Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > O svatém Mikuláši

O svatém Mikuláši

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Petra Pšeničková
Příspěvek nabízí možnost procvičení některých dovedností v českém jazyce zejména pro žáky méně úspěšné, žáky-cizince nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na textu motivovaném tématem svátku svatého Mikuláše si žáci procvičí nejen techniku čtení, čtení s porozuměním, rozlišování délky samohlásek, rozlišování tvarově podobných písmen, ale i zrakovou syntézu a práci ve skupině.

Úvod

Materiál nabízí trochu jiné sestavení hodiny českého jazyka: využití práce ve skupinách, zapojení i méně úspěšných žáků se zaměřením na individuální potřeby každého žáka. V běžné základní škole je vhodné text využít v 2. ročníku ZŠ, případně i ve 3. ročníku ZŠ (v rámci opakování nabytých zkušeností z předchozího učiva českého jazyka). U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s poruchami učení (dyslexie, dysortografie), je tento materiál možné používat i ve 4., někdy i v 5. ročníku ZŠ.

1. Učitel napíše níže uvedená slova větším písmem na tabuli. Žáci hromadně čtou.

Pozn.: Učitel si tak připraví čtení obtížnějších slov, která se vyskytnou v následujícím textu. Nacvičením čtení obtížných slov se mohou i méně zdatní čtenáří při čtení celého textu již více věnovat obsahu čteného (odstraní se tak zadrhnutí či chybné přečtení obtížných slov, energie je poté vynaložena na vnímání obsahu čteného).

Výčet slov
Mikuláš smrt prahy rozdávat
anděl chudých později představuje
čert nemocných nalézaly připomíná

 

2. O čem článek asi bude?

S žáky rozmýšlíme/vymýšlíme, o čem by článek mohl být....

3. Učitel ještě u tabule s žáky nacvičí zapisování délky slabik pomocí "teček a čárek".

Po zácviku snazší varianty, kdy žák ke slovu zapisuje správný počet teček a čárek, také nacvičí variantu druhou: k předepsané sestavě teček a čárek žák vybírá vhodné slovo. Poté je i vymýšlí.

Učitel žáky rozdělí na dvě skupiny: jedna polovina třídy pracuje samostatně na zapisování délky slabik. Každý žák má svůj vlastní pracovní list. Druhá polovina třídy čte s učitelem text. Poté se skupiny vymění. Závěrem učitel s žáky provede kontrolu délky slabik.

Ukázka pracovního listu (celý pracovní list najdete v příloze 2):

K uvedené sestavě krátkých a dlouhých slabik vyber vhodná slova a také nějaké vymysli sám. Můžeš vybírat z těchto slov: prahy, později, nalézaly, připomíná, rozdávat, představuje.

sestava slabik

slova vybraná z nabídky

slova vymyšlená

..

Prahy

sloni, děti

 později

 kulička, kytice, babička

./.

 

 

./..

 

 

….

 

 

../.

 

 

 

Text článku (viz příloha):

O svatém Mikuláši

Svatý Mikuláš prý po své smrti dával na prahy chudých a nemocných zlatá jablka.

Pozji dávaly děti na okno ponožky nebo punčochy a ráno v nich nazaly dárky od Mikuláše.

Dnes chodí s Mikulášem rozvat dětem dárky také čert a anděl.

Anděl pro nás představuje dobro, čert zase zlo.

4. V další části hodiny již žáci pracují ve skupině/dvojici (podle počtu žáků ve třídě).

Učitel po třídě rozdá/vyvěsí na výrazná místa karty se slovy (viz výčet slov). Vždy vychází jeden člen týmu, najde slovo, zapamatuje si je, a zapíše (nebo nadiktuje dalšímu členu skupiny) na připravený papír ve své skupině. Žáci se střídají. Žák, který slovo převzal, slovo zapíše a vyznačí na něm písmena "d" žlutou barvou, písmena "b" zelenou barvou a písmena "p" hnědou barvou. Žáci se střídají v hledání, zapisování slov i vyznačování.

Kontrolu skupina provede tak, že učitel předloží hotové řešení a kontrolují.

Výčet slov:

prý  dával   prahy   chudých   jablka   později   dávaly   děti  ponožky   punčochy   dárky    dnes   chodí  rozdávat   dětem  dárky   anděl  pro  představuje   dobro 

Autor díla: Petra Pšeničková

5. Nejen obsah čteného, ale i techniku čtení a zrakovou analázu a syntézu žáci procvičí v další aktivitě, kdy ve skupině/dvojici/individuálně skládají rozstříhaný text po větách.

Každá věta je ještě podélně rozstřižena. Žáci tedy nejdříve složí horní a spodní část věty, a poté z ní utvoří příběh (viz příloha).

Pozn. Text je možné před rozstříháním podlepit čtvrtkou nebo zalaminovat, lépe se s ním manipuluje a vydrží déle.

Autor díla: Petra Pšeničková

6. Téma lze zakončit společnou prací.

Žáci na dlouhý arch papíru zaznamenají co nejvíce z obsahu příběhu: slovy, hesly, větami, kresbou, popř. mohou žáci pracovat ve skupinách na menší archy papíru a svoje díla si poté společně představit.

Doporučená a použitá literatura:

 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Čtení s porozuměním a hry s jazykem. Albatros, Praha 2012.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Čteme se skřítkem Alfrédem – čtení s porozuměním. Computer Press, Brno 2006.
 • EMMERLINGOVÁ, S.: Když dětem nejde čtení 1. Portál, Praha 2011.
 • EMMERLINGOVÁ, S.: Když dětem nejde čtení 2. Portál, Praha 2013.
 • EMMERLINGOVÁ, S.: Když dětem nejde čtení 3. Portál, Praha 2011.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ,H.: Dysortografie. Nakladatelství D+H, Praha 2008.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ,H.: Dyslexie. Nakladatelství D+H, Praha 2004.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ,H.: Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU.. Nakladatelství D+H, Praha 2006.
 • POKORNÁ, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Portál, Praha 2007.
 • ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení. Portál, Praha 2003.
 • ZELINKOVÁ, O.: Základy čtení I. Tobiáš, Havlíčkův Brod 2001.
 • ZELINKOVÁ, O.: Základy čtení II. Tobiáš, Havlíčkův Brod 2002.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek