Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Rozkvetlá louka

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Blanka Havelková
Příspěvek popisuje mezipředmětový tematický blok propojující vyučovací předměty Český jazyk a literatura, Matematika, Hudební výchova a Člověk a jeho svět, který realizují v málotřídní základní škole Rozsochy.

Vyučující na ZŠ Rozsochy realizovala jeden den v týdnu mezipředmětový tematický blok, který nazvala Rozkvetlá louka. Téma bylo pro žáky spojeno s časem, místem, se skutečným životem. V rámci bloku byly spojeny vyučovací předměty Český jazyk a literatura, Matematika, Hudební výchova a některé tematické okruhy ze vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. Do bloku bylo integrováno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova.

V jedné učebně byl spojen 1. a 2. ročník. V průběhu celého vyučovacího bloku nezvonilo.

Předpokládané cíle integrovaného tematického bloku:

Kognitivní:
 • pracovat s textem (vyhledat informace v textu, opisovat informace z textu);
 • zpracovat informace;

KK k učení
 • obhajovat svůj názor, argumentovat;
 • určit podmět a přísudek;
 • vypočítat matematické příklady (sčítání, odčítání);
 • vyhledat v textu podstatné jméno a sloveso.
KK komunikativní
Afektivní:
 • zlepšovat sebepojetí žáka, odpovědnost žáka za úkoly;
 • vyjadřovat svůj názor na danou problematiku;
 • pomáhat druhým, když je to potřeba;

KK sociální a personální
 • získávat informace o sobě, o tom, jak mě vidí ostatní (co je „na mně vidět a slyšet");
 • zhodnotit svoji práci během vyučovacího bloku.
Psychomotorické:
 • vytvořit pracovní list s cvičením pro ostatní;
 • zazpívat píseň na dané téma.
OSV - Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí
Sociální:
 • spolupracovat s ostatními na úkolech;
 • zvládat komunikaci s ostatními;
 • dohodnout se s ostatními ve skupině na společném řešení.

Realizace

Na stole ve třídě stála veliká kytice, ve které byly snad všechny právě rostoucí luční květiny. Vyučující pojmenovala téma mezipředmětového bloku „Rozkvetlá louka". Název tématu žáky zaujal a téma probudilo nadšení i u učitelky.

Téma výuky by mělo být pro žáky velmi přitažlivé a mělo by zachytit jejich představivost, mělo by být spojeno se skutečným světem.

Vzdělávací obory v mezipředmětovém tematickém bloku:

Obrázek
1. Obrázek

1. aktivita - zahájení mezipředmětového tematického bloku
Žáci si lehnou na koberec, zavřou oči a učitelka vypráví příběh o tom, jak šla odpoledne na procházku na louku. Učitelka pracuje s hlasem a je patrné, že žáci reagují na změnu výšky a hlasitosti. Klidný tichý hlas vyučující působí příjemně a díky této začínající aktivitě se ve třídě navodí přátelská a příjemná nálada.

Po dokončení příběhu žáci otevírají oči a učitelka začíná žákům klást otázky:

 • Co myslíte, děti, byla to pravda?
 • Co si myslíte, že jsem cestou mohla slyšet?
 • Co si myslíte, že jsem cestou mohla vidět a co jsem mohla na louce pozorovat?
 • Kolik si tak myslíte, že mohlo být hodin, když jsem na tu procházku šla? Podle čeho si myslíte, že jsem se mohla časově orientovat?


KK sociální a personální

Vyučující diskutovala s žáky i o místě, kde žijí. Bavili se o obci, o přírodě v okolní krajině.

2. aktivita
Žáci se opět položí na koberec, zavřou oči a mají si představovat rozkvetlou louku. Učitelka je doprovází větami:

Člověk a jeho svět - Místo, kde žijeme
 • Představte si rozkvetlou louku.
 • Představte si cestu ze školy, cestu do školy.
 • Představte si palouk a na něm květiny.

Tímto úkolem, kdy si žáci představili rozkvetlou louku a učitelka je provázela spíše tišším hlasem, navodila učitelka atmosféru důvěry, a následně tak mohla navázat další technikou, která je zaměřena zejména na poznání žáků ve třídě.

Vizualizace
Žáci otevírají oči, stoupnou si do kruhu a učitelka dává do kruhu žluté klubíčko s vlnou. Drží konec provázku, řekne název květiny, kterou má nejraději a proč. Celé klubíčko pak předává žákovi, který musí odpovědět, jakou květinu a proč má nejraději. Klubíčko si postupně předávají všichni žáci a uprostřed kruhu tak vytváří žlutou síť, která spojuje všechny žáky ve třídě. Učitelka zdůrazní síť, která mezi žáky vznikla a ptá se, co jim síť připomíná. KK sociální a personální
OSV - Sociální rozvoj - Poznávání lidí

Klubíčko potom vracejí, postupně ho opět namotávají. Při podávání klubíčka spolužákovi si každý žák musí vzpomenout, jakou květinu řekl jeho spolužák, kterému předávají klubíčko.

