Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Komunikací k otevřené škole

Ikona teoreticky

Komunikací k otevřené škole

Ikona odbornost
Autor: Radovan Pavelka
Anotace: Naše škola je otevřena široké veřejnosti, aktuální informace naleznete na www.hluchak.cz.
Téma příspěvku:Klima školy / třídy
Klíčová slova: úspěšná škola, image, vnější a vnitřní komunikace, marketingový komunikační mix, internetová prezentace

Snižující se demografická křivka žáků nastupujících do základních škol způsobuje, že se školy ocitají v konkurenčním vzdělávacím prostředí. Chtějí-li v tomto prostředí obstát a uhájit oprávněnost své existence, musí být úspěšné, musí o sobě dát vědět.

Úspěšná škola má profesionální vedení, spolupracovníci v ní sdílejí společné vize a cíle, pravidelně se sami učí a vzdělávají. Škola nabízí vhodné vzdělávací prostředí - klima, provádí pravidelné hodnocení kvality své práce a v neposlední řadě je otevřená a spolupracuje se všemi subjekty, které vytvářejí mezoprostředí školy. K těmto subjektům se řadí rodiče žáků i samotní žáci, konkurenční školy a střední školy, zřizovatel, další vzdělávací instituce, sponzoři... Velmi důležitým faktorem mezoprostředí ovlivňujícím chování školy je veřejnost.

Veřejnost si vytváří svou představu o škole na základě prezentovaných informací, škola si buduje na veřejnosti svůj obraz (image). Tato nutnost budování pozitivní image školy vystupuje do popředí právě dnes, kdy školy „svádějí boj o žáka". Jestliže chce škola získat dostatek žáků, a tím i finančních prostředků, musí dát veřejnosti najevo, jak je dobrá, jak kvalitní výuku poskytuje, jak dobrý má pedagogický sbor, jaké klima ve škole vládne, jakou perspektivu mají její absolventi při přijímání na střední školy. Současný obraz školy je založen na dvou faktorech - na dosažených výsledcích a aktivitách školy v minulosti a na pravidelné komunikaci se všemi významnými partnery školy a s veřejností.

O pozitivním vnímání školy veřejností často rozhodují vedle obvyklých signálů (výroční zpráva, sebehodnotící zpráva, zprávy ČŠI) i zdánlivé maličkosti, které patří právě do okruhu komunikace školy s jejím okolím, třeba právě to, jak se do školy telefonuje, jaká je ochota jejích pracovníků naslouchat, chápat a případně vyhovět.

Komunikací školy rozumíme oboustrannou výměnu informací mezi školou a příjemci sdělení, kterými jsou především zákazníci (rodiče, žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci apod.), partneři školy a široká veřejnost. Cílem této komunikace je jednak informování příjemců sdělení o existenci, cílech, aktivitách a nabídce školy (čímž škola zároveň vytváří a podporuje svou pozici, svou image), jednak získávání informací formou zpětné vazby. Stejně významná jako komunikace s okolím (s vnější veřejností) je i cílená vnitřní komunikace (s vnitřní veřejností).

Hlavním cílem vnější komunikace je:

  • informovat zákazníky školy o jejích aktivitách a úspěších, budovat image školy, případně opravit zkreslené představy, které o ní veřejnost má;
  • přesvědčovat potenciální zájemce o zapsání jejich dětí do školy a budovat preference školy vůči ostatním, konkurenčním školám;
  • připomínat existenci školy a posilovat povědomí o ní v mysli veřejnosti průběžně po celý rok.

Hlavním cílem komunikace uvnitř školy je:

  • informovat zaměstnance a žáky školy o cílech, úkolech, úspěších či problémech školy;
  • motivovat zaměstnance a žáky;
  • vytvářet vhodné podmínky pro práci, tj. vytvářet atmosféru důvěry, respektu a vzájemné podpory.

Pro komunikaci používá škola nástroje marketingového komunikačního mixu. Zahrnujeme do něj :

  • reklamu - letáky, brožury, propagační předměty, www stránky...;
  • podporu prodeje - pod tímto marketingovým označením se skrývá např. prezentace činnosti školy při dni otevřených dveří;
  • public relations - plánovitá činnost pro vytváření pevných vztahů sdůležitými skupinami veřejnosti;
  • osobní prodej - ve školské praxi znamená pedagogickou komunikaci, komunikaci ředitele, třídních a ostatních učitelů srodiči.

