Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Tvorba dramatického textu v hodinách francouzkého...

Tvorba dramatického textu v hodinách francouzkého jazyka

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Mgr. Anna Benešová
Spoluautor: Mgr. Veronika Sováková, Bc. Karolína Stehlíková
Článek se zabývá využitím metod dramatické výchovy ve výuce francouzského jazyka. Na základě aktivity žáků na různých stupních vzdělávání umožňuje komplexní procvičení dovedností a kompetencí. Zároveň tyto metody nevylučují zaměřit se na jedno konkrétní téma, které je třeba procvičit.

Gramatika

 • Využití konjunktivu
 • Vyjádření přání
 • Vyjádření nutnosti

Slovní zásoba

 • Popis charakteru a vzhledu
 • Povolání v divadle

Očekávané výstupy

 • Žák vyjádří přání.
 • Žák vyjádří nutnost.
 • Žák správně užívá konektiv po formulacích vyjadřujících přání a nutnost.
 • Žák popíše písemně i ústně charakter i fyzický vzhled vybrané osoby.
 • Žák jmenuje osoby pracující v divadle a vysvětlí náplň jejich práce.
 • Žák čte nahlas a s emocemi divadelní text.
 • Žák napíše krátké vyprávění.
 • Žák ústně vyjádří svůj názor v odpovědi na anketní otázku. 

Organizace časová

 • 2 vyučovací hodiny (nemusí nutně následovat hned za sebou)

1. část – Základ dramatického textu

1. Vyučovací hodina

Motivace

5 min: Učitel napíše na tabuli: le clown, le chien a le professeur. Žáci chodí k tabuli a písemně navrhují, jaké vlastnosti by měl mít ideální pes, klaun a učitel. Doporučujeme volit formu, kdy si žáci předávají mezi sebou křídu.

5 min: Učitel napíše na tabuli vhodné výrazy pro vyjádření přání a potřeby. Zdůrazní, že po nich následuje subjonctif. Je dobré nechat žáky, aby některé výrazy učiteli sami poradili:

 • Je voudrais que
 • J’amerais que
 • Je désire que
 • Je souhaite que
 • Il faut que……….pour (que)
 • Il est nécéssaire( important, indispensable) que

5 min: Žáci se rozdělí do párů. Páry jsou budoucí novomanželé. Navzájem si říkají, jaké vlastnosti chtějí, aby ten druhý měl. Nakonec každý řekne nahlas před třídou jednu větu, kterou použil.

Evokace

15 min: Žáci se rozdělí do skupin. Buď na základě losování, nebo dle pokynů učitele.

 1. skupina: princové
 2. skupina: princezny
 3. skupina: rádci

Podle počtu žáků je možné dát k jedné princezně jednoho či dva rádce nebo snížit počet princů. Genderové rozložení je možné také uzpůsobit.

Učitel rozdá čisté listy papíru a požádá, aby se každý žák podepsal a napsal svou roli. Další písemnou práci pak žák povede na tento papír.

Skupiny se dají dohromady. Princezny si vymyslí každá svou charakteristiku. Je dobré žákům zdůraznit, aby každá byla jiná a nebyla jen pozitivní. Princové si připraví různé texty svých požadavků na princezny. Rádci využijí slovní zásobu a napíší svou charakteristiku princezen. Rozsah by měl být u princů a princezen 5 vět, u rádců 3 věty.

Realizace

15 min: Žáci se rozestaví tak, aby princové seděli, naproti stály princezny. Rádcové si stoupnou za prince. Princové přečtou své požadavky. Rádcové přečtou své požadavky. Nakonec princezny přečtou své charakteristiky. Je třeba, aby všichni pečlivě naslouchali a případně si i dělali poznámky. Princové i rádci si označí svou favoritku. Po dočtení princezen nastane improvizace, ve které se princové a rádcové nahlas dohodnou na zvolené kandidátce.

Závěr

5 min: Učitel zadá domácí práci na téma: Jak to dopadlo. Žáci tedy napíší, jak si myslí, že budou šťastná manželství jednotlivých princů. Vhodný rozsah je od 3 vět na prince. Zároveň vybere od žáků podepsané texty.

2. Vyučovací hodina - Dokončení divadelního textu a předvedení divadelní hry

Motivace

10 min: Učitel s využitím pracovního listu zopakuje se studenty slovní zásobu týkající se divadla (viz příloha č. 1). Společně si vysvětlí, jakou úlohu má jaký člen divadla v jeho provozování.

Evokace

3 min: Učitel doma zpracoval odevzdané texty. Opravil případné chyby, doplnil slovní zásobu a přepsal do jednoho divadelního textu, kterému chybí konec. Na začátku hodiny texty rozdá. Žáci si pro sebe přečtou každý svou repliku a ujistí se, že všemu rozumí.

10 min: Žáci přečtou své verze konce. Společně s učitelem se pak v diskuzi či demokratickým hlasováním shodnou na koncích pro jednotlivé prince. Zároveň doladí jednotlivé přechody mezi postavami.

Realizace

15 min: Žáci se znovu rozmístí jako v divadelní hře a přečtou své repliky. Učitel kontroluje správnou výslovnost.

Žáci si na závěr zatleskají. Právě stvořili divadelní hru a to je nutné ocenit. (příklad finální verze textu naleznete v příloze č. 3.)

Závěr

8 min: Žáci vyplní se svými kolegy anketu (viz příloha č. 2). Je dobré, aby měl každý žák alespoň dva respondenty. Učitel koordinuje diskuzi a hlídá, aby se všichni zapojili.

 

 

Reflexe

Prezentovaná aktivita je velmi tvůrčí. Od žáků je vyžadována kreativita a spolupráce ve skupině. Učitel by měl činnost žáků koordinovat, ale hlavní část rozhodnutí a aktivní práce leží na nich. V uvedené aktivitě se procvičuje schopnost použít v praktické komunikaci konjunktiv. Žáci by proto měli tento tvar již na dobré úrovni ovládat. Touto formou se pak nenásilně setkají s některými příklady konkrétního využití nabytých znalostí.

Velmi pozitivní je konkrétní výsledek, který by bylo možno i dále využít jako divadelní hru pro širší publikum, nebo jako motivační prvek k tématu manželství a rodiny.

Doporučujeme také žákům finální verzi aktivity v hezké formě rozdat, nebo vyvěsit text ve třídě. Je možné ve spolupráci s učitelem výtvarné výchovy dále použít motivy z divadelní hry jako inspiraci pro jiný druh tvorby.

Na závěr je třeba zdůraznit, že uvedená aktivita klade vysoké nároky na kázeň a organizaci žáků. Vzhledem k faktu, že výsledek nelze předjímat, je nutná také občasná improvizace. Žáci musí být tedy dobře motivováni, aby pracovali i v rámci méně vymezeného zadání.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek