Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Bílý ubrus

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Ivana Šircová
Anotace: Záměrem aktivity je podnítit v žácích zamyšlení se nad vlastnostmi a povahovými rysy svými i ostatních, objevovat podobnost vlastností lidských a vlastností přírodnin.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Výtvarná výchova » užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: bílý ubrus nebo prostěradlo, rozmanité přírodniny (plody, části rostlin, kameny, ulity, pírka apod.), více kusů než žáků (aspoň o třetinu), některé mohou být stejné
Klíčová slova: přírodnina, vlastnosti, povahové rysy

Přípravy poskytlo občanské sdružení Projekt Odyssea. Další přípravy a metodické materiály osobnostní a sociální výchovy naleznete volně ke stažení na http://www.odyssea.cz/ . Metodiky byly vytvořeny v rámci projektu „Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií v Praze". Projekt je financován z rozpočtu Evropského sociálního fondu, hlavního města Prahy a České republiky.


Průběh vyučování a minutový odhad aktivit - jedna vyučovací hodina

Bílý ubrus (30)
Před příchodem žáků učitel uspořádá židle do kruhu, na zem umístí doprostřed bílý ubrus a rozloží na něj přírodniny.

Instrukce (2)
„Dobrý den, dnes budeme pracovat s přírodninami. Posaďte se a dobře si je prohlédněte. Člověk má k přírodě velmi blízko. Věci pocházející z přírody nám proto bývají sympatické, a rádi si jich všímáme... Našli byste nějakou podobnost mezi sebou a některou přírodninou? Nějakou vlastnost, která by byla i vaší? Zamyslete se, prosím. Až si budete jisti, vezměte si vybranou přírodninu do ruky. O tom, co jsme objevili, budeme postupně hovořit."

Akce (5)
Žáci si prohlížejí rozložené přírodniny na záměrně zvoleném kontrastním pozadí bílého ubrusu. Postupně si každý jednu vybere a vezme do ruky. Tím naznačí, že objevil podobnost mezi sebou a přírodninou. Pokud učitel vidí, že jsou v této fázi žáci nerozhodní, může zpřesnit instrukci.

Zpřesněná instrukce (1)
„Nevíte-li si rady, jakou podobnost hledáme, zkuste přemýšlet nad svými charakterovými vlastnostmi. Znáte svoje hlavní povahové rysy? Nebo můžeme hledat fyzickou podobnost. Nebo možná najdeme v charakteristice přírodniny něco, čím vyjádříme, jak se právě teď cítíme, nebo cosi z životního cyklu přírodniny, co lze přirovnat i k našemu chování..."

Reflexe a evaluace (22)
Pokud mají všichni vybranou svoji přírodninu, může učitel začít udělovat slovo jednotlivým žákům, aby vysvětlili, proč si vybrali právě tu přírodninu, kterou drží v ruce. Předtím všechny požádá, aby dodržovali pravidla dobré komunikace a informuje žáky, že bude každému udělovat slovo. Učitel samozřejmě klade doplňující otázky a dohlíží, aby ostatní žáci naslouchali tomu, kdo mluví. Učitel se účastní i této části aktivity a rovněž žákům sdělí jím objevenou podobnost sebe a vybrané přírodniny. Svůj příspěvek by měl vmísit mezi příspěvky ostatních žáků, tak, aby nepromlouval ani první, ani poslední. Pokud některý žák nechce hovořit, nemusí. Na závěr učitel žáky požádá, aby vrátili přírodniny na ubrus. Může krátce zhodnotit aktivitu nebo vyjádřit přání, že byla přínosem pro všechny účastníky. Tím, že jsme se o sobě něco dozvěděli.

Doplňující informace k příspěvku

Metody vyučování

- stručný chronologický přehled použitých metod (technik, aktivit)

- nejvýše 3 řádky na metodu

 1. Učitel a žáci sedí v kruhu, uprostřed na zemi je umístěn bílý ubrus s rozmanitými přírodninami.
 2. Hlavní instrukce: vyberte přírodninu, na níž jste objevili podobnost k vlastní osobě, např. charakteristický rys vaší osobnosti, skrytou vlastnost, fyzickou podobnost.
 3. Vybranou přírodninu si může každý vzít do ruky a po výzvě učitele postupně uvádí, proč si vybral právě tuto. Učitel se také účastní této aktivity.

Základní reflektující otázky vztahující se k OSV cílům, které bych rád/a položil/a.

- číslováno podle popsaných hlavních cílů OSV

 1. Bylo pro tebe obtížné, objevit podobnost mezi sebou a přírodninou?
 2. Našel/a jsi podobnost v rovině fyzického vzhledu, povahových vlastností, prožívání, pocitů či současného stavu sebe sama?
 3. Kdy se cítíte více jako květina, plod, kůra, pírko..?
 4. Které přírodnině se chcete podobat nejvíce?

Jak budu zjišťovat (měřit) dosahování OSV cíle (metody evaluace).

Rozhovorem a aktivním nasloucháním v kruhu účastníků.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 18. 01. 2008
Zobrazeno: 5926krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠIRCOVÁ, . Bílý ubrus. Metodický portál: Články [online]. 18. 01. 2008, [cit. 2020-02-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1882/BILY-UBRUS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.