Jak se všechna tato teorie promítá do praxe Základní školy Šumperk, 8. května 63?
Žijeme v době, kdy vývoj - především v technické oblasti - jde kupředu tak rychle, že ho sotva stačíme sledovat. Česká škola byla dlouhá léta zvyklá na zavedené a neměnné způsoby práce. Základním informačním prostředkem ve směru k rodičům byla třídní schůzka a žákovská knížka, ve směru k učitelům pak nástěnka. Doba je jiná a vyžaduje změnu. Komunikace se dnes uskutečňuje na technické /virtuální/ bázi a pokrok půjde dopředu rychleji, než jsme ochotni si v danou chvíli připustit. Proto není divu, že konzervativní způsoby předávání informací se dnes prolínají s využitím moderních komunikačních technologií. Tlak na změnu tak nepochybně sílí, a proto bude třeba přizpůsobit se požadavkům doby.

Hlavním informačním zdrojem se pro zákazníky školy (vnější i vnitřní) stávají komunikační technologie. „Papírová" žákovská knížka se s úklonou poroučí do historie, její roli začíná (a pokud ne, tak v nejbližší době začne) přebírat elektronická žákovská knížka. Ano, je sice méně osobní než ta papírová, ale je charakteristická určitými přednostmi, které odpovídají potřebám doby a snižují zároveň procento dezinformovanosti v rámci informovanosti.

Naše škola se postupně snaží přizpůsobovat požadavkům doby (i přes samozřejmý odpor z řad rodičovské i učitelské veřejnosti). Uvědomujeme si totiž, že informační otevřenost je reálným předpokladem pro výše zmíněnou úspěšnost školy.

Samozřejmě, že v komunikaci s rodiči používáme stále ještě papírovou žákovskou knížku (postupně se ale snažíme přes silný počáteční odpor uvést do života vlastní elektronickou žákovskou knížku), samozřejmostí jsou i osobní konzultace s vyučujícími, konzultační dny a společné třídní schůzky. Dnes už ale není problémem, aby rodič vstupoval do individuální komunikace s příslušným vyučujícím prostřednictvím e-mailové pošty (adresy zveřejněny na www.hluchak.cz/Kontakty), využíval kontakt na mobilní telefon pedagoga nebo si domlouval individuální konzultace mimo pravidelnou výuku. Chceme totiž, aby škola byla otevřenou, komunikující jednotkou. Z tohoto důvodu klademe důraz na sice poněkud neosobní, ale v současné době, která trpí nedostatkem času (podotýkám, že výhradně především na straně rodičů), vyhledávanou „internetovou" komunikaci.

O všem podstatném, co se ve škole děje, se snažíme podávat aktuální informace na svých webových stránkách www.hluchak.cz. Za práci s poskytovanými informacemi a za aktuální stav webových stránek odpovídá jejich tříčlenná redakční rada. Tvoří ji zástupkyně ředitele školy pověřená péčí o public relations, koordinátor ICT a správce počítačové sítě, oba shodou okolností vyučující informatiky. Dalšími osobami, které občas vkládají na webové stránky informace (jak je patrno z levé postranní záložky NAVIGACE/Poslední příspěvky), jsou ředitel školy a jeho druhý zástupce.

Při otevření webových stránek přitáhne nejprve vaši pozornost fotografie budovy školy. V pravé liště NÁSTĚNKA naleznete informace o posledních akcích, které ve škole proběhly nebo kterých se škola zúčastnila, a o posledních úspěších, kterých škola dosáhla. Tuto oblast pravidelně aktualizuje právě zástupkyně ředitele pověřená péčí o public relations. Další pravá lišta ORGANIZACE informuje o plánovaných budoucích činnostech či aktivitách. Tato část webových stránek odráží snahu o maximální informovanost a otevřenost vůči partnerům školy.