Obrázek
2. Obrázek
Obrázek
3. Obrázek

3. aktivita - čtení
Žáci se vracejí do lavic a čtou společně pohádku "O slunéčku sedmitečném".

OSV - Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy
Společně pak rozebírají text. Učitelka pokládá žákům otázky vztahující se k textu. Žáci na základě otázek učitelky vyhledávají informace v textu. Problematické věci pak společně rozebírají.
Metoda informativní - učení z textu
KK komunikativní
4. aktivita - český jazyk, gramatika
Žáci se rozdělí do skupin po třech a dostávají pracovní list. V prvním sloupci je vypsáno 5 podstatných jmen z textu, k nimž mají přiřadit vhodná slovesa z textu.
Než začnou skupiny pracovat, mají žáci 2. ročníku vysvětlit svým spolužákům, co jsou podstatná jména, co jsou slovesa.

Kooperativní vyučování

Dalším úkolem skupiny je vytvořit pro ostatní skupiny pracovní list, kam do prvního sloupce vypíší podstatná jména z textu a do druhého sloupce slovesa, žáci z ostatních skupin pak musejí pospojovat podstatné jméno se slovesem tak, jak to bylo v textu v čítance.

Obrázek
4. Obrázek
Obrázek
5. Obrázek

5. aktivita - psaní
Žáci dostanou pracovní list, na kterém je otázka k textu, žák musí odpověď vyhledat v textu a opsat ji na pracovní list.
(Příklad: Opište, jak malá muška škodolibě pokřikovala na slunéčko sedmitečné.)

6. aktivita - matematika
Žáci při této aktivitě pracují ve dvojicích. Každá dvojice dostane složený papír (složený formou harmoniky), na jednotlivém pásku je slovy napsán matematický příklad na sčítání a odčítání. Vždy tam chybí buď sčítanec, součet, menšenec, menšitel nebo rozdíl. Vedle slovy napsaného příkladu je ještě sloupec, kam příklad přepíší číslicemi.
Vždy po vypočítání jednoho příkladu žáci odklápí na listu další příklad.
Poslední dva pásky jsou prázdné a žáci musí podobný příklad vymyslet sami a dát ho svému spolužákovi ve dvojici vyřešit. Žáci tuto aktivitu berou velmi zodpovědně - vytvářejí totiž matematický příklad pro svého spolužáka.

Obrázek
6. Obrázek

Metoda problémová - tvůrčí práce
7. aktivita - problémový úkol
Žáci dostávají problémový úkol vztahující se k textu, který četli. Jejich úkolem je stručně napsat, co by řekli svému dítěti, kdyby přišlo domů uplakané, protože ztratilo míč. Žáci se tak ocitají v roli rodiče.

OSV - Osobnostní rozvoj - Kreativita
Metoda simulační - hraní rolí

Následně žáci utvoří trojice a společně si sdělí, co napsali, a své stanovisko k problému odůvodní. Skupina má vybrat nejlepší variantu, kterou pak za skupinu představí celé třídě.

8. aktivita - hudební výchova
Všichni žáci se společně domluví na písni, která obsahuje něco z tématu „Rozkvetlá louka". Písničku pak zazpívají u klavíru. (Vzhledem k tomu, že ve třídě byla dívka, která uměla hrát na elektronické varhany a jedna žákyně hrála na flétnu, zpívali žáci píseň s hudebním doprovodem spolužáků. Učitelka je tak jenom v roli pozorovatele.)

9. aktivita - reflexe celého vyučování
V závěru dne po ukončení tématu následovalo vyhodnocení aktivity a zhodnocení práce žáků.
Žáci se podle kartiček rozdělí do skupin, ve skupině se dohodnou a určí mluvčího skupiny. Skupina vytvoří 10 vět na téma: „Co jsme dnes ve škole dělali?" Mluvčí skupiny pak věty čte, učitelka je zapisuje na tabuli.
Následně si každý z žáků má promyslet, jestli se mu aktivita líbila nebo nelíbila. Domluvená zkratka je L a N. Žáci postupně přichází k tabuli a k jednotlivým větám zapisují zkratku L a N.

OSV - Sociální rozvoj - Komunikace
Po zapisování zkratek vytvoří kruh, kde se posadí a společně pak rozebírají a povídají si o napsaných větách. Rozebírají, proč se činnost někomu líbila a někomu ne. Další část reflexe se vztahuje k práci ve skupině, ke komunikaci ve skupině a k mezilidským vztahům.
Některé použité otázky:
KK komunikativní
 • Jak se ti dnes pracovalo?
 • Dozvěděl ses dnes něco o sobě?
 • Dozvěděl ses dnes něco o druhých?
 • Pomohl ti dnes někdo?
 • Překvapilo tě něco?
 • Jak se ti dnes dařilo řešit všechny úkoly?
 • Co ses dozvěděl nového?
 • Vyhovoval ti dnes tento způsob učení? Řekni proč.

Po společné reflexi přinese vyučující plnou vázu lučních květin, drží ji uprostřed, všichni se společně vázy dotýkají a postupně si každý vytáhne květinu, která se mu líbí.

Obrázek
7. Obrázek
Osobnostní a sociální výchova
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám