Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Písemná práce z matematiky

Ikona prakticky

Písemná práce z matematiky

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Irena Dvořáková
Anotace: Aktivita je zaměřená na možnost volby žáků při řešení matematických úloh s následnou diskusí, podle čeho úlohy vybírali.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a proměnná » provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Písemné práce
Klíčová slova: Matematika a její aplikace, diskuze
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Přípravu poskytlo Občanské sdružení Projekt Odyssea. Další přípravy a metodické materiály osobnostní a sociální výchovy naleznete volně ke stažení na www.odyssea.cz. Metodiky byly vytvořeny v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií v Praze. Projekt je financován z rozpočtu Evropského sociálního fondu, hlavního města Prahy a České republiky.


Průběh vyučování a časový odhad aktivit:

Zadání, řešení a oprava písemné práce (dle potřeby, v uvedeném případě cca 2 minuty zadání, 8 minut řešení, 5 minut oprava).


Dnes si napíšeme trochu nezvyklou písemnou práci. Dostanete zadání úloh a můžete si vybrat, jestli budete řešit úlohy jednodušší, nebo obtížnější. Bodování úloh i převedení bodů na známky je uvedeno na papíře. Polovinu získaných bodů musíte mít z prvního sloupce (sčítání a odčítání), druhou polovinu z druhého sloupce (násobení a dělení). Na práci máte přesně 8 minut.


Každý žák dostane zadání písemné práce, na daný pokyn začnou všichni současně řešit úlohy. V průběhu práce učitel rozdá na lavice vzorové výsledky (otočené tiskem dolů).

Po uplynutí zadaného času všichni položí pera, vezmou si červenou pastelku a podle vzorového řešení si písemnou práci opraví. Pod každý sloupec s úlohami pak napíší počet získaných bodů. Body žáci sečtou a na písemku napíší známku, kterou získali. Papíry s opravenými písemkami žáci odevzdají učiteli, který je do příští hodiny zkontroluje a další hodinu zapíše známky do žákovských knížek.

Reflexe (10 minut)

Po vybrání písemných prací učitel pokládá žákům otázky, kterými zjišťuje jejich názory a postoje k možnosti výběru obtížnosti úloh.

Doplňující informace k příspěvku

Metody vyučování

 • stručný chronologický přehled použitých metod (technik, aktivit)
 • nejvýše 3 řádky na metodu
 1. Písemná práce
 2. Kontrola výsledků písemné práce
 3. Reflexe, diskuse se žáky

Základní reflektující otázky vztahující se k OSV cílům, které bych rád/a položil/a
- číslováno podle hlavních cílů OSV popsaných výše

 1. Bylo pro vás obtížné zvolit si úlohy?
 2. Začínali jste spíše jednoduššími nebo obtížnějšími úlohami? Proč?
 3. Jaké to pro vás bylo, když jste si mohli vybrat?
 4. Jak jste vnímali svoji zodpovědnost za výsledek?
 5. Jak obtížné úkoly si běžně vybíráte ve svém životě?
 6. Jaké výhody a nevýhody mělo, když si někdo vybíral pouze lehké, nebo obtížné úlohy?
 7. Chtěli byste svou strategii nějak změnit? Troufáte si na těžší úkoly nebo naopak postupujete uvážlivěji?
 8. Jak svou taktiku příště pozměníte?

Jak budu zjišťovat (měřit) dosahování OSV cíle (metody evaluace)

Diskuse se žáky, vyslechnutí jejich názorů

ZŠ a MŠ Červený Vrch, Alžírská 680, Praha 6

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 21. 01. 2008
Zobrazeno: 18300krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DVOŘÁKOVÁ, Irena. Písemná práce z matematiky. Metodický portál: Články [online]. 21. 01. 2008, [cit. 2020-07-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1883/PISEMNA-PRACE-Z-MATEMATIKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.