Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Nerosty v praxi I

Ikona inspirace
Autor: Klára Kimáková
Anotace: Článek popisuje úvod k tématu nerosty v praxi. Aktivita je zaměřena na poznávání nerostů, jejich fyzikální a chemické vlastnosti a možné praktické využití nerostů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: vzorky nerostů, Mohsova stupnice tvrdosti, podložní sklíčko, porcelánová destička, Petriho misky, fixa, papír, kádinky, skleněné pipety (kapátka), HCl (pro zkoušku kalcitu lze alternativně využít ocet), skleněná Petriho miska, skořápky od vajíčka, prezentace, pracovní list
Klíčová slova: nerosty, mineralogie, barva nerostu, vryp, tvrdost nerostu, reakce s HCl
Vazby článku:
Následující díl: Nerosty v praxi II
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Úvod:

Aktivita má část teoretickou a praktickou. Žáci se seznámí s fyzikálními a chemickými vlastnostmi nerostů. Ověří si některé vlastnosti nerostů a vyplní pracovní list, který jim slouží jako zápis k danému tématu. Před začátkem hodiny učitel nachystá do každé skupiny pomůcky a úkoly.

Cíl výuky:

 • žák vysvětlí rozdíl mezi minerálem a horninou
 • žák zná základní fyzikální a chemické vlastnosti nerostů
 • žák určí nejběžnější druhy minerálů

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny (laboratorní práce, 2 hodiny po sobě)

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ

Předchozí příprava učitele:

 • příprava a očíslování vzorků různých nerostů do jednotlivých skupin;
 • příprava kádinky, pipety a HCl pro každou ze skupin;
 • vytisknutí pracovního listu pro každého žáka.

Postup práce:

 1. Na začátku hodiny učitel rozdělí žáky do skupin po čtyřech. Buď jsou žáci rozděleni libovolně učitelem, nebo si každý žák vylosuje papírek s názvem nerostu, a vytvoří tak skupinu se stejným názvem nerostu. Učitel na tabuli napíše pojem ,,Nerosty“ a zadá žákům úkol, aby vytvořili ve skupině pojmovou mapu na dané téma. Žáci jsou limitováni časem 5 minut. Učitel žáky vyzve, aby mu řekli, na co ve skupinách přišli. Nápady zapisuje na tabuli.
 2. Učitel žákům objasní pojem nerost a hornina. Vychází z informací, které již žáci znají a které jsou zapsány na tabuli. Může využít i prezentace.
 3. Učitel rozdá žákům pracovní list a vyzve je, aby jej postupně vyplňovali.
 4. Učitel žáky seznámí s fyzikálními a chemickými vlastnostmi nerostů (opět může využít prezentace).
 5. Na lavici mají žáci nachystané očíslované nerosty, Mohsovu stupnici tvrdosti, podložní sklíčko, porcelánovou destičku. U každé skupiny nerostů mají žáci napsaný úkol. Všechny pracovní skupiny mají stejné nerosty. 
  Autor: Klára Kimáková
 6. Než začnou žáci pracovat, učitel je poučí o bezpečnosti práce a rozdá jim kádinky se zředěnou HCl, skleněné pipety a dvě Petriho misky s kalcitem a křemenem.
 7. Žáci vypracovávají první úkol v pracovním listu podle pokynů učitele, všechny skupiny najednou.
 8. Po prvním úkolu učitel od žáků vybere kádinky s HCl a pipety.
 9. Žáci pokračují dalšími cvičeními v pracovním listu.
 10. Žáci zkoumají tvrdost, průhlednost a průsvitnost, barvu pomocí vrypu a magnetické vlastnosti. 
  Autor: Klára Kimáková
 11. Učitel s žáky zkontroluje pracovní list a ponechá žákům prostor na případné otázky (10 minut před koncem hodiny).
 12. Žáci si opravený pracovní list vlepí do sešitu - poslouží jim jako zápis.

Závěr:

Učitel žáky na závěr rozdělí do pracovních skupin (2 - 4 žáků). Je vhodné, aby v každé skupině byl alespoň jeden žák, který ovládá práci s tabletem. Každá ze skupin bude mít na starosti jednu ze skupin nerostů podle mineralogického systému (prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy a hydroxidy, uhličitany, sírany, fosforečnany, křemičitany). Za domácí úkol si žáci vyhledají informace o praktickém využití nerostů z dané skupiny podle mineralogického systému (např. grafit na výrobu tužek, světlá slída - muskovit na výrobu žáruvzorných okének ,,amerických kamen" apod.). Žáci si musí též zjistit, zda se v okolí školy nacházejí místa a obchody, kde by si mohli vyfotit příklady praktického využití daných nerostů.

Reflexe:

Možná úskalí aktivity:
 • žáci pracují s kyselinou, takže je potřeba dodržovat pravidla bezpečnosti práce;
 • žáci neumí efektivně pracovat v týmu;
 • žáci mají problém vytvořit pojmovou mapu;
 • v případě ,,živější" třídy se může stát, že se žáci dostatečně nesoustředí na úvodní teoretickou část;
 • časová náročnost aktivity (2 vyučovací hodiny, ideálně spojené).
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Nerosty v praxi.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitppt4887 kBPrezentace - minerály a horniny
doc19 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 10. 12. 2014
Zobrazeno: 6133krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KIMÁKOVÁ, Klára. Nerosty v praxi I. Metodický portál: Články [online]. 10. 12. 2014, [cit. 2020-07-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/19389/NEROSTY-V-PRAXI-I.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.