Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Individualita a stereotypy: ruka – diagram...

Individualita a stereotypy: ruka – diagram identity

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Roman Anýž
Spoluautor: Peter Sokol, Bev Meyer Zemo , Petr Albrecht
„Ruka“ je jednou z možných aktivit, při které se žáci věnují vnímání sebe sama, jako jednotlivce i jako součásti sociálních skupin. Pátrají po tom, čím je jejich osobní i kolektivní identita formována a jak může ovlivňovat jejich chování a rozhodování v nejrůznějších situacích.

Tento článek je součástí programu „Tváří v tvář historii“ (Facing history and ourselves).


Průběh hodiny

1. Učitel přečte či převypráví tento nebo jiný vhodný úvod:

Ruka je odedávna symbolem identity člověka. Je to jakýsi náš podpis. Víme, že žádné dvě lidské ruce na planetě nejsou stejné. Už pravěcí lovci namáčeli své ruce do okru a zanechávali v jeskyních a na skalách otisky svých rukou. Dnes se budeme věnovat své vlastní identitě, svému JÁ. Dnešní hodina nám do budoucna umožní lépe chápat chování a rozhodování různých lidí v různých životních situacích.

2. Zadání samostatné práce

Obkreslete si na papír svoji ruku (nemusí to být přesný obrys, měl by být trochu větší, protože dovnitř ruky budete psát). Dovnitř obrysu ruky napište nebo nakreslete (můžete psát, kreslit obrázky, symboly) co nejvíce věcí, které tvoří vaši identitu, tj. jméno, místo, kde bydlíte, pohlaví, role ve společnosti, ve třídě, v partě kamarádů, náboženství, charakter, vlastnosti, vzdělání, zájmy, zaměstnání rodičů. Vše, o čem si myslíte, že „vás tvoří", ovlivňuje a formuje. Vně obrysu ruky (jinou barvou fixy) napište nebo nakreslete, jak vás asi vnímají druzí, jak vás označují, co si o vás myslí (např. premiant třídy, hulvát, hezká zrzka, blbej fotbalista, Pražák).

Důležité! Pokud budete do obrysu ruky psát nebo kreslit něco, o čem nechcete mluvit s ostatními, zakódujte to do nějakého symbolu, jehož význam není na první pohled zřejmý.

3. Probíhá samostatná práce
(v tichosti, za doprovodu vhodné hudby, či tak, jak je vaše třída zvyklá)

4. Zadání práce do skupin

Vytvořte trojice (metodu rozdělení do skupin zvolí učitel podle svých potřeb). Ukažte si navzájem svoji práci, vysvětlete ostatním, co vysvětlit chcete, a pokud o něčem nechcete mluvit, řekněte „o tomhle symbolu bych nerad(a) mluvil(a)". Pohovořte si o tom, jak se liší to, jak se vnímáte sami a jak vás vnímá okolí.

Pokud to žákům půjde samo, nechte je diskutovat; pokud to nepůjde, položte jim konkrétní otázky, které „vyprovokují" komunikaci a diskusi:

  • Najdete ve své trojici některé společné věci?
  • Sdělte si, co je pro vaše JÁ nejdůležitější, co okrajové atd.
  • Na které věci jste přišli rychle (bez dlouhého přemýšlení) a nad kterými jste uvažovali déle? (Proč?)
  • Jste spokojeni s tím, jak vás vnímá okolí? Nejste? (Proč?)
  • Jak vaše vnímání sebe sama ovlivňuje vaše chování, jednání a rozhodování v různých situacích? Ve kterých konkrétních situacích se projeví něco z toho, co jste do své Ruky zaznamenali?

5. Závěr a diskuse

Vytvořte na stěnách učebny výstavu všech prací, dejte dostatek času, aby si všichni výstavu prohlédli, a aktivitu uzavřete klasickou diskusí v komunitním kruhu. Možné otázky:

  • Co nového jste se dověděli/uvědomili si o sobě?
  • Zjistili jste něco nového/překvapivého o svých spolužácích?

Obměny

Zajímavou obměnou této aktivity jsou tzv. identity boxes. Žáci nekreslí ruku, ale mají za úkol přinést do školy krabici od bot naplněnou nejrůznějšími artefakty, které vypovídají o jejich identitě stejně jako obrázky, schémata a nápisy v obrysu ruky.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám