledat a individuálně rozvíjet, ne žáky dělit na prospěchově dobré, průměrné a problémové.

Obsah aktivity

Vyučovací hodina TV je zaměřena hlavně na tělesnou přípravu (zejména na rozvoj rychlosti, rychlostní vytrvalosti, obratnosti a dynamické rovnováhy). V aktivitě hraje hlavní roli integrace žáka se zdravotním postižením (DMO).

Sociální cíl

Schopnost spolupráce v týmu
Ohleduplnost vůči pohybově méně vybaveným žákům
Soudržnost kolektivu

Akademický cíl

Intervalový trénink - jedna z metod tréninku vytrvalosti

Cíl vyučujícího

Činnost

Organizační forma

1. Nástup, hlášení

2. Úvodní hra - rušná část

3. Rozcvička

4. Hlavní část

5. Vyhodnocení závodu

6.Nástup

1. Seznámení s obsahem hodiny: zdůraznění kolektivnosti při hře a zvýšení ohleduplnosti.

2. Žáci rozděleni do dvou družstev, společně žáci 8. i 9. ročníku. V každém družstvu rovnoměrné zastoupení zdravotně oslabených a pohybově méně nadaných žáků.

3. Rozcvičení za pohybu, běh kolem tělocvičny s úseky atletické abecedy, cviky i na procvičení horní části těla. Žák, který běží první, respektuje tempo slabších žáků.

4. Štafetové závody v družstvech s využitím jednoduché překážkové dráhy. Přizpůsobení pravidel závodu s přihlédnutím na pohybové možnosti spolužáka se zdravotním postižením. Ten běží za své družstvo jako první s ostatními prvními závodníky soupeřících družstev. Žáci závodí s plným úsilím. Signálem pro start v pořadí druhých závodníků štafety není jejich předávka (tlesknutí), ale předávka zdravotně postiženého žáka, který dokončuje svůj úsek štafety se značným zpožděním. Žáci na 1. úseku běží na závěr ještě jednou, za žáka se ZP běží z družstva někdo jiný.

5. Družstva si sčítají dosažené body z jednotlivých kol podle daného klíče (1. místo - 4b., 2. místo. - 3b. atd.). Chlapci získávají informaci o intervalové metodě - opakovaným běháním svých úseků v krátkých intervalech velmi kvalitně trénovali i vytrvalost.

6. Zklidnění, zhodnocení hodiny a žáků.

Kooperace ve skupinách i skupin navzájem

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň ZŠ i nižší ročníky víceletých gymnázií
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence sociální a personální:

  • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Integrace průřezových témat OSV - Sociální rozvoj (Poznávání lidí, Kooperace a kompetice)
Organizace řízení učební činnosti Skupinová
Organizace prostorová Specializovaná učebna (tělocvična)
Organizace časová Do 45 minut
Vyučovací metoda Komplexní - kooperativní
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám