Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Cvičení k rozvoji obraznosti

Ikona prakticky

Cvičení k rozvoji obraznosti

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Aisis o.s.
Anotace: Příspěvek obsahuje dva náměty na aktivity zaměřené na rozvoj obraznosti ve vyučovacích hodinách českého jazyka, při kterých si žáci zároveň procvičují slohové útvary. Součástí příspěvku je také několik nápadů na krátká relaxační cvičení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 2. období » užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Magnetofon, zvukové a hudební záznamy, různé předměty, obrázky, fotografie, kresby (pro cvičení "Tajemství předmětů")
Klíčová slova: rozvoj obraznosti, relaxační cvičení


Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Cvičení k rozvoji obraznosti

Scénárista


Hudební záznam je podkladem pro tvořivou činnost žáků. Můžeme využít filmový hudební doprovod, esoterickou hudbu i nahrávky jednotlivých kroků, křiku, kvílení brzd, šplouchání, pláče, smíchu, hádky, štěkotu atd.

Nejdříve vyslechneme úryvek záznamu a snažíme se vytvořit obraz nebo hned několik obrazů, ty dál rozvíjíme v závislosti na vyslechnuté nahrávce.

Využijeme skupinovou práci. Jednotlivým skupinám zadáme rozdílné zpracování vytvořených obrazů, např. ve formě líčení, zprávy, reportáže, vypravování. Učitelé mohou být nápomocni vhodnými otázkami, poznámkami.

Zveřejněním prací povzbudíme zvídavost i fantazii žáků, upozorníme na rozdílnost jednotlivých slohových útvarů, prohloubíme jejich schopnosti kompoziční i stylistické.

Příklad:
Haf, haf, hau, hau...
Včera večer byla nalezena v odpadkovém koši poblíž nákupního střediska v Kravařích štěňata jezevčíka. Po pachateli tohoto činu se usilovně pátrá.

Tajemství předmětů

Každý předmět má svou historii. Ovšem málokdo tuto historii zná. Proměníme se na několik minut v badatele, historiky, kronikáře či spisovatele. Necháme třídou kolovat libovolný předmět. Tvořivou atmosféru navodíme přidáním adjektiv - tajemný, rozpraskaný, podivný, nevyzpytatelný, ušmudlaný, zapomenutý atp. Přeneseme se v čase i místě. Můžeme pracovat společně, ale zajímavější je práce ve skupinách, kterým zadáme rozdílná místa i čas. Shodný je námi přečtený počátek příběhu.

Obraznost můžeme rozvíjet také záměnou předmětu za obrázek, fotografii či kresbu. Na nich je zachycen určitý okamžik v prostoru a čase, na nás je, jak tento okamžik proměníme v příběh plný postav a děje. Skupinám můžeme zadat tytéž osobnosti, ale rozdílných společenských rolí.

Proměny

Jedná se o pracovní název pro skupinu pohybových cvičení, která nepodporují jen fantazii a obraznost žáků, ale velmi dobře mohou sloužit jako cvičení relaxačně motivační. Významně pomáhají v sebeuvědomování, sebekontrole, soustředění, odstraňují napětí, navozují uvolnění. Opět je můžeme podbarvit vhodnou hudbou.

Příklady:
Kra

Žáci se promění v kru, ta z ledových krajin připlouvá do teplých proudů. Pozvolna roztává, až splyne s mořskou hladinou.

Zrnko písku
Zrnko písku je vynášeno větrným vírem do velké výšky. Tam vítr ustane a zrnko klouzavě padá do vyhřáté pouště.

Poutník
Unavený poutník prochází pouští, nohy za sebou jen vleče. Náhle hluboký písek mizí, úmorné vedro vystřídá vlahý vánek. Poutník se ocitá na břehu moře a svá chodidla smáčí v přílivových vlnách.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 23. 01. 2008
Zobrazeno: 8747krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
O.S., Aisis. Cvičení k rozvoji obraznosti. Metodický portál: Články [online]. 23. 01. 2008, [cit. 2020-02-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1907/CVICENI-K-ROZVOJI-OBRAZNOSTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.