Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Fotosyntéza aneb co dělá rostlina, když...

Fotosyntéza aneb co dělá rostlina, když má hlad

Praktický příspěvek
inspirace
Celá hodina probíhá metodou kritického myšlení. V úvodní evokační fázi žáci samostatně řeší problémovou úlohu, po jejímž vyřešení přecházejí ke skupinovému brainstormingu na téma fotosyntéza. Nakonec formulují badatelské otázky. Ve fázi uvědomění žáci pracují s interaktivní e-learningovou aplikací, díky které pochopí prostřednictvím animací, dialogu a samostatných úkolů podstatu a rozdíly mezi procesem fotosyntézy a buněčného dýchání. Reflexe proběhne metodou formulace vlastního názoru na danou problematiku a řízené diskuse.

Cíl výuky

  • Žák vysvětlí pojem fotosyntéza a stručně popíše její proces.
  • Žák vyjmenuje části rostliny, ve kterých může fotosyntéza probíhat, a odpověď zdůvodní.
  • Žák popíše stavbu chloroplastu.
  • Žák formuluje badatelskou otázku týkající se základních podmínek potřebných pro život rostlin.
  • Žák dokáže vysvětlit vztah a základní rozdíly mezi procesy fotosyntéza a dýchání u rostlin.
  • Žák chápe význam rostlin pro život na Zemi.

A. EVOKACE – motivace

Samostatná práce – pracovní list:

Úloha 1. Proč je důležitá fotosyntéza.

Úloha 1a.

Žáci mají přijít na to, z jakých příčin rostliny (v uvedeném příkladu konkrétně tráva) po nějakém čase zežloutnou v případě, že jsou překryty něčím neprůhledným (v uvedeném příkladu bazénem s vodou). Postupnými úvahami by měli zhodnotit, že jedním z hlavních důvodů je nedostatek světla, respektive slunečního záření, a uvědomit si jeho důležitost v životě rostlin.

Řešení: Tráva (potažmo rostliny) potřebují k životu světlo.

Kolektivní práce – brainstorming:

Následně učitel napíše do středu tabule pojem FOTOSYNTÉZA a vyzve třídu k brainstormingu. Veškeré pojmy, které žáci vymyslí, sepisuje učitel do uspořádané pojmové mapy.

Úloha 1b.

Do sloupečku „1“ odpověz ANO/ NE na následující otázky.

Žáci mají zhodnotit pravdivost základních tvrzení týkajících se fotosyntézy a buněčného dýchání (odpovídají do sloupečku „1“). K tomuto úkolu se posléze vrátí v úloze 1c, aby znovu posoudili pravdivost výroků na základě toho, co se dozvěděli v e-learningové lekci (odpovídají do sloupečku „2“).

Řešení: Ano – Ano – Ano – Ne – Ano – Ne.

B. UVĚDOMĚNÍ – osvojování nových vědomostí

Žáci absolvují interaktivní e-learningovou lekci, která jim pomůže pochopit podstatu fotosyntézy, dýchání a s těmito procesy spojené souvislosti. V rámci e-learningu plní úkoly, které jim pomohou celou problematiku lépe pochopit.

Samostatná práce – pracovní list:

Úloha 1c.

Nyní si pusť e-learningovou lekci. Už si pochopil/a, co je to FOTOSYNTÉZA? Vrať se zpět k tabulce a znovu odpověz ANO/NE na otázky do sloupce „2“. Schválně si spočítej a napiš, kolik odpovědí jsi měl/a správně.

Žáci se vrátí k tabulce uvedené v úloze 1b a pokusí se znovu zhodnotit pravdivost uvedených tvrzení (odpovídají do sloupečku „2“). V následujících úlohách pracovního listu by si žáci měli zopakovat a upevnit získané znalosti.

Úloha 2. Kde probíhá fotosyntéza a dýchání rostlin?

Úloha 2a.

Na obrázku vidíš dvě důležité organely rostlinné buňky. Napiš názvy těchto organel. Přiřaď pojmy v rámečcích (názvy částí organel). Pozor, některé z nich můžeš použit i dvakrát.

Tato úloha klade důraz na důležitost chloroplastů v procesu fotosyntézy a mitochondrií v procesu buněčného dýchání. Zaměřuje se na specifickou podobu obou těchto organel. Žáci přiřazují uvedené názvy k šipkám směřujícím na různé části organel. Některé pojmy mohou použít u obou z nich a uvědomit si tak podobnost znaků ve stavbě chloroplastu a mitochondrie.

Řešení:

Úloha 2b.

Text doplň vhodnými slovy (pojmy) tak, aby dával smysl. Použij vše, co znáš z e-learningu.

Na základě toho, co se žáci dozvěděli v animaci v e-learningové lekci doplňují chybějící slova do textu tak, aby vše dávalo smysl a informace byly pravdivé. Řešením této úlohy si žáci zopakují a upevní informace týkající se fotosyntézy a buněčného dýchání. Text je odbornějšího charakteru, než je animace v e-learningu a tato úloha ověří, zda se žáci v dané problematice orientují.

Řešení: rostlinných – chlorofylu – fotosyntéza – mitochondrie – membrány – živočišné – rostlinné – vzniká – energii (pojmy „živočišné“ a „rostlinné“ mohou být na své pozici prohozeny).

Úloha 2c.

Obrázek znázorňuje živý rostlinný organismus (strom), ve kterém probíhá fotosyntéza a dýchání.

Zeleně zakroužkuj vše, co souvisí s fotosyntézou. Modře zakroužkuj vše, co patří k dýchání. Směr šipek ti napoví, které látky jsou vstupní a které výstupní.

V úloze se žáci rozhodují, která látka je pro fotosyntézu, respektive pro buněčné dýchání vstupní látkou a která výstupní. Žáci by si měli prostřednictvím této úlohy uvědomit protichůdnost obou jevů a zároveň koloběh živin. Při jejím řešení vychází z informací, které získali v e-learningové lekci a v předchozích úlohách pracovního listu.

Více na webu: http://objevuj.eu.

Reflexe

Žáci si prostřednictvím řešení úlohy 2d uvědomí význam glukózy při fotosyntéze a buněčném dýchání a zároveň pochopí provázanost obou těchto chemických procesů. Dále reflexe hodiny probíhá formou dopisování odpovědí k nedokončeným větám v pracovním listu (úloha 3a) a hodnocení zaškrtáváním nabízených variant (úloha 3b).

Úloha 2d.

Do všech volných míst v následujícím textu doplň jedno vždy stejné podstatné jméno (v různých pádech) tak, aby věty dávaly smysl.

Řešení: glukóza.

Poznámka: Pokud žáci nestihnou vyplnit pracovní list v průběhu jedné vyučovací hodiny, dodělají chybějící úlohy v rámci domácí přípravy. Veškeré potřebné informace se již dozvěděli v rámci e-learningu a v navazujících úlohách.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf11118 kBPracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám