Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Výnos č. 9/2013 ze dne 18. prosince 2013...

Ikona informativni

Výnos č. 9/2013 ze dne 18. prosince 2013 kterým se upravuje postup při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce

Autor: MŠMT
Anotace: MŠMT stanovuje tímto výnosem postup pro vydávání rozhodnutí o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce pro základní a střední školy, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. Dosavadní Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce č.j. 527/2008-23 se s účinností od 31.12.2013 zrušuje.
Klíčová slova: výuka cizího jazyka, výuka v cizím jazyce

Č. j.: MSMT-46350/2013

Výnos č. 9/2013

ze dne 18. prosince 2013

kterým se upravuje postup při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce

První náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy podle čl. 1a Organizačního řádu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 20 841/2001-14, ve znění pozdějších dodatků, a podle Příkazu ministra č. 22/2013 stanoví:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanovuje postup pro vydání rozhodnutí o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce, a to v celém rozsahu jejich časové dotace nebo v části časové dotace (dále jen „povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce“) v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

(2) Ministerstvo povoluje výuku některých předmětů v cizím jazyce právnickým osobám, které vykonávají činnost základních škol, středních škol a základních uměleckých škol (dále jen „škola“) a které jsou zapsané ve školském rejstříku.

(3) Ministerstvo při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce postupuje v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 144 odst. 1 písm. h) školského zákona.

(4) Výuka některých předmětů v cizím jazyce se povoluje s účinností od 1. září příslušného školního roku.

(5) Škola předkládá žádost o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce (dále jen „žádost“) do 31. března předchozího školního roku.

Čl. 2

Náležitosti žádosti

Žádost obsahuje tyto náležitosti:

a) učební plán školního vzdělávacího programu včetně poznámek k učebnímu plánu,

b) přehled předmětů nebo jejich částí vyučovaných v cizím jazyce s uvedením počtu hodin v jednotlivých ročnících a celkového počtu hodin v příslušných oborech vzdělání,

c) způsob personálního zajištění výuky předmětů v cizím jazyce v příslušných oborech vzdělání,

d) způsob materiálního zajištění výuky předmětů v cizím jazyce v příslušných oborech vzdělání,

e) způsob finančního zajištění výuky předmětů v cizím jazyce v příslušných oborech vzdělání,

f) kladné stanovisko zřizovatele školy,

g) kladné stanovisko školské rady (kromě základních uměleckých škol).

Čl. 3

Podmínky pro vydání rozhodnutí o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce

(1) Povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce se nevztahuje na výuku českého jazyka, výuku cizích jazyků a vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a vzdělávacích oborech Dějepis a Zeměpis stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

(2) Povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce se nevztahuje na výuku českého jazyka, výuku cizích jazyků a vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice ve vzdělávacích programech oborů poskytujících střední vzdělání.

(3) Výuka některých předmětů v cizím jazyce může probíhat ve všech nebo jen v některých ročnících příslušného oboru vzdělání.

(4) Ministerstvo může povolit výuku některých předmětů v jednom nebo více cizích jazycích.

(5) Škola zajistí při výuce některých předmětů v cizím jazyce takové podmínky, aby si žáci byli schopni osvojit odbornou terminologii i v českém jazyce.

(6) V případě základních uměleckých škol bude ministerstvo povolovat výuku v cizím jazyce ve všech uměleckých oborech.

(7) Ve vzdělávacích programech oborů středního vzdělání žáci konají závěrečné a maturitní zkoušky v českém jazyce s výjimkou zkoušek z cizích jazyků, škol uvedených v odstavci 8 a škol, které mají pro příslušné obory vzdělání udělen souhlas ministerstva s odlišným způsobem ukončování vzdělávání podle § 81 odst. 9 školského zákona.

(8) V případě škol nebo tříd se vzděláváním v jazyce národnostní menšiny (dle § 14 školského zákona) je český jazyk považován za cizí jazyk.

(9) Povolení se vydává na dobu neurčitou.

(10) Škola je povinna ohlásit ministerstvu změnu podmínek podle článku 2, za kterých bylo rozhodnutí vydáno. Ministerstvo rozhodne o ponechání, změně nebo zrušení vydaného povolení. Neoznámení změn je důvodem ke zrušení povolení.

Čl. 4

Další náležitosti rozhodnutí neuvedené ve správním řádu

Rozhodnutí ministerstva o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce obsahuje tyto náležitosti:

a) cizí jazyky, ve kterých bude výuka povolena,

b) předměty nebo jejich části vyučované v cizím jazyce s uvedením ročníků a počtů hodin v ročnících.

Čl. 5

Předpoklady a požadavky na odbornou kvalifikaci a jazykovou úroveň pedagogických pracovníků

(1) Výuka některých předmětů v cizím jazyce musí být zajištěna pedagogickými pracovníky s odbornou kvalifikací pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávají, a s dosaženou a doloženou jazykovou úrovní C1 vymezenou Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky.

(2) V případě pedagogických pracovníků, kteří získali příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávají, v cizím jazyce, ve kterém má probíhat výuka vybraných předmětů, ministerstvo nebude vyžadovat doklady prokazující minimální jazykovou úroveň.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

(1) Na proces povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce se vztahuje podle § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), správní řád.

(2) Rozhodnutí o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce nezakládá nárok na další prostředky nad rámec finančních prostředků rozepisovaných a poskytovaných podle § 161 až 163 školského zákona.

(3) Zařazení zletilého žáka do třídy s výukou některých předmětů v cizím jazyce vyžaduje jeho souhlas a v případě nezletilého žáka se vyžaduje souhlas jeho zákonného zástupce.

(4) Ministerstvo ve smyslu ustanovení § 149 odst. 5 školského zákona po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle čl. 3 provede zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení dle § 144 odst. 1 písm. h) školského zákona.

Čl. 7

Účinnost

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

PhDr. Jindřich Fryč
I. náměstek ministra

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vynos-c-9-2013-kterym-se-upravuje-postup-pri-povolovani

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf141 kBVýnos č. 9/2013
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 23. 12. 2013
Zobrazeno: 3350krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MŠMT. Výnos č. 9/2013 ze dne 18. prosince 2013 kterým se upravuje postup při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce. Metodický portál: Články [online]. 23. 12. 2013, [cit. 2020-02-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18263/VYNOS-C-92013-ZE-DNE-18-PROSINCE-2013-KTERYM-SE-UPRAVUJE-POSTUP-PRI-POVOLOVANI-VYUKY-NEKTERYCH-PREDMETU-V-CIZIM-JAZYCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.