Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Seznámení s fenolftaleinem

Ikona prakticky

Seznámení s fenolftaleinem

Ikona inspirace
Autor: Alena Vlachová
Anotace: Seznámení s fenolftaleinem pro žáky 8. ročníku ZŠ, jak je navrženo v tomto metodickém článku, vede žáky k samostatnému zjišťování barevnosti indikátoru fenolftaleinu v prostředí o různé hodnotě pH. Pomůckou pro přiřazení barevnosti směsí s indikátorem jsou žákům univerzální pH indikátorové papírky. Směřování aktivity vychází ze zkušenosti, že univerzální pH indikátorové papírky jsou žákům ZŠ známější a barevná stupnice pro ně bývá srozumitelnější.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Pozorování, pokus a bezpečnost práce » určí společné a rozdílné vlastnosti látek
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Materiál pro každou skupinu: 6 menších zkumavek, stojánek na zkumavky, 6 univerzálních indikátorových papírků, škála barevnosti univ. pH papírků, pinzeta, 25 ml kádinka pro odběr 1% roztoku fenolftaleinu v ethanolu.
Žáci budou potřebovat: 1 pracovní list A4 pro záznam výsledků, pastelky, ochranné brýle.
Pro třídu: 6 kádinek označených A - F s látkami s různým pH (s určitou rezervou vychází zásoba pro 2 třídy po 20 žácích na 200 ml od každého roztoku), ke každému roztoku 1 jednorázová plastová pipetka.
Složení vzorků: A: 5% roztok kyseliny citronové ve vodě, B: 0,05% roztok kyseliny citronové ve vodě, C: destilovaná voda, D - F: 0,5% roztok NaOH ve vodě a 0,05% roztok NaOH ve vodě a 0,005% roztok NaOH ve vodě.
Pro druhou část úkolu použijeme 5 vzorků s destilovanou vodou a jeden vzorek 0,05% roztoku NaOH ve vodě, který se nesmí na první pohled lišit od ostatních. Vzorky označíme 1 - 6.
Klíčová slova: pH, pokus, kyselina, indikátor, zásada
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Úvod:

Žákovský pokus seznámení s fenolftaleinem motivuje žáky k záznamu pozorování pro další využití, upevňuje používání pojmu kyselost, zásaditost, indikátor.

Aktivita je nenáročná, přesto se nejedná o mechanickou reprodukci daného postupu. Pro ambicióznější žáky je zde několik rozšiřujících otázek.

Z praktických důvodů i pro rozvoj sociálních kompetencí je výhodné pracovat ve skupinkách po 2 - 3 žácích.

Časová dotace:

Dvakrát jedna vyučovací hodina, je možno realizovat jako dvouhodinovku.

Cíl výuky:

V první hodině žáci na základě předchozí základní znalosti a zkušenosti s univerzálními pH indikátorovými papírky sami zjistí, jakou barvu má indikátor fenolftalein ve vodném roztoku v šesti vzorcích s rozsahem pH od 2 do 10.

Ve druhé hodině musí využít vlastní záznam, aby s pomocí fenolftaleinu určili, který roztok je kyselý a který je zásaditý.

Úkol č. 1

Určete pomocí univerzálních pH indikátorových papírků, jaké je pH jednotlivých roztoků. Po přidání roztoku fenolftaleinu zjistěte, jak se při jednotlivých hodnotách pH mění jeho barva. Vyvoďte a přehledně zaznamenejte barevnost fenolftaleinu pro neutrální, kyselé a zásadité prostředí.

Hypotéza: (doplňte věty - tipněte si):

Fenolftalein se v zásaditém prostředí zbarvuje ………….., v neutrálním prostředí je …………………… a v kyselém prostředí je ………………

Postup:

 • pracujte s ochrannými brýlemi;
 • označte si zkumavky A - F, do každé odeberte (aniž by došlo k záměně pipetek) příslušné vzorky, množství odhadněte - zkumavku naplňte přibližně do jedné desetiny objemu (jedenkrát naberte plastovou pipetkou);
 • pomocí univerzálních pH indikátorových papírků a barevné škály určete pH všech vzorků, barevné změny a hodnotu pH zaznamenejte;
 • do každého vzorku přidejte 1 - 2 kapky roztoku fenolftaleinu v lihu, barevné změny zaznamenejte;
 • vzorky vylijte do výlevky, nádobí umyjte, pomůcky ukliďte, použité univerzální pH papírky vyhoďte do koše.

Výsledky:

Vzorek

A          

B          

C          

D          

E          

F          

pH

           

zbarvení univ. pH papírku

           

zbarvení po přídavku fenolftaleinu

           

Pozorování: (doplňte věty)

Při hodnotách pH ……………… jsme pozorovali zabarvení fenolftaleinu  ……………….. Při hodnotách ……………………… je fenolftalein ………………………..

Závěr: (doplňte věty)

Zjistili jsme, že na rozdíl od univerzálních pH indikátorových papírků fenolftalein mívá zabarvení ……………………………………………………………… (kolik různých odstínů jste zachytili?)

Naše hypotéza byla/nebyla pravdivá, pokusem jsme zjistili, že………………………………………. Obtížné pro nás bylo …………………………….. Osvědčilo se nám ………………………..

Úkol č. 2

V jednom z 6 roztoků je obsažena soda, který z nich to je?

Určete s pomocí indikátoru fenolftaleinu na základě záznamů z minulé hodiny, který roztok je zásaditý.

Protokol sepište samostatně. Musí obsahovat řádně formulovanou hypotézu, pomůcky, chemikálie, postup, pozorování, výsledky a závěr.

Otázky rozšiřující:

 • Jaké by mohlo být další využití fenolftaleinu?
 • Jaké zbarvení má fenolftalein při extrémně vysokém a extrémně nízkém pH (zjistěte na internetu)?
 • Závisí odstín fenolftaleinu na koncentraci zásady?

Komentáře:

Při práci na úkolu č. 2 je vhodné nechat žáky využívat záznam z úkolu č. 1 a více jim nenapovídat, úkol je dostatečně snadný.

K hodnocení zápisu můžeme použít tato kritéria:

 1. Záznam je přehledný, upravený, odevzdaný včas. (maximálně 3 body)
 2. Formulace hypotézy, výsledky pozorování a závěry jsou smysluplné, vyjádřené  v rozvinutých větách. (maximálně 4 body)
 3. Při práci byl žák/yně v klidu, udržoval/a na stole pořádek, po práci samostatně a pečlivě uklidil/a. (maximálně 3 body)

Navržené hodnocení: 10 bodů odpovídá jedničce, 8 - 9 odpovídá dvojce, 7 - 6 bodů je hodnoceno za tři, 5 - 4 body za čtyři.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 01. 2015
Zobrazeno: 6223krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VLACHOVÁ, Alena. Seznámení s fenolftaleinem. Metodický portál: Články [online]. 15. 01. 2015, [cit. 2020-03-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/19405/SEZNAMENI-S-FENOLFTALEINEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.