V horní liště se nacházejí záložky, jejichž prostřednictvím lze nahlédnout až do samotné duše školy. Asi největší roli hraje záložka INFORMACE, kde se skrývají podstatné informace jak pro rodiče, tak pro samotné pedagogické pracovníky školy (přístup k těmto informacím je umožněn na základě přihlášení). Rodiče zde naleznou podrobnosti týkající se školské rady, školní stravovny a školní družiny, mohou se zde seznámit se školním řádem, organizací školy, rozvrhem hodin, termíny třídních schůzek a s nabídkou zájmových kroužků, najdou zde rovněž výsledky pravidelných dotazníkových šetření, výroční zprávu, směrnici pro výši úplaty za zájmové vzdělávání a vnitřní předpis pro vyřizování stížností. Vyučujícím nabízí tato záložka všechny formuláře potřebné pro jejich práci v průběhu školního roku, termíny pedagogických rad, aktuální verzi ŠVP (charakteristiky vzdělávacích oborů a jejich vzdělávací obsah) závěrečnou sebehodnotící zprávu a strategické a taktické dokumenty rozvoje školy (Strategický plán rozvoje na období 2007 - 2012 a Taktický plán cílů a aktivit pro probíhající školní rok). Záložky DRUŽINA a STRAVOVNA otevírají cestu do zařízení zájmového vzdělávání a školního stravování. Zvlášť užitečnou a úspornou se pro rodiče jeví možnost přihlašování a odhlašování stravy internetovou cestou.

Další dvě záložky ALFONZ a BULLETINY otevírají široké veřejnosti náhled do psaných zdrojů informací o životě ve škole. Alfonz je školní časopis, který se stal platformou pro vyjadřování názorů žáků i pedagogů na školní život, Bulletin je jakousi neoficiální zprávou o aktivitách školy v uplynulém školním roce (od roku 2007 je přístupný v elektronické verzi na adrese www.hluchak.cz/bulletiny/bull2007/.

Záložka FOTOGALERIE nabízí nepřeberné množství fotografií dokumentujících život ve škole v průběhu každého školního roku.

Záložka DISKUZE poskytuje rodičům a přátelům školy možnost vstoupit kdykoli do diskuze o problémech školy. Toto diskusní fórum je otevřenou příležitostí pro dotazy, návrhy a náměty týkající se práce školy, dění ve škole i konkrétních problémů dětí jednotlivých zákonných zástupců (rodičů). Podle dosavadních zkušeností se do ní zapojují především současní žáci školy a její absolventi, občas i samotní rodiče. Na většinu podnětů, které se v záložce Diskuze objeví, reagují ICT koordinátor a správce počítačové sítě - oba vyučující informatiky. Oni také distribuují prostřednictvím e-mailové pošty „zbylé" dotazy vedení školy, vedoucí školní jídelny nebo jednotlivým vyučujícím, kteří na ně odpovídají.

Chce-li škola komunikovat, musí nabídnout protější straně KONTAKTY (viz stejnojmenná záložka). Prostor pro vlastní prezentaci dostávají na školních webových stránkách i samotní žáci, jejich aktivitu shrnuje záložka STRÁNKY ŽÁKŮ.

Nad samotnou fotografií školy pak najdou návštěvníci webových stránek údaje školní meteostanice a záběry on-line kamer, učitelé pak aktuální suplování, přístup do e-mailové pošty, elektronické žákovské knížky a systému vnitřní komunikace Jabber. První nesmělé kroky zaznamenává i nabídka e-learningového učení.

Přestože nás rodiče našich žáků bohužel často ještě nepovažují za odborníky ve své profesi a snaží se nám do naší práce mluvit (protože kdysi také chodili do školy), vyplatí se každé škole být otevřenou vůči jejím zákazníkům, tedy především zákonným zástupcům žáků; oni jsou totiž ti, kdo rozhodují v konečné fázi o tom, do které školy bude jejich dítě docházet.

Citace a použitá literatura:
[1] - SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. Praha : Nakladatelství ASPI, a.s, 2006. ISBN 80-7357-176-5. 
[2] - EGER, L. et al. Strategie rozvoje školy. CECHTUMA s.r.o., 2002. ISBN 80-903225-6-5. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 01. 2008
Zobrazeno: 5022krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PAVELKA, Radovan. Komunikací k otevřené škole. Metodický portál: Články [online]. 18. 01. 2008, [cit. 2020-09-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1880/KOMUNIKACI-K-OTEVRENE-SKOLE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.